Lov om værdipapirhandel m.v. § 31 - Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne - Guava A/S.

15-03-2010

Finanstilsynets afgørelse af 8. marts 2010

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab
Att: Advokat Christoffer Galbo
Amaliegade 3-5
1256 København K


 
Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S
De har som advokat for NetBooster S.A. ved brev af 2. marts 2010 til Finanstilsynet oplyst, at NetBooster S.A. har gennemført tegning af nye aktier i Guava A/S i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning af 25. februar 2010. NetBooster S.A. besidder efter kapitalforhøjelsen 68,26 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Guava A/S og anmoder i den forbindelse om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S.

Finanstilsynets afgørelse
Det er Finanstilsynets vurdering, at Guava A/S på tidspunktet for kapitalforhøjelsen var et nødlidende selskab, og at selskabets eksistens var direkte truet, da selskabet ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for selskabets fortsatte drift. Det er således Finanstilsynets vurdering, at NetBooster S.A. på den foreliggende grundlag er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet giver hermed NetBooster S.A. dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Nærværende afgørelse vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet bemærker, at tilsynet ikke anser de oplysninger, som er indeholdt i afgørelsen for fortrolige. Afgørelsen vil således blive offentliggjort i sin helhed den 15. marts 2010.

Sagens faktiske omstændigheder
De har som advokat for NetBooster S.A. ved brev af 2. marts 2010 til Finanstilsynet oplyst, at NetBooster S.A. har nytegnet aktier i Guava A/S i overensstemmelse med en rekonstruktionsplan udarbejdet mellem NetBooster S.A. og Guava A/S. Rekonstruktionsplanen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2010. Efter nytegningen besidder NetBooster S.A. 68,26 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Guava A/S. NetBooster S.A. anmoder på den baggrund om dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S.

De har som advokat for NetBooster S.A. ved brev af 12. februar 2010 til Finanstilsynet oplyst, at Guava A/S har behov for at få tilført kapital til brug for selskabets fortsatte drift. De understreger i Deres brev, at Guava A/S’ likviditetsbehov er akut, og at tilførsel af likviditet er nødvendig for, at Guava A/S kan betale lønninger og varekreditorer.

De oplyser følgende om Guava A/S’ økonomiske forhold og udvikling:

 • At Guava A/S havde i regnskabsåret 2008/2009, der løb fra 1. juli 2008 – 30. juni 2009, et underskud efter skat på DKK 245 mio. og et negativt resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på DKK 20,6 mio.
 • At Guava A/S den 25. november 2009 offentliggjorde sit resultat for første kvartal (1. juli 2009 – 30. september 2009) af regnskabsåret 2009/10. Det viste for perioden et underskud efter skat på DKK 1,8 mio. og et negativt cash flow på DKK 4,3 mio.
 • At Guava A/S’ finansielle gæld ultimo januar 2010 udgjorde ca. DKK 43,5 mio., hvoraf DKK 23,5 mio. skyldes til henholdsvis Skjern Bank A/S og Sydbank A/S og DKK 20 mio. indtil den 9. februar 2010 skyldtes til Capinordic Bank A/S.
 • At Guava A/S ikke har været i stand til at afdrage den nævnte finansielle gæld som forudsat og Guava A/S har senest primo november 2009 opnået en ordning, hvorefter Guava A/S hver måned til fordeling mellem de 3 banker betaler DKK 450.000 i afdrag og ca. DKK 250.000 i renter.
 • At Guava A/S imidlertid ikke har kunnet generere DKK 700.000 pr. måned fra driften.
 • At Guava A/S derfor ikke har betalt afdrag og renter til Sydbank A/S i december 2009 og januar 2010, og ikke betalt afdrag til Skjern Bank A/S og Capinordic Bank A/S i januar 2010.
 • At de tre banker har været uvillige til at give yderligere henstand, endsige bevilge yderligere finansiering, medmindre det sker som led i en rekonstruktion, jf. bilag 1 – vedlagt erklæringer fra Sydbank A/S og Skjern Bank A/S og mailkorrespondance af 12. januar 2010 mellem Guava A/S og Capinordic Bank A/S.
 • At Guava A/S ikke har likvide reserver af betydning og at Guava A/S ikke har kunnet opnå kreditter i andre pengeinstitutter.
 • At Guava A/S’ kassebeholdning var på konsolideret niveau ultimo januar 2010 på ca. DKK 4,6 mio, men en stor del heraf ligger i datterselskaberne og er nødvendig til at finansiere den løbende drift af disse.
 • At Guava A/S, hvis ikke afdragsordningen med de tre banker var blevet misligholdt, havde været ude af stand til at betale sine løbende regninger, herunder lønninger og varekreditter.
 • At misligholdelsen af afdragsordningen med de tre banker har betydet, at Guava A/S i den seneste periode har været eksponeret for at gå konkurs.
 • At Guava A/S den 1. februar 2010 oplyste, at selskabet forhandlede med sine banker med henblik på at lette dets gældsbyrde og tilbagebetalingsforpligtelser samt, at selskabets største aktionær, NetBooster S.A., bistod selskabet i forhandlingerne.

