Redegørelse om tilsyn med Capinordic Bank

14-10-2010

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Capinordic Bank A/S’ konkurs i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed

 

Sammenfatning:

Capinordic Bank blev etableret i oktober 2006 med et forretningsgrundlag baseret på corporate finance, porteføljeforvaltning og private banking. Bankens udlånsportefølje var karakteriseret ved en høj koncentration på få brancher og modparter samt en beskeden grad af sikkerhedsstillelse i konjunkturfølsomme aktiver.


Det markante konjunkturomslag i 2008 fik alvorlige konsekvenser for banken i form af stærkt faldende rente- og gebyrindtægter. Endvidere faldt kreditkvaliteten af bankens udlån på grund af udviklingen på erhvervsejendomsmarkedet og et generelt fald i boniteten af bankens debitorer som følge af krisen. I juni 2008 hævede banken derfor sit solvensbehov på foranledning af Finanstilsynet, fra 12 procent til 24,4 procent. Bankens faktiske solvens var dog samtidig usædvanlig høj i forhold til andre pengeinstitutter, og banken havde medio 2008 en kapital, der var på størrelse med de samlede udlån.


Bankens risikoprofil var årsag til, at Finanstilsynet fulgte banken tættere end andre banker af samme størrelse, og Finanstilsynet gennemførte således fire inspektioner i perioden 2007 - 2009.


På trods af Finanstilsynets advarsler om, at bankens udlån havde en dårlig bonitet, fortsatte Capinordic Bank i slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 med at yde væsentlige nye og forøgede udlån, samtidig med, at banken kun i begrænset omfang nedbragte sine svage udlån.


På baggrund af en inspektion i december 2009 konkluderede Finanstilsynet i januar 2010 over for Capinordic Banks nye ledelse, at bankens faktiske solvens formentlig var lavere end solvensbehovet. Banken havde derfor behov for en kapitaltilførsel. Samtidig oplyste banken i flere omgange om en række retstvister, som Finanstilsynet ikke tidligere havde fået underretning om, og som tilsammen udgjorde et erstatningskrav mod banken på 430 mio. kr.


Bankens moderselskab, Capinordic A/S, så sig ikke i stand til at rejse den nødvendige kapital, og 11. februar 2010 begærede Finanstilsynet banken konkurs.


Læs hele redegørelsen her (pdf)


 

 

 

 

Senest opdateret 14-10-2010