Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2010

04-01-2010

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
Forsikrings-aktieselskabet Alka Liv II 15.06.2010 Ændring af omkostningssatser for kundegruppeliv pdf
  03.12.2010 Bonusrente for 2010 pdf
Alm. Brand Liv og Pension 29.03.2010 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  29.04.2010 Ændring af bonussatser gældende fra 1. maj 2010 pdf
  28.05.2010 Bonussatser for nye livrentegrundlag (UL2 og IL2), samt ændring af bonussatser på dødsrisiko for grundlagene G82, G82* og AB01ILI pdf
  01.06.2010 Nye livrentegrundlag pr. 1. juni 2010 pdf
  28.06.2010 Bonussatser for nye livrentegrundlag (UL2 og IL2), samt ændring af bonussatser på dødsrisiko for grundlagene G82, G82* og AB01ILI pdf
  01.07.2010 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  01.10.2010 Ændring af regler for tilbagekøb gældende fra 1. oktober 2010 pdf
  01.10.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer fra den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  01.10.2010 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2010 Risikoforrentning for 2011 pdf
  20.12.2010 Principper for flytning imellem kontributionsgrupper pdf
  20.12.2010 Bonussatser for 2010-2011 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2010 Kontributionsgrupper gældende fra 1. januar 2011 pdf
  22.12.2010 Satser gældende fra 1. januar 2011 i regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring samt Jobskifteaftalen pdf
  22.12.2010 Justering af princip for fundering (kontostyrkelse) pdf
  30.12.2010 Teknisk konvertering af bonusbærende forsikringer tegnet på en grundlagsrente på 10% eller 16% pdf
  30.12.2010 Bonussatser gældende fra 1. januar 2011 pdf
AP Pension 23.12.2010 Gebyrer og satser for rammeaftale for Dansk Erhverv pdf
  23.12.2010 Nedsættelse af bonustillæg pdf
  23.12.2010 Dækning ved 18 kritiske sygdomme pdf
  23.12.2010 Satser og gebyrer for gruppeliv for 2011 pdf
  23.12.2010 Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 for året 2011 pdf
  23.12.2010 Risikoforrentning for året 2011 pdf
  23.12.2010 Vederlag AP Netlink 2011 pdf
  23.12.2010 Markedsværdigrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser ultimo 2010 pdf
  23.12.2010 Kontributionsgrupper pdf
  23.12.2010 Depotrenter fra 1. januar 2011 pdf
Danica Liv III 08.01.2010 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  21.01.2010 Omkostningsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
Danica Pension 05.01.2010 Kontorenter pdf
  08.01.2010 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  14.01.2010 Bonussatser for 2010 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  04.02.2010 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2009 pdf
  17.03.2010 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme og forhøjelse af dækningsbeløb for invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  29.03.2010 Katastrofedækning pdf
  31.03.2010 Risikosatser pdf
  26.05.2010 Udvidelse af det tekniske grundlag som følge af den planlagte fusion af selskabet med Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab pdf
  26.05.2010 Ændring af bonusregulativ som følge af den planlagte fusion af selskabet med Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab  pdf
  26.05.2010 Udvidelse af det tekniske grundlag som følge af den planlagte fusion af selskabet med Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab pdf
  04.06.2010 Genkøbsregler pdf
  04.06.2010 Overskudspolitik 2010 pdf
  10.06.2010 Ændring af bonusregulativ pdf
  29.12.2010 Anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  29.12.2010 Kontorenter pdf
  29.12.2010 Opgørelse af realiseret resultat og overskudspolitik for 2011 pdf
  29.12.2010 Opdeling af forsikringer med ret til bonus i rente-, risiko- og omkostningsgrupper pdf
  30.12.2010 Opgørelse af hensættelser til aktuelle invaliderenter og præmiefritagelser til markedsværdi pdf
  30.12.2010 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  30.12.2010 Bonussatser for 2010-2011 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.12.2010 Ekstraordinær udlodning i forbindelse med fusion af delbestande pdf
  30.12.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  30.12.2010 Opdatering af bonusregulativ som følge af kontributionsbekendtgørelse, solidarisk præmiefritagelse, regulering af satser mv. pdf
  30.12.2010 Omkostningssatser for markedsrenteprodukter pdf
  30.12.2010 Genkøbsregler pdf
  30.12.2010 Omkostningsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi for livrenter uden ret til bonus pdf
Danica Pension I 05.01.2010 Kontorenter pdf
  29.03.2010 Katastrofedækning pdf
  31.03.2010 Risikosatser pdf
Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S 19.02.2010 Teknisk grundlag m.v. - Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S pdf
FunktionærPension 11.05.2010 Realiseret risikoforrentning 2009 pdf
