Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i april 2010 på inspektion i Dragsholm Sparekasse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet sparekassens 50 største udlånsengagementer samt alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse.

Sparekassen har et betydeligt indlånsoverskud. Lån til privatkunder udgør den største del af udlånene, og der er ikke nogen enkelt branche, der dominerer blandt erhvervsengagementerne. Sparekassens udlånsvækst har gennem de senere år været beskeden i forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter. Sparekassens kreditrisiko er efter Finanstilsynets vurdering mindre end gennemsnittet i andre pengeinstitutter af samme størrelse.

Dragsholm Sparekasse har opgjort solvensbehovet ultimo 2009 til 13,4 pct. Sparekassen havde ultimo 2009 en faktisk solvens på 31,4 pct.  Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ingen bemærkninger til opgørelsen af solvensbehovet.

Dragsholm Sparekasse har omklassificeret en del af sparekassens obligationsbeholdning svarende til en beholdningsværdi på 223 mio. kr. fra handelsbeholdningen til hold-til-udløb.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen ikke medregner den del af obligationsbeholdningen, der er blevet omklassificeret til hold-til-udløb, ved opgørelsen af de risikovægtede poster. Omklassificeringen fjerner ikke risikoen ved obligationsbeholdningen, og sparekassen fik derfor påbud om at ændre opgørelsen, så obligationerne regnes med.

Finanstilsynet gennemgik sparekassens forretningsgange på en række områder. Finanstilsynet fandt, at sparekassen havde de nødvendige forretningsgange, men at nogle af dem havde behov for justeringer.

Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med inspektionen, at bankens direktion særligt i 2008 og 2009 havde bevilget en del udlånsengagementer, som oversteg direktionens almindelige bevillingsbeføjelse. Engagementerne blev bevilget af direktionen som ”presserende sager” i henhold til en bestemmelse i bestyrelsesinstruksen. Engagementerne blev først efterfølgende godkendt af bestyrelsen.

Finanstilsynet gav sparekassen påbud om fremover at sørge for, at beslutninger om bevilling af engagementer, der er underlagt bestyrelsens kompetence, som hovedregel træffes af bestyrelsen.

Finanstilsynet gav herudover sparekassen påbud om at udarbejde mere detaljerede låneindstillinger til bestyrelsen, der sikrer, at bestyrelsen træffer sine beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Finanstilsynet meddelte sparekassen, at den fremover bør have fokus på indtjeningen, da sparekassens basisindtjening pr. omkostningskrone er lav sammenlignet med andre pengeinstitutter i gruppe 3 (mindre pengeinstitutter).

 

Senest opdateret 30-06-2010