NetBooster S.A. og Guava A/S har på den baggrund udarbejdet en rekonstruktionsplan, der skal sikre Guava A/S den fornødne driftskapital. Rekonstruktionsplanen indeholder blandt andet forhøjelse af selskabets aktiekapital ved gældskonvertering og en efterfølgende kontant forhøjelse af aktiekapitalen rettet mod NetBooster S.A.

De oplyser, at NetBooster S.A. den 9. februar 2010 erhvervede Capinordic Bank A/S’ fordring på DKK 20 mio. mod Guava A/S. De oplyser endvidere at Guava A/S’ andre bankforbindelser, Skjern Bank A/S og Sydbank A/S, den 12. februar 2010 har indgået en henstandsaftale med Guava A/S. Efter denne aftale får Guava A/S henstand med rentebetalinger indtil 20. september 2010, hvor renter for perioden 20. juni 2010 til 20. september 2010 forfalder, og med afdragsbetalinger indtil den 1. juli 2011.

I Deres anmodning om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S henviser De til, at NetBooster S.A. ved brev af 12. februar 2010 anmodede om Finanstilsynets forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for at opnå dispensation fra tilbudspligten, og at Finanstilsynet den 23. februar 2010 over for NetBooster S.A. tilkendegav, at NetBooster S.A., såfremt den udarbejdede rekonstruktionsplan blev gennemført, ville være dispensationsberettiget på grund af Guava A/S’ ekstraordinære økonomiske situation.

Rekonstruktionsplanen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2010, hvor de nødvendige kapitaludvidelser blev vedtaget. Rekonstruktionsplanen har reduceret Guava A/S’ finansielle gæld fra DKK 43,5 mio. til DKK 23,5 mio. Den formindskede rentebyrde forventes at medføre et positivt cash flow for Guava A/S samtidig med, at Guava A/S får tilført mellem DKK 9 – 9,5 mio. i yderligere kapital.

NetBooster S.A., der udgør moderselskabet i NetBooster Group, driver virksomhed med online marketing og har hovedsæde i Paris, Frankrig.

Før kapitalforhøjelsen ejede NetBooster S.A. 29,86 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Guava A/S.

Efter gennemførelsen af rekonstruktionsplanen besidder NetBooster S.A. flertallet af stemmerettighederne i Guava A/S med 68,26 pct.

NetBooster S.A. har over for Finanstilsynet erklæret, at NetBooster S.A. ikke påtænker at foretage ændringer i selskabets strategi, ledelse eller at frasælge Guava A/S’ aktiver.

Offentligt tilgængelige oplysninger om Guava A/S
Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) blev stiftet den 19. juni 2003, men har tilkøbt virksomheder, som har været i drift siden 1998. Guava A/S sælger og formidler onlineprodukter, reklamevirksomhed og hermed relaterede aktiviteter.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) blev med virkning fra den 18. maj 2006 optaget til handel på NASDAQ OMX First North med en nominel aktiekapital på DKK 2.820.833 fordelt på aktier á DKK 0,20.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede den 19. juni 2006 Bransholm & Blæsbjerg A/S. Købet blev delvist finansieret ved udstedelse af 833.620 stk. Guava A/S-aktier.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede den 15. august 2006 Altus AB. Købet blev delvist finansieret ved udstedelse af 158.730 stk. Guava A/S-aktier. Aktiekapitalen var herefter nominelt DKK 3.156.903.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede den 5. september 2006 Aizee Internet Marketing ApS. Købet blev delvist finansieret ved udstedelse af 557.462 stk. Guava A/S- aktier. Aktiekapitalen var herefter nominelt DKK 3.378.395.

