Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav til 30. september 2010 - Eik Bank Danmark A/S

05-10-2010

Finanstilsynets afgørelse af 30. september 2010

EIK Bank Danmark A/S har i brev af 30. september 2010 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil den 7. oktober 2010 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Som begrundelse for anmodningen om fristforlængelse anfører banken følgende:

”Baggrunden for anmodningen er, at Eik Bank i henhold til en erklæring afgivet af Eik Banki P/F (”Eik Banki”) den 28. maj 2010 i dag har fremsat påkrav over for Eik Banki om senest den 30. september 2010 kl. 15.15 at indbetale et beløb på 1.224 mio. kr. til Eik Bank. Beløbet er tilstrækkeligt til, at Finanstilsynets krav til tilstrækkelig basiskapital (efter nedskrivninger) vil kunne opfyldes.

Hvis Eik Banki ikke har indbetalt det krævede beløb ved fristens udløb, vil Eik Bank straks derefter fremsætte påkrav om rettidig betaling over for Finansiel Stabilitet A/S. Når et sådant påkrav måtte være afgivet til Finansiel Stabilitet A/S, vil det blive fremsendt i kopi til Finanstilsynet.

Eik Banks krav på Eik Banki vedrørende tilførsel af kapital i henhold til den afgivne erklæring er omfattet af statsgaranti i henhold til lov om finansiel stabilitet. Dette blev mundtligt bekræftet over for Eik Bank [udeladt] den 29. september 2010.

Eik Bank forventer, at Finansiel Stabilitet A/S i henhold til § 4, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet vil sikre betaling af det forfaldne krav inden for få dage.

For at midler tilført Eik Bank kan medregnes i basiskapitalen, skal der imidlertid træffes visse selskabsretlige beslutninger og gennemføres tegning af kapitalandele. Dette vil i praksis kræve nogle dages ekspeditionstid, idet kompetencefordelingen mellem Finansiel Stabilitet A/S og Eik Banki i forhold til stemmerettigheder på og tegning af nye aktier i Eik Bank skal afklares. ”

[Udeladt]

Imidlertid udestår afklaring af kompetencefordeling, hvilket forventes at ske i aften.

På denne baggrund meddeler Finanstilsynet i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en forlængelse af fristen til torsdag den 30. september 2010, kl. 23.00.

Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, og udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a er, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken. Banken anmodes om at meddele Finanstilsynet tidspunktet for bankens offentliggørelse af afgørelsen. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen. Sådanne oplysninger skal derfor udelades i (ekstraheres fra) det offentliggjorte dokument.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2, og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Kopi af dette brev er sendt til bankens revisor.

Ulrik Nødgaard
Direktør

Karen Dortea Abelskov
Kst. kontorchef

Senest opdateret 05-10-2010