  29.12.2010 Bonussatser i gennemsnitsrenteproduktet pdf
  29.12.2010 Forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser 2011 pdf
  29.12.2010 Omkostningssatser i markedsrenteproduktet pdf
  29.12.2010 Kontributionsgrupper pdf
Industriens Pensionsforsikring 29.01.2010 Tillæg til anmeldelse fra 22. december 2009 af 2. ordens satser fra og med 1. januar 2010  pdf
  26.03.2010 Realiserede risikoforrentning i 2009 pdf
  06.09.2010 Ændring til anmeldelse af kursværn for pensionsopsparing overdraget fra PNN PENSION henholdsvis PHI pension pdf
  08.12.2010 Ændring af det tekniske grundlag, som er gældende for aftalte bidrag før 1. juli 1999 pdf
  08.12.2010 Ændring af Teknisk grundlag med startdato 1. juli 1999 pdf
  08.12.2010 Satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  22.12.2010 Ændring af "Teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår" pdf
  22.12.2010 Ændring af teknisk grundlag med startdato 1. juli 1999 pdf
  22.12.2010 Satser for 2011 vedrørende gruppeliv pdf
  22.12.2010 Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2011 pdf
  29.12.2010 2. ordens satser fra og med 1. januar 2011 pdf
Livsforsikringsselskabet A/S 08.01.2010 Bonussatser mv. for 2010 samt ændring af bonusregulativ pdf
  09.02.2010 Hensættelsesgrundlag pdf
  06.05.2010 Bonussatser mv. for 2010 samt ændring af bonusregulativ pdf
  23.12.2010 Bonusregulativ - opdeling af bestanden i kontributionsgrupper pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  23.12.2010 Bonussatser mv. for 2011 pdf
Lærernes Pension 26.03.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 pdf
  28.06.2010 Individualisering af særlige bonushensættelser pdf
  30.08.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  22.12.2010 Opdeling af bestanden i kontributionsgrupper, tilhørende initialopdeling af ufordelte midler samt fordeling af realiseret resultat pdf
  22.12.2010 2. ordens satser gældende fra 1. januar 2011 pdf
  22.12.2010 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension     pdf
  22.12.2010 Markedsværdiparametre og opgørelse af IBNS pdf
Nordea Liv & Pension A/S 04.01.2010 Bonusrenter gældende fra 1. januar 2010 pdf
  05.01.2010 Satser gældende fra 1.1.2010 for bestand overført til selskabet i forbindelse med fusionen med Nordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/S  pdf
  25.01.2010 Ændrede risikosatser for død for forsikringer omfattet af bonusregulativ I pdf
  04.02.2010 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf
  08.02.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 pdf
  23.03.2010 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme og forhøjelse af dækningsbeløb for invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  04.05.2010 Ændring til omkostningsklasser og -satser for unit-linket forsikringer pdf
  04.05.2010 Ændring til omkostningsklasser og -satser for visse forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  04.05.2010 Bonusrenter gældende fra 1. juni 2010 pdf
  05.07.2010 Ændrede helbredsregler pdf
  21.07.2010 Ændrede dødelighedssatser for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf
  21.07.2010 Ændret pristillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S) pdf
  09.09.2010 Præcisering af tidspunkt for fastsættelse af kursværn pdf
  06.10.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  11.11.2010 Ændringer til Bonusregulativ I som følge af den ændrede beskatning af pensionsafkast pdf
  12.11.2010 Ændring til omkostningsklasser og -satser for visse forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  06.12.2010 Ændret fastsættelse af eventuelt kursværn pdf
  07.12.2010 Bestand overført til selskabet i forbindelse med fusionen med Nordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/S, overflyttes fra særskilt bonusregulativ til Bonusregulativ I med anmeldelse af visse særregler til Bonusregulativ I pdf
  09.12.2010 Ny omkostningsklasse for unit-linked forsikringer pdf
  10.12.2010 Satser for 2011 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2002, TI87, TIU98 og TG87) pdf
  20.12.2010 Bonussatser for 2010-2011 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  20.12.2010 Bonusrenter gældende fra 1. januar 2011 pdf
  30.12.2010 Princip for opgørelse af realiseret resultat og regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2011 pdf
  30.12.2010 Bonussatser for 2011 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  30.12.2010 Som følge af Finanstilsynets nye bekendtgørelse om kontribution anmeldes principper for opdeling af forsikringsbestanden i grupper samt fordeling af kollektivt bonuspotentiale og akkumuleret værdiregulering til grupperne for forsikringer omfattet af bekendtgørelsen. Samtidig anmeldes regler for flytning af grupper af forsikringer mellem grupperne pdf
