Investeringsanbefalinger

Bliv klogere på, hvornår en information udgør en investeringsanbefaling, og hvilke krav du skal være opmærksom på, når du offentliggør eller udbreder investeringsanbefalinger.

Finanstilsynet gav en påtale den 16. september 2022 for overtrædelse af reglerne om investeringsanbefalinger på sociale medier. Påtalen medførte en øget interesse for de regler, der gælder for investeringsanbefalinger. Formålet med denne artikel er at give en overordnet gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du offentliggør eller udbreder information, der kan kategoriseres som investeringsanbefaling.

1. Definitionen af investeringsanbefalinger

En investeringsanbefaling er defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 35, i markedsmisbrugsforordningen som: 

”information, der eksplicit eller implicit anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter eller udstederne, herunder enhver udtalelse om den aktuelle eller fremtidige værdi af eller kurs på sådanne instrumenter, som er tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden.”

Direkte eller indirekte anbefaling:

Definitionen af investeringsanbefalinger skelner mellem direkte og indirekte anbefalinger. 

Hvis en fysisk eller juridisk person anbefaler andre at købe, sælge eller holde et bestemt finansielt instrument, er der tale om en direkte investeringsanbefaling. 

En indirekte investeringsanbefaling indeholder ikke konkrete købs-, salgs- eller holdanbefalinger. Indirekte investeringsanbefalinger kan f.eks. være analyser, herunder statistikker og prognoser, præsentationer m.v., der indeholder oplysninger om en udsteder eller et finansielt instrument, der kan have væsentlig betydning for andres investeringsbeslutning, og som på den måde indirekte anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Et eksempel på dette er, hvis materialet indeholder en vurdering af kursen på et givent finansielt instrument og angiver, at det finansielle instrument er under- eller overvurderet. 

Hvor der ofte ikke vil være tvivl om, hvorvidt der er tale om en direkte investeringsanbefaling, vil det afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om en indirekte investeringsanbefaling. 

Tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden:

Uanset om der er tale om en direkte eller indirekte anbefaling, er der kun tale om en investeringsanbefaling i markedsmisbrugsforordningens forstand, hvis anbefalingen er tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden. 

Denne betingelse kan være opfyldt, hvis en person f.eks. skriver et opslag i en facebookgruppe eller på et investeringssite, hvor vedkommende anbefaler andre at købe, sælge eller holde en bestemt aktie. Det gælder også, selvom det kræver medlemskab eller abonnement at få adgang til gruppen eller sitet.

2. Er det forbudt at offentliggøre eller udbrede investeringsanbefalinger?

Det er hverken forbudt at udarbejde, offentliggøre eller udbrede investeringsanbefalinger. 

Hvis der er tale om en investeringsanbefaling, betyder det, at reglerne om investeringsanbefalinger finder anvendelse. Reglerne begrænser ikke, hvilke oplysninger der må udbredes, men fastslår, at der skal følge en række yderligere oplysninger med investeringsanbefalingen. 

Du kan læse nærmere om oplysningskravene nedenfor. 

En erklæring om, at der ikke er tale om en investeringsanbefaling, medfører ikke, at reglerne ikke finder anvendelse. Det er altså ikke muligt at komme uden om reglerne ved at skrive, at anbefalingen ikke er en opfordring til handel.  

3. Hvilken type afsender er du?

Hvilke oplysningskrav, du skal opfylde, når du offentliggør eller udbreder en investeringsanbefaling, afhænger af, hvilken type afsender du er. Der skelnes mellem:

 • professionelle afsendere 
 • ikkeprofessionelle afsendere
 • eksperter

Professionelle afsendere er personer, hvis primære virksomhed er at udarbejde investeringsanbefalinger. Det kan f.eks. være en analytiker eller et investeringsselskab. Det fremgår af artikel 3, stk. 1, nr. 34, litra i, i markedsmisbrugsforordningen. 

Ikkeprofessionelle afsendere er en opsamlingskategori, som omfatter ”alle andre”. Ikkeprofessionelle afsendere er kun omfattet af reglerne, hvis de offentliggør eller udbreder direkte investeringsanbefalinger. Det fremgår af artikel 3, stk. 1, nr. 34, litra ii, i markedsmisbrugsforordningen.

