STS-forordningen

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

STS forordningen har til formål at genopbygge securitiseringsmarkeder af høj kvalitet.  STS opretter et generelt system med henblik på at forenkle reglerne for alle securitiseringer og identificere simple, transparente og standardiserede securitiseringer. Forordningen omfatter bl.a. fælles definitioner af alle de centrale begreber inden for securitisering, krav vedrørende rettidig omhu, risikotilbageholdelsesamt kriterier for transparens og långivning. Hertil stilles der tillige krav vedrørende salg af securitiseringer til detailkunder,
et forbud mod resecuritisering, regler for securitiseringsenheder med særligt formål (SSPE’er) og securitiseringsregistre, samt en ramme for simpel, transparant og standardiseret securitisering.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 17/01/2018

Anvendelsesdato: 01/01/2019

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/557 af 31. marts 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krise

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Kort introduktion

Ændringen af STS-forordningen har til formål at gennemføre målrettede ændringer af reglerne, der kan fremme brugen af balanceførte syntetiske securitiseringer (dvs. securitiseringer, hvor eksponeringerne, fx udlån, forbliver på balancen hos et kreditinstitut) inden for rammerne af STS-securitiseringer, samt fremme securitiseringer af misligholdte eksponeringer. Der er i tillæg hertil ændret i kapitalkravene for disse securitiseringer ved ændringer i CRR, jf. forordning (EU) 2021/558. Ændringerne er en del af EU’s genopretningspakke på kapitalmarkedsområdet, der blev iværksat som reaktion på COVID-19-pandemiensøkonomiske konsekvenser.

Læs nærmere om CRR her.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 09/04/2021

Anvendelsesdato: 09/04/2021

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 14-04-2020

ESA-retningslinjer