Stabilisering

Her kan du læse om udsteders adgang til stabilisering.

Hvad er formålet med stabilisering?

Stabilisering af værdipapirer har til formål at støtte kursen på værdipapirer i forbindelse med første eller andet udbud i et begrænset tidsrum, hvis værdipapirerne kommer under salgspres. Stabilisering letter det pres, der skabes af investorer med kort tidshorisont, og opretholder et velfungerende marked for de pågældende værdipapirer. Den bidrager dermed til at skabe større tillid til de finansielle markeder blandt investorer og udstedere.

Reglerne om stabilisering udgør en undtagelse til reglerne om forbuddet mod markedsmisbrug i markedsmisbrugsforordningens artikel 14 og 15.

Hvad er kravene til stabilisering?

Finanstilsynet fører et løbende tilsyn med, at kapitalmarkederne er velfungerende. En af forudsætningerne for dette er, at der opretholdes en vis markedsintegritet. Det forudsætter bl.a. en passende offentliggørelse af stabiliseringsforanstaltninger. Årsagen er bl.a., at stabilisering vil skabe falske eller vildledende signaler om udbuddet og efterspørgslen af et værdipapir, hvis det ikke foregår iht. reglerne. Dette kan være skadeligt for markedet og dets integritet.

For at sikre investorbeskyttelse, opretholde markedsintegriteten og forhindre markedsmisbrug er det derfor vigtigt, at Finanstilsynet i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsmæssige aktiviteter bliver gjort opmærksom på alle stabiliseringstransaktioner, uanset om de finder sted på eller udenfor en markedsplads.

Indberetning af stabiliseringstransaktioner er altså nødvendigt for at gøre det muligt for Finanstilsynet at føre tilsyn med stabiliseringsforanstaltninger.

For at undgå forvirring skal stabilisering foretages under hensyn til markedsforholdene og værdipapirernes udbudskurs. I denne sammenhæng skal fondsmæglere og banker, der foretager stabilisering for en udsteder af værdipapirer, iværksætte transaktioner for at afvikle positioner, der blev etableret som et resultat af stabiliseringsforanstaltninger. Dette for at minimere indvirkningen på markedet, idet der tages hensyn til de gældende markedsforhold.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at stabilisering af værdipapirerne under ingen omstændigheder må gennemføres over udbudskursen ved udbud af aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier.

Figur 1. De nærmere betingelser for stabiliseringsperioden

Klik på billedet for større udgave.

Figur 2. Offentliggørelses- og indberetningsforpligtelser

Klik på billedet for større udgave.

Læs nærmere om betingelserne for accessorisk stabilisering i artikel 8 i forordning nr. 2016/1052.

Hvor findes reglerne om stabilisering?

Forbuddene i artikel 14 og 15 i forordningen gælder ikke for handel med værdipapirer eller tilsvarende instrumenter til stabilisering af værdipapirer, hvis en række betingelser er opfyldt. Det fremgår af markedsmisbrugsforordningens artikel 5, stk. 4. Foruden betingelserne i markedsmisbrugsforordningen har Kommissionen udarbejdet en retsakt på level 2, der specificerer de betingelser, som stabiliseringsforanstaltningerne skal overholde. Retsakten har nr. 2016/1052 og omhandler foruden stabilisering reglerne om aktietilbagekøb.

ESMA har behandlet stabiliseringstransaktioner i udarbejdelsen af udkastet til sine tekniske standarder til markedsmisbrugsforordningen. Læs nærmere om dette i ESMA’s Final Report – ESMA/2015/1455, side 17-20.

Senest opdateret 30-05-2018