Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S

28-02-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober og november 2012 på inspektion i Basisbank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken fik i februar 2012 nye ejere, der indskød 70 mio. kr. i ny kapital og 5 mio. kr. i ansvarlig lånekapital. Basisbank overtog i samme forbindelse en portefølje af forbrugslån på 600 mio. kr. fra Bokredit A/S.

Banken er en internetbank med en forretningsmodel, der tilsigter udelukkende at være en bank for privatkunder. Den overtagne erhvervsportefølje fra den ”gamle” Basisbank forsøges således afviklet eller afhændet.

Banken har fået en risikooplysning om, at banken efter de nye nedskrivninger har for mange store engagementer i forhold til tilsynsdiamantens pejlemærker. Andelen af store engagementer er opgjort til 184,5 procent af basiskapitalen, hvor tilsynsdiamantens pejlemærke er 125 procent.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 151 engagementer bestående af de 52 største engagementer, en stikprøve på 49 engagementer fra den ”gamle” Basisbank og en stikprøve på 50 engagementer fra Bokredit-porteføljen, i alt svarende til 29,1 pct. af de samlede udlån.

Blandt de 52 største engagementer, der alle var engagementer med relation til ejendomsbranchen, var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 22 engagementer, svarende til 48 pct. målt på volumen. Der er tale om ejendomsorienterede K/S engagementer med ejendomme beliggende fortrinsvis i Sverige, Tyskland og Danmark.  Finanstilsynet fandt endvidere behov for yderligere nedskrivninger for ca. 22 mio. kr.

Banken fik en risikooplysning om, at boniteten af bankens erhvervskunder er under gennemsnittet blandt andre mindre pengeinstitutter (Gruppe 3 institutter).

Banken fik endvidere en risikooplysning vedrørende kapitalstrukturen, hvor den egentlige kernekapital på grund af driftsresultatet 2012 er kraftigt reduceret.

Banken fik herudover et par mindre væsentlige påbud på kredit- og it-området. 

Bankens indberettede solvensbehov pr. ultimo september 2012 var 8,1 pct. Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen grundlag for at fastsætte et solvenskrav på 10,3 pct.

Nedskrivningerne har medført, at bankens faktiske solvens ultimo 2012 er lavere end Finanstilsynets opgjorte solvenskrav på 10,3 pct. Bankens faktiske solvens, der ultimo 2012 er opgjort til 9,4 pct., er imidlertid over lovens minimumskrav på 8 pct.

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal banken derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at banken inden for en overskuelig fremtid igen kan overholde solvenskravet.

Banken har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte til aktiekapitalen eller renter til den ansvarlige kapital og påbud om, at banken ikke påtager sig væsentlige nye risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder solvenskravet.

Se i øvrigt Finanstilsynets afgørelse vedrørende fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende påbud

 

Senest opdateret 28-02-2013