Redegørelse om inspektion i Tryg Forsikring A/S

01-07-2014

Finanstilsynet gennemførte i perioden februar til april 2014 inspektion i Tryg Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, koncernrisici, IT, revision og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Tryg Forsikring A/S, der ejes af det børsnoterede Tryg A/S, tegner forsikringer i Danmark, Norge og Sverige. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde i 2013 19,5 mia.kr. fordelt med 49 pct. i Danmark, 40 pct. i Norge og 11 pct. i Sverige.

Selskabet tegner skadesforsikringer inden for alle brancher til både erhvervs- og privatkunder. Salget af forsikringer foregår primært via eget salgskorps, mæglere og partnere.

Finanstilsynets gennemgang af bestyrelsens og direktionens arbejde, herunder politikker og retningslinjer, gav ikke anledning til bemærkninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at politikker og retningslinjer dækker alle væsentlige områder. Selskabet anvender en intern model til opgørelse af det individuelle solvensbehov og kapitalstyring, og modellen indgår i Finanstilsynets Solvens II præansøgningsproces for interne modeller. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er en tydelig styring af de enkelte forretningsområders risiko og kapitalbelastning, og at risikoappetit og kapital er nøje afstemt.

Finanstilsynet gennemgik selskabets hensættelser på de enkelte brancher, særligt med fokus på langhalede brancher som autoansvar, erhvervsansvar, arbejdsskade samt personulykkesforsikring. Det er Finanstilsynets vurdering, at de samlede forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige men også, at der for enkelte brancher, særligt arbejdsskade, er stor sandsynlighed for positivt afløb. Finanstilsynet har bedt selskabet revurdere, hvad det tilstrækkelige niveau for risikomargin bør være.

Selskabet har opdelt investeringsvirksomheden i en del, der har til formål at sikre en passende varighed i forhold til forsikringsforpligtelserne og afdække renterisikoen i disse, og en del, hvor der søges et markedskomformt afkast. Det er Finanstilsynets vurdering, at afdækning af renterisiko og varigheden på investeringerne er passende, og at den samlede risiko holdes indenfor det af bestyrelsen fastsatte risikomål.

På kapitalforvaltningsområdet har selskabet indgået aftale om anvendelse af et eksternt porteføljestyringssystem til registrering og hosting af købs- og salgstransaktioner vedrørende handel med investeringsaktiver. Finanstilsynet betragter dette som en væsentlig outsourcet aktivitet. Selskabet fik derfor påbud om at indberette aftalen til Finanstilsynet, ligesom bestyrelsen skal tage stilling til, hvad den opfatter som væsentlige aktiviteter.

Selskabets individuelle solvensbehov er ved udgangen af 2013 opgjort til 6.366 mio.kr., mens basiskapitalen er opgjort til 9.578 mio.kr.. Kapitaloverdækningen er 3.212 mio.kr., svarende til 50,5 pct.. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 01-07-2014