Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland

08-06-2015

Finanstilsynet var i januar-marts 2015 på inspektion i Sparekassen Kronjylland.

 

Indledning

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder primært i Øst- og Midtjylland. Sparekassen har i de senere år øget forretningsomfanget ved opkøb af pengeinstitutter. Sparekassen overtog således i 2012 dele af Sparekassen Østjylland og primo 2015 blev sparekassen sammenlagt med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. Sparekassen har igennem de senere år opnået bedre resultater end gennemsnittet af de andre gruppe 2 institutter.

Sparekassen har i januar 2015 foretaget et strategiskifte, og forretningsmodellen er nu fokuseret på at udvide markedsområdet til vækstområderne i de store byer. Sparekassen er således ved at åbne nye afdelinger i Lyngby og København. Finanstilsynet påpegede, at det kræver fokus og opmærksomhed at bevæge sig ind på nye områder, og stiller ekstra krav til sparekassens styring. Sparekassen bekræftede, at den var opmærksom herpå.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet de 22 største udlån, 389 udlån udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bestyrelse og direktion. Boniteten blandt de 22 største udlån er bedre end gennemsnittet i sammenlignelige institutter.

På grundlag af gennemgangen konstaterede Finanstilsynet, at sparekassens nedskrivninger var tilstrækkelige.

Finanstilsynet vurderede herudover en række af sparekassens egne ejendomme. Finanstilsynet gav påbud om at nedskrive værdien af koncernens ejendomme med 51 mio. kr. i forhold til den bogførte værdi pr. 30. september 2014.

Finanstilsynet konstaterede, at risikostyringsfunktionen hovedsageligt samlede rapportering fra andre dele af organisationen, og ikke i tilstrækkelig grad bidrog med egne vurderinger og analyser. Sparekassen fik derfor et påbud om, at risikostyringsfunktionen skal foretage selvstændige vurderinger af, om der er en betryggende styring af sparekassen og sparekassens risikoeksponeringer.

Sparekassen fik endvidere påbud om at sikre, at der sker en effektiv identificering, registrering og rapportering af operationelle hændelser, herunder også potentielle hændelser, understøttet af effektive systemer og forretningsgange. Finanstilsynet har noteret sig, at sparekassen ved årsskiftet igangsatte et afdækningsforløb vedrørende potentielle operationelle tabs-hændelser i alle forretningsområder.

Derudover fik sparekassen påbud på økonomi-, kredit-, markedsrisiko- og likviditetsområdet. Der blev bl.a. fundet enkelte udlån, der var fejlkategoriseret i forbindelse med opgørelsen af kapitalkravet. Politikkerne for likviditet og markedsrisiko var på enkelte områder mindre forsigtige og ikke i overensstemmelse med sparekassens overordnede og faktiske risikoprofil. Endvidere fik sparekassen en påtale af, at revisionsudvalgets forhandlingsprotokol tidligere ikke havde afspejlet de på møderne førte drøftelser.

Sparekassen har opgjort solvensbehovet til 9,7 pct. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til afdækning af sparekassens nuværende risici. Sparekassens faktiske solvens udgjorde ultimo 2014, efter regulering af ejendomsværdier, 15,2 pct.

 

Senest opdateret 08-06-2015