Redegørelse om inspektion i Andelskassen Fælleskassen

21-09-2021

Finanstilsynet var i ugerne 20 og 22 i 2021 på inspektion i Andelskassen Fælleskassen. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, derhavde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassen Fælleskassen er et af Danmarks mindste pengeinstitutter og har sit hovedsæde på Frederiksberg.

Andelskassen har sit primære markedsområde på Sjælland med fokus på små og mellemstore erhvervskunder samt privatkunder. Andelskassen har særligt fokus på udlån til skoler, socialøkonomiske virksomheder, bofællesskaber og kollektiver.

Andelskassens indtjening er udfordret, idet basisindtjening er lav i forhold til sammenlignelige institutter. Andelskassen har dog gjort sig tiltag, der skal styrke indtjeningen, herunder indført negative renter.

Andelskassen har en højere andel af udlån mod branchen fast ejendom end sammenlignelige institutter. Udlån til fast ejendom er historisk forbundet med betydelige risici.

Protokolleringen af bestyrelsesmøderne er ikke tilstrækkelig på flere for andelskassen væsentlige områder. Andelskassen fik påbud herom, samt påbud om at sikre, at andelskassens skriftlige forretningsmodel afspejler andelskassens reelle ønsker til typer, størrelse og geografisk eksponering uden for det primære markedsområde. Andelskassen fik tillige påbud om at sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid til udførelse af compliance-opgaverne.

Andelskassens kreditpolitik er på en række områder meget overordnet og giver ikke i tilstrækkelig grad klare retningslinjer for, hvilken risikoprofil der er acceptabel for andelskassen. Derfor fik andelskassen påbud om, at sikre, at kreditpolitikken klart afspejler bestyrelsens ønskede risikoprofil på kreditområdet, ligesom den skal være konkret, specifik og målbar.

Finanstilsynet gennemgik 81 eksponeringer, hvor risikoklassifikationen i 21 blev sat ned. Dette er en meget stor andel. Det er bekymrende, at
andelskassen ikke rettidigt har identificeret disse svaghedstegn i sin kreditmæssige overvågning.

Inspektionen førte også til en forøgelse af andelskassens individuelle solvensbehov med 2,9 procentpoint. Dette skyldes et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med andelskassens udlån til store kunder med finansielle problemer samt øget tillæg til operationelle risici. Det øgede behov for afdækning af andelskassens udlån til store kunder med finansielle problemer (2,4 procentpoint), skyldes dels manglende konstatering af behov for afdækning (fejl i risikovurdering), dels undervurdering af reservationsbehov på en række kunder. Det øgede behov for tillæg til yderligere afdækning af operationelle risici (stigning fra 1 til 1,5 procentpoint), afspejler, dels mangelfuld håndtering af de tidligere konstaterede mangler, og dels de konstaterede nye mangler ved denne inspektion.

Derudover førte inspektionen til øgede nedskrivninger for 1,6 mio. kr. Andelskassen har et spinkelt kapitalgrundlag og svag indtjening. Andelskassen bør henset hertil øge sin indtjening og kapitaloverdækning. 

 

Senest opdateret 21-09-2021