Redegørelse om inspektion i betalingsinstituttet Clearhaus A/S (hvidvaskundersøgelse)

16-11-2015

Finanstilsynet foretog ved inspektion i maj 2015 undersøgelse af, om Clearhaus A/S (herefter Clearhaus), overholder gældende regler på hvidvask- og betalingstjenesteområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Clearhaus udbyder indløsning af internationale betalingskort, f.eks. MasterCard, for internetforretninger.

Selskabets egentlige drift er først påbegyndt i marts 2015, hvorfor der på tidspunktet for undersøgelsen kun var et begrænset forretningsomfang.

Finanstilsynet foretog i forbindelse med undersøgelsen en vurdering af Clearhaus’ iboende risiko på hvidvaskområdet. På baggrund af selskabets forretningsmodel er det Finanstilsynets opfattelse, at selskabets iboende risiko på hvidvaskområdet er lav til middel vurderet relativt i forhold til andre virksomheder på det danske marked omfattet af Finanstilsynets hvidvasktilsyn.

 

Henset til selskabets risiko, organisation og ledelsens medvirken i den daglige drift og løbende opmærksomhed på hvidvaskområdet er det Finanstilsynets vurdering, at selskabets procedurer på undersøgelsestidspunktet generelt var tilstrækkelige. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at selskabet på nogle områder ikke kan anses for at opfylde kravene i hvidvaskloven.

 

Selskabet har ingen skriftlige interne regler for intern kontrol og ledelsesrapportering, men oplyser i den forbindelse, at den hvidvaskansvarlige på nuværende tidspunkt selv godkender alle kundeforhold og manuelt foretager hvidvaskovervågningen.

 

Finanstilsynet har derfor påbudt Clearhaus at sikre, at der udarbejdes tilstrækkelige skriftlige interne regler for risikostyring, herunder funktionsbeskrivelse for den hvidvaskansvarlige, intern kontrol og ledelsesrapportering.

 

Idet selskabet på undersøgelsestidspunktet kun havde været i drift under et par måneder, at der er tale om en flad organisation med få ansatte og en ledelse, som stadig er involveret i den daglige drift, har Finanstilsynet ikke yderligere bemærkninger til selskabets risikostyring på undersøgelsestidspunktet.

Finanstilsynet vurderer dog, at der henset til Clearhaus’ stigende kundeantal er en risiko for, at den hvidvaskansvarlige ikke kan være involveret i godkendelsen af alle kundeforhold, og at der i henhold til nugældende procedurer ikke vil blive foretaget tilstrækkelig intern kontrol.

Endelig har Finanstilsynet påbudt Clearhaus, at klarlægge ejer- og kontrolstruktur i forbindelse med oprettelsen af nye kundeforhold, samt at indhente dokumentation herfor ud fra en risikovurdering.

Senest opdateret 28-09-2015