Lov om finansiel virksomhed § 111, stk. 2 - Delegeretordning - Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

29-09-2010

Finanstilsynets afgørelse af 27. september 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd påbudt Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i henhold til § 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010 som ændret ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, at bringe selskabets registrerede vedtægter i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 111, stk. 2 inden 3 uger fra dags dato, og fremover at afholde sig fra at genindføre lignende bestemmelser.

Finanstilsynet finder det i strid med bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed § 111, stk. 2, at medlemmer i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S ifølge selskabets vedtægter ikke vælger de delegerede, der udgør selskabets generalforsamling.

Herved afskæres medlemmernes indflydelse på selskabets bestemmende organer, hvilket ikke er i overensstemmelse med delegeretordningens formål. De delegerede vælges således af de siddende delegerede, som tidligere er udpeget til hvervet på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen, hvorved medlemmerne reelt er sat uden for indflydelse.

Af § 6 i selskabets vedtægter af 22. juni 2009 fremgår, at Forsikringsselskabet Brandkassen G/S har en såkaldt delegeretordning. De delegerede udgør selskabets generalforsamling og er selskabets øverste myndighed.

Det fremgår endvidere af § 11 i vedtægterne, at bestyrelsen udpeger de nye delegerede, der derefter er på valg på den ordinære generalforsamling.

Finanstilsynets offentliggørelse sker med hjemmel i lov om finansiel virksomhed § 354 a, stk. 1.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 29-09-2010