Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (privatkunder)

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i marts 2010 på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet risikoen på bankens udlån til privatkunder og bankens kreditstyring på området.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 250 udlånsengagementer i størrelsesintervallet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af stikprøver, at der ikke var grundlag for at kræve ændring af bankens samlede niveau for nedskrivninger.

Finanstilsynet vurderede, at banken generelt har procedurer, som understøtter identifikationen af kritiske engagementer.

Finanstilsynet fandt dog engagementer, hvor banken manglede at konstatere, at der var indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). I disse engagementer havde banken således ikke foretaget en nedskrivningsberegning.

Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at der konstateres OIV efter reglerne, således at der i tide bliver udarbejdet en nedskrivningsberegning.

Banken har opgjort solvensbehovet pr. 31. december 2009 til 10,0 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2009 var 13,2 procent.

Finanstilsynet vurderer, at bankens klassifikation af kunderne i forhold til rangordningen i en del tilfælde har været for positiv.

Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at rangordningen forbedres, så der afsættes tilstrækkelig kapital til dækning af bankens tabsrisiko på kunderne.

Finanstilsynet fandt, at bankens skriftlige bevillingsgrundlag i en del tilfælde ikke gav et retvisende billede af kreditrisikoen, og at banken dermed risikerer at træffe forkerte beslutninger. Banken fik påbud om at sikre, at kvaliteten af bevillingsgrundlaget forbedres.

Inspektionen har ikke omfattet en gennemgang af bankens samlede solvensbehov. Finanstilsynet har meddelt banken, at Finanstilsynet forventer, at banken forholder sig til inspektionens konklusioner ved næste opgørelse af solvensbehovet.

 

Senest opdateret 30-06-2010