Redegørelse om inspektion i Storstrøms Forsikring G/S

01-03-2016

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2015 på inspektion i Storstrøms Forsikring G/S.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, hensættelser, reassurance, outsourcing, investeringer, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Storstrøms Forsikring G/S er et gensidigt forsikringsselskab, der tegner forsikringer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Selskabet tegner forsikringer til private samt til små og mindre virksomheder.

Tegning til private udgør 47 pct. af de samlede bruttopræmier, mens motor- og ulykkesforsikring udgør hhv. 38 og 11 pct. Endelig udgør erhverv en relativ beskeden andel på 4 pct. af præmierne.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser. Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige.

Finanstilsynet fandt i forbindelse med gennemgangen af politikker og retningslinjer på forsikringsområdet, at den daglige ledelse har hævet beløbsgrænsen i den månedlige rapportering til bestyrelsen vedrørende enkeltskader, uden at dette afspejler sig i retningslinjerne. Finanstilsynet påbød derfor selskabet at rapportere til bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens vedtagne retningslinjer.

Inspektionen gav ikke anledning til bemærkninger til strukturen i selskabets genforsikringsprogram. Selskabet blev imidlertid påbudt at sikre overensstemmelse mellem politik og retningslinjer for så vidt angår selskabets minimumskrav til de genforsikringsselskaber, som selskabet har mulighed for at anvende.

Selskabet har outsourcet IT-drift og IT-vedligeholdelse. Leverandøren har desuden videreoutsourcet opbevaring af data. Hverken outsourcingkontrakten eller aftalen om videreoutsourcing lever op til outsourcingbekendtgørelsen, hvorfor selskabet fik påbud om at rette op på disse forhold.

I forbindelse med gennemgangen af investeringsområdet fandt Finanstilsynet, at selskabets investeringspolitik ikke indeholder noget klart defineret risikomål for hele investeringsbeholdningen. Finanstilsynet påbød derfor selskabet at definere risikomålet for den samlede portefølje samt at rapportere til bestyrelsen i overensstemmelse hermed.

Finanstilsynet fandt, at de registrerede aktiver ikke var tilstrækkeligt indkapslet, hvorfor selskabet blev påbudt at udarbejde et begrundet skøn for hvor meget de registrerede aktiver må overstige de samlede hensættelser.

Finanstilsynet påtalte overfor selskabet, at det frem til august 2014 ikke fremgik af referaterne fra bestyrelsesmøderne, hvilke medlemmer, der var til stede på møderne.

Storstrøms Forsikrings solvenskrav ved udgangen af 3. kvartal 2015 svarede til minimumskapitalkravet på 27,6 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 26,4 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en basiskapital på 98,1 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til minimumskapitalkravet er således på 255 pct. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 01-03-2016