Kapitalkravspakken

Her finder du oplysninger om de gældende regler for kapitalkrav til banksektoren, samt de seneste ændringer af reglerne.

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Herunder kan du finde information om kapitalkravspakken, CRR-CRD 4, samt ændringer i medfør af CCR 2-CRD 5. Du kan også finde de seneste ændringer til CRR som følge af COVID-19 krisen, CRR Quick Fix

CRR-CRD 4

Forordning

Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 EØS-relevant tekst

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF EØS-relevant tekst

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Kapitalkravspakken har til formål mindske sandsynligheden for, at banker og investeringsselskaber går konkurs ved at begrænse risici og sikre tilstrækkelig kapital.

Anvendelsesdato

Forordningens ikrafttrædelsesdato: 28/06/2013

Forordningens anvendelsesdato: 01/01/2014

Direktivets ikrafttrædelsesdato: 17/07/2013

Direktivets anvendelsesdato: 31/12/2013

CRR 2-CRD 5

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst.)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her..

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2013/36/EU, for så vidt angår fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger (EØS-relevant tekst.)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her..

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Ændringerne til kapitalkravspakken søger at implementere udestående elementer af Basel III reformerne. Samtidig introducerer pakken en række ændringer til de nuværende krav.

Anvendelsesdato

Forordningens ikrafttrædelsesdato: 27/06/2019

Forordningens anvendelsesdato: Anvendelsesdato: 28/06/2021, dog med undtagelser der finder anvendelse allerede 27/06/2019 

Direktivets ikrafttrædelsesdato: 27/06/2019

Direktivets anvendelsesdato: 29/12/2020, dog med undtagelser der finder senere anvendelse.

CRR Quick Fix

Forordning

Regulation (EU) 2020/873 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2020 amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards certain adjustments in response to the COVID-19 pandemic

Du kan finde retsakten på Eur-lex her..

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen indfører en række midlertidige ændringer til CRR med det formål at begrænse de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen. Der er generelt tale om lempelse af nogle af forordningens kapitalkrav til kreditinstitutter, herunder fremskyndelse af allerede aftalte lempelser af kapitalkravene.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 27/062020

Anvendelsesdato: 27/062020, dog med en enkelt undtagelse der finder anvendelse 28/06/2021.

Genopretningspakke for kapitalmarkederne

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/337 af 16. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Genopretningspakken har til formål at fremme en hurtig økonomisk genopretning efter COVID19-krisen ved at lette finansiering via kapitalmarkederne samtidig med at sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Det sker ved at lette administrative byrder ved at:
- give en tidsbegrænset mulighed indtil udgangen af 2022 til at offentliggøre et forkortet EU-genopretningsprospekt for virksomheder, der allerede er tilstede på kapitalmarkederne under visse begrænsninger
- tidsbegrænset indtil udgangen af 2022 forhøjelse af tærsklen for undtagelsen for kreditinstitutter fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af udbud eller optagelse til handel på et reguleret marked af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele
- varig justering af frist for finansielle formidleres offentliggørelse af tillæg til prospekter
- mulighed for udskydelse af brugen af elektroniske rapporteirngsformat (ESEF) ifm. udarbejdelse og offentliggørelse af udstederes årsrapporter, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter. 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/03/2021

Anvendelsesdato: 20/03/2021

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/558 af 31. marts 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-krisen

Du kan finde teksten på Eur-lex her.

Kort introduktion

Formålet med denne ændring af CRR er at justere kapitalkrav forbundet med de nye typer securitiseringer (balanceførte syntetiske securitiseringer og securitiseringer af misligholdte eksponeringer), der er omhandlet i forordning (EU) 2021/557. Ændringerne er en del af EU’s genopretningspakke på kapitalmarkedsområdet, der blev iværksat som reaktion på COVID-19-pandemiensøkonomiske konsekvenser.

Læs nærmere om STS her.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 09/04/2021

Anvendelsesdato: 09/04/2021

Delegerede retsakter 

De delegerede retsakter kan findes EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.