Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S

30-09-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i april 2010 på inspektion i Realkredit Danmark A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvilket vil sige en undersøgelse af udvalgte områder.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet restanceområdet og landbrugsområdet.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutter pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Realkredit Danmarks andel af udlån med restance er svagt stigende, men fra et lavt niveau, og restancesituationen afviger ikke fra sammenlignelige institutters.

Finanstilsyn gennemgik 30 konkrete udlånsengagementer med restance. Finanstilsynet havde ikke bemærkninger til instituttets håndtering af restanceområdet.

Realkredit Danmarks udlån til landbrug udgør omkring 7,2 procent af instituttets samlede udlån. Markedsandelen af udlån til landbrugssektoren har i 2009 været faldende. Det er ikke Finanstilsynets indtryk, at Realkredit Danmarks sikkerhedsmæssige afdækning på landbrugsområdet afviger fra sektorens gennemsnit.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 39 konkrete udlånsengagementer til landbrugskunder. Finanstilsynet fandt ved gennemgangen af restance- og landbrugsengagementerne ingen konkrete eksempler på lånesager med behov for nedskrivninger eller lånesager, hvor Realkredit Danmark ikke har nedskrevet tilstrækkeligt. Finanstilsynet har dog som en risikooplysning gjort Realkredit Danmark opmærksom på, at nogle engagementer har væsentlige svagheder, hvorfor de kræver en særlig tæt opfølgning fra Realkredit Danmarks side.

Tilsynet har endelig givet Realkredit Danmark en risikooplysning om, at kun formaliserede pengeinstitutgarantier kan medtages i sikkerhedsopgørelsen på et udlån, og selvom en ejendom ikke har en høj belåning, kan der være behov for vurdering af, om der skal foretages nedskrivning, hvis der er tegn på objektiv indikation for værdiforringelse, f.eks. at debitor har betydelige økonomiske vanskeligheder.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 30-09-2010