Redegørelse om inspektion i Miranova Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet)

28-06-2022

Finanstilsynet var i januar 2022 på inspektion i Miranova Fondsmæglerselskab A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet.

Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden udbyder investeringsrådgivning og porteføljepleje. Investeringsporteføljerne indeholder bl.a. globale indeksfonde (ETF’er – exchange traded funds) med aktier og obligationer samt danske børsnoterede investeringsforeninger med aktier og obligationer. Virksomhedens kunder er primært velhavende privatpersoner og selskaber.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på virksomhedens relativt simple forretningsmodel, hvor virksomheden tilbyder diskretionær porteføljepleje.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Virksomheden har desuden fået påbud om at udarbejde forretningsgange for skærpede kundekendskabsprocedurer samt screening af medarbejdere, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at sikre, at ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i denne lov, regler udstedt i medfør heraf samt relevante krav om databeskyttelse, og at uddannelsen kan dokumenteres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påtale for, at virksomheden ikke i perioden mellem medio 2015 og indkaldelsen til inspektionen i 2022 har screenet om virksomhedens kunder var nærtstående eller nære samarbejdspartnere til politisk eksponerede personer, eller screenet, om kunderne i løbet af kundeforholdet var blevet politisk eksponerede personer eller en nærtstående eller nære samarbejdspartnerne til en politisk eksponeret person.

Virksomheden har fået påbud om at undersøge og udarbejde forretningsgange til at afgøre, om kunderne i løbet af kundeforholdet bliver en politisk eksponeret person, en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden har fået påbud om at ajourføre identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere bag juridiske kunder og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.

Endelig har virksomheden fået påbud om med passende hyppighed at foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder, at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

Senest opdateret 28-06-2022