Med virkning fra den 6. februar 2007 blev aktiestørrelsen nedsat fra DKK 0,20. til DKK 0,10. Guava A/S’ aktiekapital udgjorde herefter nominelt DKK 4.510.481,40.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede den 19. marts 2007 Atteno A/S. Købet blev delvist finansieret ved udstedelse af 1.232.215 stk. Guava A/S- aktier. Aktiekapitalen var herefter nominelt DKK 4.726.985,00.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede den 5. juli 2007 Guava Ltd. Købet blev delvist finansieret ved udstedelse af 5.602.341 stk. Guava A/S- aktier. Aktiekapitalen var herefter nominelt DKK 7.009.619,70.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede herudover i 2007 The Milk ApS for DKK 15.800.000, Cubizz Communication A/S for DKK 37,1 mio., Neutralize (Nuera Limited) for GBP 1,85 mio., Addvisors ApS for DKK 4,9 mio., MM Medier A/S for DKK 68,3 mio. og CPH Group ApS for DKK 23 mio.

Guava A/S (under navnet Notabene.net A/S) erhvervede i 2008 Adfair ApS for DKK 15 mio.

Den 29. maj 2008 skiftede selskabet navn fra Notabene.net A/S til Guava A/S.

Guava A/S oplyste den 6. januar 2009, at NetBooster S.A. havde erhvervet 11 pct. aktiepost i Guava A/S.

Guava A/S oplyste den 22. januar 2009, at Guava A/S frasolgte Adfair ApS for DKK 9 mio.

Guava A/S oplyste den 29. april 2009, at NetBooster S.A. ejerandel af Guava A/S var steget til 15,07 pct.

Guava A/S oplyste den 5. maj 2009, at NetBooster S.A. ejerandel af Guava A/S var øget til 29,89 pct.

Guava A/S oplyste den 25. november 2009, at selskabet pr. 30. september 2009 havde en likvid beholdning på DKK 7,2 mio. Guava A/S oplyste ligeledes, at selskabet vurde¬rede sit finansielle beredskab som værende stramt og arbejdede med flere løsninger for at forbedre dette.

Guava A/S oplyste den 1. februar 2010, at selskabets likviditetsmæssige situation var anspændt, hvorfor selskabets forhandlede med sine banker med henblik på at lette dets gældsbyrde og tilbagebetalingsforpligtelser samt, at selskabets største aktionær, NetBooster S.A., bistod selskabet i forhandlingerne.

Guava A/S oplyste den 25. februar 2010, at selskabet på ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2010 havde gennemført følgende kapitaludvidelser:

Gældskonvertering af beløb stort DKK 19.833.535,00 til pris DKK 0,145 pr. stk. aktie á pålydende DKK 0,10 svarende til udstedelse af 136.783.000 stk. aktier med pålydende værdi i alt DKK 13.678.300.

Kapitaludvidelse ved kontant indskud af DKK 9.289.374,975 ved udstedelse af 64.064.655 stk. aktier til DKK 0,145 pr. stk. aktie á pålydende DKK 0,10 med pålydende værdi i alt DKK 6.406.465,50.

Begge kapitaludvidelser er tegnet af NetBooster S.A., der herefter besidder 250.509.048 stk. aktier i selskabet med pålydende værdi i alt DKK 25.050.904,80 Dette svarer til 68,26 pct. af Guava A/S' samlede udstedte aktiekapital. Aktiekapitalen i Guava A/S er herefter nominelt DKK 36.700.275,80.

Det retlige grundlag
Reglerne om overtagelsestilbud, herunder pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud, findes i kapitel 8 i lov om værdipapirhandel m.v. og i bekendtgørelse nr. 947 af 26. september 2008 om overtagelsestilbud.

Tilbudspligten følger af § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det fremgår af bestemmelsen:

"Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen

1. kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet,

2. får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer,

3. får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,

4. på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller

5. kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne." 

Det grundlæggende formål med reglerne om tilbudspligt er at beskytte minoritetsaktionærerne. Dette fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 71, som fremsat den 9. november 1995:

"Der skabes ofte markant ændrede vilkår og udsigter i et selskab, hvor overdragelsen af aktierne medfører ændringer i indflydelsen på selskabet. Aktionærerne har også i denne situation krav på ligelig behandling. Derfor skal minoritetsaktionærerne også sikres mulighed for at kunne afhænde deres aktier »på identiske betingelser«, jf. § 31, stk. 1. Som udgangspunkt betyder dette, at de øvrige aktionærer skal tilbydes den pris, der svarer til den pris, som erhververen selv har betalt for aktieposten."

