Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i april 2010 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, det vil sige, at der blev brugt mest tid på de områder, der har den største risiko.

På inspektionen var hovedvægten lagt på kreditrisiko og markedsrisiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen i alt 318 udlånsengagementer. Hovedparten af engagementerne var udlån til privatkunder. Alle bankens erhvervsengagementer over 100.000 kr. samt alle engagementer til bankens bestyrelse eller direktion indgik i undersøgelsen.

Kreditkvaliteten i udlånsporteføljen vurderes at være bedre end gennemsnittet af andre pengeinstitutters privatkundeudlån, og Finanstilsynet fandt, at bankens kreditstyring af privatkunder var tilfredsstillende.

Banken er dog meget eksponeret mod udlån til andelsboliger med lange afdragsperioder eller uden aftaler om afdrag på lånet. Samtidig er der som følge af prisfaldet på andelsboliger mange udlån, hvor der i betydeligt omfang ikke er fuld sikkerhed for lånet. Dette indebærer en forøget tabsrisiko.

Banken har udarbejdet en analyse af, hvordan der i opgørelsen af solvensbehovet er taget højde for koncentrationsrisikoen i forhold til andelsboliger. Banken har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2009 til 10,9 procent. Finanstilsynet har taget analysen og opgørelsen af solvensbehovet til efterretning. Den faktiske solvens pr. 31. december 2009 var 18,0 procent.

Lån & Spar Bank har tilkendegivet, at banken ønsker at ændre sin forretningsprofil til i højere grad at rette sig mod udlån til erhverv. Finanstilsynet har henledt bankens opmærksomhed på, at det vil kræve nærmere strategiske overvejelser, herunder om hvilken risiko banken ønsker at påtage sig. Det vil endvidere stille store krav til bankens ledelse, administration og kompetencer. Finanstilsynet har påbudt banken, at bestyrelsens overvejelser og beslutningsgrundlag generelt skal kunne dokumenteres, inden banken iværksætter aktiviteter, der kan indebære risiko, herunder et væsentligt større omfang af udlån til erhverv.

Bankens markedsrisikoområde var kendetegnet ved et begrænset aktivitetsniveau og et lavt risikoniveau.

Endvidere er der på området for bestyrelsens arbejde givet påbud om, at det skal fremgå af bestyrelsesprotokollen, at bestyrelsen har drøftet de udlånsengagementer, som forelægges bestyrelsen til godkendelse, herunder engagementer med bestyrelse og direktion.

 

Senest opdateret 30-06-2010