En ikkeprofessionel afsender, som gentagne gange offentliggør eller udbreder direkte investeringsanbefalinger, kan under visse omstændigheder blive betragtet som ekspert. Det fremgår af artikel 1, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016.  Eksperter er underlagt de samme skærpede oplysningskrav som professionelle afsendere.

Hvornår er man ekspert?

For at blive betragtet som ekspert, skal du opfylde følgende tre betingelser: 

 1. Du foreslår direkte en bestemt investeringsbeslutning vedrørende et finansielt instrument.
 2. Du foreslår en sådaninvesteringsbeslutning gentagne gange.
 3. Du har enten finansiel ekspertise eller erfaring eller fremstår på en måde, så andre med rimelighed må tro, at du har finansiel ekspertise eller erfaring. 

Det er altså ikke et krav, at du faktisk har finansiel ekspertise eller erfaring, så længe du fremstår på en måde, så andre må tro, at du har det. Som ikkeprofessionel afsender skal du derfor være opmærksom på, hvordan du fremstår overfor omverdenen. Faktuelle omstændigheder som dit nuværende eller tidligere job i erhvervslivet kan f.eks. give indtryk af, at du er ekspert. Du kan også f.eks. være ansvarlig for et investeringssite, hvor indholdet af dine investeringsanbefalinger giver indtryk af, at du har finansiel ekspertise eller erfaring. Hvis du samtidig foreslår direkte investeringsbeslutninger gentagne gange, bliver du betragtet som ekspert.  

Både fysiske og juridiske personer kan blive betragtet som eksperter. En erklæring om, at du ikke er ekspert, medfører ikke, at de yderligere krav for eksperter bortfalder.

3.1. Hvilke krav gælder til investeringsanbefalinger?

Kravene til investeringsanbefalinger kan opdeles i generelle krav, der gælder for alle typer afsendere, og yderligere krav, der kun gælder for professionelle og eksperter. 

Fælles for både generelle og yderligere krav er, at afsenderen skal identificeres, investeringsanbefalingen skal fremlægges objektivt, og interessekonflikter eller andre interesser skal offentliggøres.

De generelle krav er fastlagt i artikel 2, 3 og 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 og fastslår bl.a., at de personer, der udarbejder investeringsanbefalinger, skal:

 • angive navn og stillingsbetegnelse
 • sikre, at investeringsanbefalingen opfylder følgende krav:
  • der sondres klart mellem faktiske forhold og forhold, der ikke er faktuelle, f.eks. skøn
  • alle væsentlige oplysningskilder er klart og tydeligt angivet
  • alle oplysningskilder er pålidelige, eller det anføres klart, hvis der er tvivl om, hvorvidt en kilde er pålidelig
  • alle fremskrivninger, prognoser og kursmål angives klart som sådanne, og de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives
  • dato og tidspunkt for, hvornår udarbejdelsen af anbefalingen er færdiggjort, er markeret klart og tydeligt
 • offentliggøre alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at forringe anbefalingens objektivitet, herunder interesser eller interessekonflikter (f.eks. egne beholdninger).

Professionelle og eksperter skal, ud over de generelle krav i artikel 2, 3 og 5, også overholde kravene i artikel 4 og 6 i den delegerede forordning. Du kan læse mere om de yderligere krav på Finanstilsynets hjemmeside. 

Listerne er ikke udtømmende. 

4. Guide for opslag på sociale medier

Finanstilsynet har udarbejdet en guide, hvis formål er at fungere som hjælp til, hvad ikkeprofessionelle afsendere skal overveje, når de offentliggør opslag på sociale medier, der potentielt kan udgøre investeringsanbefalinger

Her kan du se en oversigt over, hvem der er omfattet af reglerne om investeringsanbefalinger, og hvilke krav der gælder til den konkrete investeringsanbefaling.

Det kan nogle gange være svært at gennemskue, hvem der er omfattet af reglerne om investeringsanbefalinger, og hvilke krav der gælder til den konkrete investeringsanbefaling. Reglerne om investeringsanbefalinger følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/958.

I skemaerne nedenfor kan du se en oversigt over, hvem der er omfattet, og hvilke krav der gælder. Det afhænger først og fremmest af, om investeringsanbefalingen kan kategoriseres som en direkte eller indirekte investeringsanbefaling, og om investeringsanbefalingen vedrører et finansielt instrument (f.eks. en aktie), eller om investeringsanbefalingen vedrører en udsteder. Dernæst afhænger kravene af, om afsenderen af anbefalingen er professionel, ikke-professionel eller ekspert.