Finanstilsynet har efter § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. mulighed for at fritage fra forpligtelsen til at fremsætte et overtagelsestilbud efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., såfremt særlige forhold gør sig gældende.

Fondsrådet har i tidligere tilfælde meddelt dispensation fra tilbudspligten. Dispensation er blevet givet i en situation, hvor en overdragelse kun medførte ubetydelig ændring for minoritetsaktionærerne med hensyn til forudsætningerne for selskabets videre drift og for deres investering, idet overdragelsen ikke medførte ændringer i ledelses- og pantsætningsforhold, ejerkredsen eller det indbyrdes ejerforhold mellem ejerne og ikke skete med hensigt om videreoverdragelse. Dispensation er også blevet  givet i en situation, hvor selskabet på tidspunktet for en kapitalfornøjelse var et nødlidende selskab, og hvor selskabets eksistens var direkte truet. Der blev på den baggrund meddelt dispensation til erhververen af de nytegnede aktier, der ved tegningen havde opnået majoriteten af aktierne og stemmerettighederne i selskabet. Ved dispensationen blev der lagt vægt på, at minoritetsaktionærerne måtte antages at have interesser i, at selskabet fik tilført likvider til brug for selskabets fortsatte drift, således at selskabet fik mulighed for at genskabe tilliden til selskabet og derved forøge værdien i selskabet. Endvidere blev der lagt vægt på, at en undtagelse fra tilbudspligten gjorde det muligt hurtigere at få vedtaget og gennemført yderligere foranstaltninger, der var nødvendige for at stabilisere selskabet. En tilbudsperiode ville således forlænge usikkerheden om selskabets fremtid og derved forøge risikoen for konkurs. 

I forbindelse med økonomi- og erhvervsministerens lovforslag nr. L 102 fremsat den 12. marts 2008, bemærkes følgende i lovbemærkningerne om muligheden for at opnå dispensation fra tilbudspligten:

"Finanstilsynet har i øvrigt konkret mulighed for at dispensere fra tilbudspligten, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, jf. § 31, stk. 4. Praksis med hensyn til anmodning om dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, er relativ sparsom. Et eksempel på et forhold, der efter gældende praksis og efter en konkret vurdering vil kunne medføre dispensation fra tilbudspligten, er rekonstruktionstilfælde, hvor udstederens eksistens er direkte truet. Her må en rekonstruktion forventes at være i minoritetsaktionærernes interesse, og dette vil således kunne indgå i en afvejning af, om der er behov for et overtagelsestilbud. I tilfælde, hvor det ikke har været tilsigtet at opnå bestemmende indflydelse vil en dispensation eksempelvis kunne gøres betinget af, at erhververen inden for en vis tidsfrist afhænder en del af aktiebeholdningen, så den bestemmende indflydelse ikke længere besiddes. Derudover kan der stilles som betingelse, at der i perioden, hvor den bestemmende indflydelse besiddes, sikres, at erhververen ikke anvender sin bestemmende indflydelse i selskabet."

Finanstilsynets vurdering
NetBooster S.A. har anmodet Finanstilsynet om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., i forbindelse med, at der er gennemført en kapitalforhøjelse i Guava A/S som følge af selskabets likviditetsmæssige situation. Kapitalforhøjelsen har medført, at NetBooster S.A. har opnået flertallet af stemmerettighederne i Guava A/S (68,26 pct.).

Guava A/S offentliggjorde i årsrapporten for regnskabsåret 2008/2009, at Guava A/S havde et underskud efter skat på DKK 245 mio. og et negativt resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på DKK 20,6 mio. Guava A/S har efterfølgende i sin regnskabsmeddelelse af 25. november 2009 oplyst, at selskabet havde et negativt cash flow samt, at selskabet vurderede sit finansielle beredskab som værende stramt og arbejdede med flere løsninger for at forbedre dette. Guava A/S har senest den 1. februar 2010 oplyst markedet om, at selskabet vurderer sit finansielle beredskab som værende stramt, ligesom selskabets likviditetsmæssige situation er anspændt, hvorfor selskabet har indledt forhandlinger med sine bankforbindelser.