Nykredit Livsforsikring A/S 07.06.2010 Teknisk grundlag i forbindelse med tilføjelse af Ægtefælledækning tilknyttet livrenten pdf
PenSam Liv Forsikringsaktieselskab 27.01.2010 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
  26.02.2010 Tilpasning af omkostninger for indskud samt tilpasning af regler for omvalg     pdf
  22.12.2010 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  22.12.2010 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  22.12.2010 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  22.12.2010 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2011 pdf
  30.12.2010 Bonusfaktorer for året 2011 pdf
  30.12.2010 Bonussatser for året 2010, delbonussatser for perioden 01.01.2011-31.12.2011 for forsikringer der beregnes på fælleskønsgrundlag, samt omregningsrente for året 2011 pdf
PensionDanmark Pensionsforsikringsselskab 27.01.2010 Styrkelse på grund af øgede forventninger til levetiden i PKAD pdf
  27.01.2010 Opfølgning på anmeldelse af overskudspolitik pdf
  27.01.2010 Udbetalingsrente pdf
  04.02.2010 Markedsværdisatser pdf
  24.03.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  16.04.2010 Genanmeldelse af bonusregulativ pdf
  16.04.2010 Genanmeldelse af bonussatser pdf
  21.04.2010 Rettelse til anmeldelse af realiseret risikoforrentning pdf
  20.05.2010 Basisdødelighed og kohortefaktorer pdf
  01.09.2010 Udbetalingsrente til brug for alderspensioner pdf
  21.12.2010 Bonussatser for forsikringsklasse I pdf
  21.12.2010 Præcisering i bonusregulativ for forsikringsklasse I pdf
  21.12.2010 Satser til forsikringsklasse III pdf
  21.12.2010 Resultatkilder for gruppelivsbonushensættelsen pdf
  21.12.2010 Tilpasninger af teknisk grundlag, forsikringsklasse III pdf
  21.12.2010 Tilrettelser i teknisk grundlag for forsikringsklasse I pdf
  21.12.2010 Tekstændringer i gruppelivsgrundlag pdf
  21.12.2010 Satser for forsikringsklasse I pdf
  21.12.2010 Bonussatser for bestanden beregnet på P66 4,25% pdf
  21.12.2010 Gruppelivssatser for 2011 pdf
PFA Pension 22.02.2010 Internt flyttegebyr for PFA Pension pdf
  26.03.2010 PFA Plus - KundeKapital og timingsfond pdf
  14.04.2010 Realiseret driftsherretillæg for PFA Pension i 2009 pdf
  10.05.2010 PFA Plus - Omkostninger i Letpension pdf
  11.06.2010 Ændring af mulighed for omkostningsregnskab til store firmaer  pdf
  23.06.2010 Regler for egenkapitalforrentning mv. pdf
  27.08.2010 Solidarisk dødsfaldsdækning til en særlig gruppe pdf
  27.08.2010 Faginvaliditet til kommunalt ansatte tandlæger pdf
  22.12.2010 Justering af Markedsværdigrundlag pdf
  23.12.2010 Nye forsikringspriser fra 1. januar 2011 pdf
  23.12.2010 PFA Plus - ny udvikling pdf
  23.12.2010 Omkostningssatser for 2011 pdf
  23.12.2010 Investeringsrisikopræmier i PFA Invest for 2011 pdf
  23.12.2010 PFA Plus - provision til mægler pdf
  29.12.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat mv. pdf
PFA Soraarneq 26.04.2010 Realiseret driftsherretillæg for PFA Soraarneq i 2009 pdf
  26.08.2010 Depotrente pr. 1. september 2010 pdf
  28.12.2010 Omkostningssatser for 2011 pdf
  28.12.2010 Justering af Markedsværdigrundlag pdf
  28.12.2010 Nye forsikringspriser fra 1. januar 2011 pdf
  28.12.2010 Driftsherretillæg for PFA Soraaneq pdf
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S 05.01.2010 Satser for bonusregulativ pdf
  12.01.2010 Kontorente for 1. kvartal 2010 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  29.01.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  16.03.2010 Kontorente for 2. kvartal 2010 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  14.04.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  11.06.2010 Kontorente for 3. kvartal 2010 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  27.09.2010 Kontorente for 4. kvartal 2010 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  08.12.2010 Kontorente for 1. kvartal 2011 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse aaf livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat pdf
  23.12.2010 Ændringer i teknisk grundlag som følge af konvertering til nyt IT-system pdf
PMF Pension forsikringsaktieselskab 03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
  22.12.2010 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  22.12.2010 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  30.12.2010 Bonusfaktorer for året 2011 pdf
Sampension KP Livsforsikring A/S 26.03.2010 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme og forhøjelse af dækningsbeløb for invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet i Forenede Gruppeliv pdf
  26.03.2010 Størrelsen af realiserede risikoforrentning for 2009 samt størrelsen på den del af årets anmeldte risikoforrentning, som er overført til skyggekontoen. pdf
  25.05.2010 Afskaffelse af ydelsesgarantier i teknisk grundlag pdf
  09.07.2010 Regler for interne overførsler pdf
  22.11.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  23.11.2010 Markedsværdigrundlag pdf
