Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 71 - skrivelse af 10. februar 2000

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 10. februar 2000 om markedsføring af andele i Danmark.

En advokat for et irsk investeringsinstitut ansøgte Finanstilsynet om tilladelse til, at et irske investeringsinstitut kunne markedsføre sine andele i Danmark.

Med henblik på iagttagelse af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997 om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark modtog Finanstilsynet et prospekt for det irske investeringsinstitut, vedtægter for det irske investeringsinstitut samt en erklæring fra Central Bank of Ireland om, at det irske investeringsinstitut er godkendt den 11. april 1999, og at det irske investeringsinstitut opfylder bestemmelserne i Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

De ovenfor nævnte dokumenter blev modtaget i en dansk oversættelse.

Finanstilsynet modtog endvidere en dansk markedsføringsplan vedrørende det irske investeringsinstitut.

Det fremgik af materialet, at det irske investeringsinstitut er et investeringsselskab med variabel kapital, og at selskabet havde 5 underafdelinger.

Der kan udstedes flere aktieklasser i hver underafdeling. Der udstedes Institutional Class - andele, som primært bliver tilbudt institutionelle investorer, og Investor Class - andele, som bliver tilbudt investorer, som opretholder et kundeforhold hos et finansielt mellemled.

Af markedsføringsplanen fremgik, at det irske investeringsinstitut ville blive markedsført af et markedsføringsselskab. Markedsføringsindsatsen ville blive rettet mod institutionelle investorer, finansielle mellemled og velhavende privatpersoner.

Det blev oplyst, at der muligvis ville blive udpeget en eller flere lokale distributører eller agenturer til at assistere ved udbud af fondens andele, og at hver distributør skulle udarbejde og er ansvarlig for investeringsinstituttets markedsføringsmateriale.

Det blev oplyst, at markedsføringsselskabet ville indsende oplysninger om eventuelle ændringer i prospekt og vedtægter og om udstedelse af årsberetninger og halvårsberetninger til Finanstilsynet.

Det fremgik endvidere, at markedsføringsselskabet med henblik på at opfylde kravene i § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997 til foranstaltninger til sikring af deltagernes ret til udbetaling af udbytte m.v. dagligt ville offentliggøre den indre værdi for hver underafdeling og klasse i Berlingske Tidende, ligesom investorer og kommende investorer gratis ville kunne rekvirere kopi af prospekt, vedtægter, årsberetninger og halvårsberetninger direkte fra markedsføringsselskabet.

Det blev oplyst, at fonden offentliggør de nødvendige oplysninger, så længe investeringsinstituttet har danske investorer som følge af markedsføringen i Danmark.

Distributørerne ville tilvejebringe faciliteter til tegning og indløsning af andele. Potentielle investorer ville modtage tegnings- og indløsningsblanketter sammen med tegningsmaterialet, ligesom investorer altid kunne rekvirere yderligere tegnings- og indløsningsblanketter direkte fra markedsføringsselskabet.

Udbytte ville blive geninvesteret eller overført til investors konto.

Under hensyn til at markedsføringen af den irske investeringsinstitut bl.a. ville blive rettet mod finansielle mellemled i Danmark, der ville blive tilbudt andele, som fortrinsvis sælges til almindelige investorer, fandt Finanstilsynet, at fonden ville blive markedsført til almindelige investorer.

Det skal være nemt og enkelt for almindelige investorer at få de oplysninger om fonden, som de har krav på, og at udøve deres rettigheder. I denne forbindelse var det ikke tilstrækkeligt at henvise disse investorer til selv og på eget initiativ at rette henvendelse til fondens hovedsæde for at få informationer og udøve rettigheder.

Markedsføringsplanen indeholdt ikke nærmere oplysninger om, hvilke konkrete pligter de finansielle mellemled, som fungerede som distributører, havde over for de investorer, som havde købt andele i fonden. Der var heller ikke taget højde for, hvad der skulle ske, hvis det finansielle mellemled ophører med at markedsføre fonden.

Finanstilsynet bemærkede, at pligten til at tilvejebringe tilstrækkelige foranstaltninger til sikring af deltagernes rettigheder påhviler fonden, uanset at markedsføringen over for investorerne sker gennem mellemled.

Finanstilsynet fandt ikke, at de foranstaltninger, der efter markedsføringsplanens oplysninger påtænkedes gennemført her i landet for at sikre deltagernes ret til udbytte m.v., jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997, var tilstrækkelige.

Finanstilsynet bemærkede endvidere, at fonden ikke kunne overlade ansvaret for offentliggørelse af de dokumenter, som i henhold til § 4 i bekendtgørelsen skal offentliggøres her i landet på dansk, til distributører.

På dette grundlag meddelte Finanstilsynet i medfør af § 71, stk. 1, i lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 11. maj 1999, afslag på ansøgningen fra den irske investeringsinstitut om tilladelse til at påbegynde markedsføring i Danmark af aktieklasser i underafdelinger af fonden.

Senest opdateret 04-12-2012