Redegørelse om inspektion i Møns Bank A/S

14-03-2022

Finanstilsynet har i november 2021 været på inspektion i Møns Bank A/S (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

Finanstilsynet har i samme forbindelse foretaget en undersøgelse af bankens bevilling af ejer- og fritidsboliglån med fokus på overholdelse af vækstvejledningen og god skik for boligkredit, for så vidt angår risikable boliglån og egenfinansiering

Sammenfatning og risikovurdering

Banken driver traditionel bankvirksomhed med fokus på privat- samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Banken er kendetegnet ved at have en højere koncentration af store eksponeringer samt en højere andel af ejendoms- og landbrugseksponeringer end institutter af tilsvarende størrelse. Banken har en stor del af udlån (34 pct.), hvor debitors primære adresse geografisk ligger uden for bankens nære eller strategiske markedsområde med filialdækning.

Banken får flere påbud på kreditområdet. Banken skal sikre, at kreditpolitikken klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, ligesom politikken klart skal afgrænse de risici, som banken må påtage sig. Banken skal desuden sikre, at der på kreditområdet foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver, herunder at overholdelse af videregivne beføjelser kontrolleres.

Finanstilsynet har gennemgået 146 koncerneksponeringer svarende til 24,8 pct. af de samlede udlån. Gennemgangen viste, at banken skal sikre, at kreditpolitikken efterleves, herunder, at der udarbejdes et betryggende beslutningsgrundlag med iagttagelse af koncernbetragtning med beregningen af reel soliditet. For svage eksponeringer skal der udarbejdes handlingsplan, der konkretiserer bankens fremadrettede tiltag over for kunden.

Eksponeringsgennemgangen gav anledning til en del nedklassificeringer af den bonitetsmæssige karakter af kunderne. 11 pct. af de gennemgåede eksponeringer blev nedklassificeret - svarende til 9 pct. af stikprøvens volumen.

Eksponeringsgennemgangen medførte mernedskrivninger for 4 mio. kr. Disse var primært relateret til to store landbrugseksponeringer.

God skik-reglernes krav til kunders egenfinansiering er indført for at bidrage til, at kunderne har en robusthed overfor faldende boligpriser. Det er derfor nødvendigt at foretage en individuel vurdering af, om kundens egenfinansiering er af en sådan passende størrelse, at det sikrer kunden en robusthed overfor faldende boligpriser. Ved vurdering af passende egenfinansiering skal banken foretage en helhedsvurdering af kunden, og bl.a. vurdere kundens robusthed ud fra afviklingsprofil, formue og LTV. En egenfinansiering på 5 pct. af købesummen vil således ikke i alle tilfælde være passende for den enkelte kunde. Finanstilsynet fandt enkelte tilfælde på, at der ikke var lagt en passende egenfinansiering. Banken har modtaget et påbud om at sikre en individuel stillingtagen til, om egenfinansieringen er passende for den enkelte kunde.

Banken har pt. et forholdsvist begrænset udlån til privatkunder bosiddende i vækstområder, men i denne gruppe er en betydelig andel af kunder med en gældsfaktor over 4, der ikke lever op til hoved- eller undtagelsesreglerne i vækstvejledningen.

Inspektionen medfører en samlet forøgelse af solvensbehovet på ca. 2 mio. kr. som følge af en justering af tillægget til store kunder med finansielle problemer. Solvensbehovet opgøres herefter til 11,4 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint.
 

 

Senest opdateret 14-03-2022