Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

30-04-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2014 på inspektion i Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på opgørelsen af det individuelle solvensbehov, samt varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person princippet.
 
På inspektionen gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Endvidere gennemgik Finanstilsynet virksomhedens investeringsstrategi i forhold til prudent person princippet, samt virksomhedens redegørelse om prudent person princippet.

Sammenfatning og risikovurdering

Danica Pension er med ca. 600.000 kunder et af Danmarks største pensionsselskaber.

Danica Pension tilbyder gennemsnitsrenteproduktet Danica Traditionel samt markedsrenteprodukterne Danica Balance, Danica Link og Danica Select.
 
Danica Pension har fokus på markedsrenteprodukterne og anbefaler ikke Danica Traditionel til nye kunder. Der er mulighed for at tilknytte garanti til en række af selskabets markedsrenteprodukter. Ultimo 2014 udgjorde livsforsikringshensættelserne for Danica Traditionel 165 mia. kr., mens hensættelserne til markedsrenteprodukterne udgjorde 97 mia. kr.

Bestyrelsen i Danica Pension har afsluttet arbejdet med risikovurderingen for 2014. Det individuelle solvensbehov er en integreret det af selskabets risikostyring og investeringsstrategi. Danica Pension har i den forbindelse fået et påbud om, at selskabet skal beregne solvensbehovet for renterisici ved at anvende risikofrie rentekurver i den samme valuta som de givne finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter. Danica Pension har endvidere fået en risikooplysning om omfanget af følsomhedsanalyser i selskabets kapitalplan.

Danica Pension anvender Aktuarforeningens partielle interne model for levetid. Der er en række udeståender omkring antagelserne i forbindelse med anvendelse af modellen under de kommende Solvens II-regler, herunder hvordan antagelserne overvåges løbende.

Danica Pension har implementeret en række kontroller, der skal sikre, at modellen til beregning af det individuelle solvensbehov regner korrekt, samt at datagrundlaget er validt.

Danica Pensions beregninger på baggrund af Finanstilsynets opstillede prudent person-scenarieanalyser viser, at produkter i Danica Balance tilknyttet en garanti er mere robuste end produkter, der ikke er tilknyttet en garanti. For ”Danica Balance uden garanti” og ”Danica Link Valg med og uden garanti” er investeringsstrategien knap så robust for de ældre kundegrupper.

I forlængelse af Danica Pensions beregninger af prudent person-risikoprofiler for Danica Balance og Danica Link Valg har Finanstilsynet givet selskabet en risikooplysning, da Finanstilsynet ser en risiko for, at selskabets investeringsstrategi for produkterne ikke afspejler den risikoprofil, der er stillet kunderne i udsigt. Danica Pension er blevet anmodet om at redegøre nærmere for dette.

Finanstilsynet har endvidere påbudt bestyrelsen at opsætte rammer for Danica Link Valg, samt givet en risikooplysning om, at bestyrelsen bør tage stilling til koncentrationsrisici for produktet. Endvidere er selskabet for Danica Balance blevet påbudt at tilpasse rammerne for visse obligationsinvesteringer, hvor rammerne har været fastsat for vide.

Danica Pension har øget fokus på alternative investeringer og en målsætning om at øge andelen heraf de kommende år. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at dette kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion.

Danica Pensions gældende kapitalkrav var ultimo 2014 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 10,2 mia. kr. mod en basiskapital på ca. 17,8 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca.1,75.

 

Senest opdateret 30-04-2015