Du kan læse mere om selve klassificeringen af investeringsanbefalinger og afsendere her

Direkte investeringsanbefaling vedr. finansielt instrument
  Professionelle Eksperter Ikke-professionelle
Generelle oplysningskrav X X X
Yderligere oplysningskrav X X  
Indirekte investeringsanbefaling vedr. finansielt instrument
  Professionelle Eksperter Ikke-professionelle
Generelle oplysningskrav X    
Yderligere oplysningskrav X    
 Direkte/indirekte investeringsanbefalinger vedr. udsteder
  Professionelle Eksperter Ikke-professionelle
Generelle oplysningskrav X    
Yderligere oplysningskrav X    

Generelle krav

De generelle krav til investeringsanbefalinger er fastlagt i artikel 2, 3 og 5 i den delegerede forordning. Bestemmelserne fastslår bl.a., at de personer, der udarbejder og udbreder investeringsanbefalinger, skal:

 • angive navn, stillingsbetegnelse, ansættelsesforhold, m.v.
 • sikre, at investeringsanbefalingen opfylder følgende krav:
  • der sondres klart mellem faktiske forhold og forhold, der ikke er faktuelle, f.eks. skøn
  • alle væsentlige oplysningskilder er klart og tydeligt angivet
  • alle oplysningskilder er pålidelige, eller det anføres klart, hvis der er tvivl herom
  • alle fremskrivninger, prognoser og kursmål angives klart som sådanne, og de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives
  • dato og tidspunkt for, hvornår udarbejdelsen af anbefalingen er færdiggjort, er markeret klart og tydeligt
 • offentliggøre alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kan forventes at forringe anbefalingens objektivitet, herunder interesser eller interessekonflikter (f.eks. egne beholdninger).

Yderligere krav

Professionelle og eksperter skal ud over de generelle krav også overholde kravene i artikel 4 og 6 i den delegerede forordning. De yderligere oplysningskrav er i korte træk:

 • erklæring om, hvorvidt anbefalingen har været forelagt udsteder
 • sammendrag af grundlaget for værdiansættelser/kursmål
 • anvendte modeller
 • redegørelse for betydningen af anbefalingen (køb/sælg/hold, tidshorisont, følsomhedsanalyse)
 • oplysninger om opdateringer til anbefalingen
 • oplysninger om afvigelser fra tidligere anbefalinger
 • liste over alle anbefalinger inden for de seneste 12 måneder
 • oplysninger om nettopositioner i udsteder
 • erklæring om ejerskab på over 5 pct.
 • særlige erklæringer for prisstillere, lead managers, aftaler med udsteder, m.v.
 • yderligere oplysningskrav, der kun gælder for investeringsselskaber og kreditinstitutter, f.eks. beskrivelse af chinese walls og aflønning.

Særligt om udbredelse af investeringsanbefalinger 

Deler du en investeringsanbefaling, som du ikke selv har udarbejdet? Så skal du som udgangspunkt kun oplyse om følgende:

 • din identitet
 • dine interesser eller interessekonflikter vedrørende anbefalingen
 • dato og tidspunkt, hvor du første gang udbredte anbefalingen.

Der kan gælde yderligere krav, hvis du deler et resumé eller uddrag af investeringsanbefalingen, og/eller hvis du ændrer væsentligt i den investeringsanbefaling, som du deler.

Læs nærmere herom i artikel 8-10 i den delegerede forordning.

Formålet med reglerne

Formålet med reglerne om investeringsanbefalinger er at sikre, at modtagerne af en investeringsanbefaling kan stole på, at indholdet er pålideligt og objektivt, og at afsenderen ikke har skjulte interesser eller motiver bag anbefalingen. Hvis investeringsanbefalingen har til formål at manipulere markedet, f.eks. ved at udbrede oplysninger, der giver urigtige eller vildledende signaler om prisen på et finansielt instrument, er der tale om markedsmanipulation. Markedsmanipulation kan straffes med bøde- og/eller fængselsstraf.

Senest opdateret 27-02-2024

Senest opdateret 03-07-2023