Det er over for Finanstilsynet oplyst, at hvis ikke afdragsordningen med de tre banker var blevet misligholdt af Guava A/S i december 2009 og januar 2010, så havde selskabet været ude af stand til at betale sine løbende regninger, herunder lønninger og varekreditter. Det er ligeledes oplyst, at misligholdelsen af afdragsordningen med de tre banker har betydet, at Guava A/S i den seneste periode har været eksponeret for at gå konkurs

Henset til ovennævnte forhold er det Finanstilsynets vurdering, at Guava A/S er et nødlidende selskab i risiko for at gå konkurs, hvorfor selskabets eksistens er direkte truet. Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at Skjern Bank A/S og Sydbank A/S over for Finanstilsynet har erklæret, at de har været uvillige til at give yderligere henstand, endsige bevilge yderligere finansiering, medmindre det skete som led i en rekonstruktion. Finanstilsynet har ligeledes tillagt det vægt, at Skjern Bank A/S og Sydbank A/S som led i rekonstruktionsplanen har givet tilsagn om at yde henstand med renter og afdrag.

Det forhold, at et selskab ikke kan fremskaffe den fornødne likviditet til brug for den fortsatte drift, må efter Finanstilsynets vurdering anses for at være en særlig omstændighed, der efter en konkret vurdering kan begrunde en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Reglerne om overtagelsestilbud har til formål at beskytte minoritetsaktionærerne i forbindelse med et kontrolskifte. Minoritetsaktionærernes interesser skal således tages i betragtning, når det skal vurderes, hvorvidt der kan meddeles dispensation fra tilbudspligten.

Efter det oplyste har rekonstruktionsplanen reduceret Guava A/S’ finansielle gæld fra DKK 43,5 mio. til DKK 23,5 mio. Den formindskede rentebyrde forventes at medføre et positivt cash flow for Guava A/S samtidig med, at Guava A/S får tilført DKK 9.289.374,957 i yderligere kapital. Det er NetBooster S.A.’s vurdering, at rekonstruktionsplanen indebærer, at Guava A/S må forventes at kunne overleve på langt sigt.

Finanstilsynet finder, at omstændighederne i forhold til minoritetsaktionærerne medfører, at en dispensation fra tilbudspligten kan gives. Rekonstruktionsplanen ses ikke at medføre ændringer af betydning for minoritetsaktionærerne med hensyn til forudsætningerne for selskabets videre drift og for deres investering. Det bemærkes i den forbindelse, at værdien af Guava A/S-aktien er lav, og at et overtagelsestilbud derfor vil ske til en kurs, der alt andet lige vil være væsentlig lavere end den kurs, aktierne er blevet købt for. Minoritetsaktionærerne må således antages at have en interesse i, at Guava A/S får reorganiseret sin kapitalstruktur, der kan sikre selskabets videreførelse og værdien af minoritetsaktionærernes investering. Der lægges her vægt på, at provenuet for de af NetBooster S.A.’ tegnede aktier bliver tilført Guava A/S kontant og ved gældskonvertering. Rekonstruktionsplanen ses endvidere ikke at medføre ændringer i kontrolstrukturen i Guava A/S, idet NetBooster S.A. i dag allerede har en stor andel af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.

Det er således Finanstilsynets samlede vurdering, at en dispensation fra tilbudspligten både vil være i aktionærernes og Guava A/S’ interesse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Finanstilsynets vurdering, at NetBooster S.A. er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

NetBooster S.A. gives hermed dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet har bemærket, at markedet den 25. februar 2010 er blevet gjort bekendt med, at NetBooster S.A. har aktiemajoriteten (68.26 pct.) i Guava A/S og at NetBooster S.A. vil indgive ansøgning om dispensation fra tilbudspligten. 

På baggrund af nærværende afgørelse er det Finanstilsynets vurdering, at markedet har behov for oplysninger om den tildelte dispensation. Finanstilsynet skal således anmode om, at NetBooster S.A. straks meddeler direktionen og bestyrelsen i Guava A/S, at NetBooster S.A. har modtaget dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Guava A/S samt, at denne oplysning bedes offentliggjort til markedet.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at nærværende afgørelse ligeledes vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på direkte telefon 33 55 82 59 eller 33 55 83 52.

 

Hanne Råe Larsen                  Emma Meersohn
kontorchef                               fuldmægtig

Senest opdateret 13-08-2012