  17.12.2010 Satser pr. 01.01.2011 pdf
  20.12.2010 FG satser pr. 01.01.2011 pdf
  22.12.2010 Regler for egenkapitalforrentning pdf
  22.12.2010 Inddeling i kontributionsgrupper efter Ny Kontributionsbekendtgørelse pdf
SEB Link A/S 23.12.2010 Regelsæt for særlig risikobonus for SEB Link A/S pdf
SEB Pensionsforsikring A/S 14.01.2010 Teknisk grundlag m.v. samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  19.02.2010 Teknisk grundlag m.v. - Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for delbestanden SEB Pension III i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  15.03.2010 Genkøbsregler for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  17.03.2010 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme og forhøjelse af dækningsbeløb for invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv. pdf
  29.03.2010 Teknisk grundlag m.v. samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  02.08.2010 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  13.10.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  23.12.2010 Regelsæt for særlig risikobonus for SEB Pensionsforsikring pdf
  23.12.2010 Bonussatser for 2010-2011 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  29.12.2010 Opdeling i homogene rente, risiko- og omkostningsgrupper gældende fra 1. januar 2011 samt anmeldelse af egenkapitalens risikoforrentning i 2011 pdf
  29.12.2010 Teknisk grundlag m.v. - Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
SHB Liv Forsikringsaktieselskab 07.12.2010 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikringer tegnet i Finland pdf
  07.12.2010 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikringer tegnet i Danmark pdf
  07.12.2010 Styktillæg og gebyrer, omkostningssatser samt administrationsafgift for forsikringer tegnet i filialen i Norge pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 17.02.2010 Ændret omkostningsbelastning af reserven pdf
  12.03.2010 Børnedækning ved visse kritiske sygdomme og forhøjelse af dækningsbeløb for invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  27.12.2010 Satser mv. for 2011 pdf
  27.12.2010 Forhøjede rammer for dødsfaldssummer samt nye helbredsskemaer for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  27.12.2010 Bonussatser for 2010-2011 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
Skandia Livsforsikring A/S 26.03.2010 Sats for kursværn på mindre ordninger pdf
  29.10.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat pdf
  27.12.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat opdelt i grupper pdf
  27.12.2010 Kontorente og satser mv. for 2011 pdf
  27.12.2010 Markedsværdigrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
Skandia Livsforsikring A A/S 26.04.2010 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2009 pdf
  29.10.2010     Regler for fordeling af realiseret resultat pdf
  27.12.2010 Kontorente og satser mv. for 2011 pdf
  27.12.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat opdelt i grupper pdf
  27.12.2010 Markedsværdigrundlag til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelser pdf
Slagteriernes Gruppeliv 31.03.2010 Risikoforrentning 2010 for Slagteriernes Gruppeliv pdf
  07.07.2010 Bonusregulativ for Slagteriernes Gruppeliv 2010 pdf
  20.12.2010 Udlodning af kollektivt bonuspotentiale pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 03.03.2010 Bonussatser for 2010 pdf
  04.03.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 5. marts 2010 pdf
  27.04.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 12. april 2010  pdf
  29.04.2010 Depotrenter pr. 1. maj 2010 pdf
  07.06.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 pdf
  07.07.2010 Ændring af Tilbagekøbs- og fripoliceregulativ pdf
  07.07.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberetning fra og med 7. juli 2010 pdf
  12.08.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 6. august 2010 pdf
  07.09.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 7. september 2010 pdf
  26.10.2010 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 8. oktober 2010 pdf
  30.12.2010 Anvendelse af en del af det kombinerede omkostnings- og sikkerhedstillæg til dækning af administrationsomkostninger pdf
  30.12.2010 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2010 Kontributionsgrupper, initialfordeling og realiserede resultater i grupperne pdf
Topdanmark Livsforsikring V A/S 03.03.2010 Bonussatser for 2010 pdf
  07.06.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 pdf
  30.12.2010 Kontributionsgrupper, initialfordeling og realiserede resultater i grupperne pdf
  30.12.2010 Anvendelse af en del af det kombinerede omkostnings- og sikkerhedstillæg til dækning af administrationsomkostninger pdf
  30.12.2010 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
       
 

Senest opdateret 10-02-2011