Lov om finansiel virksomhed §§ 75 og 145 - Overskridelse og frist til opfyldelse af kapitalkrav - Nova Bank Fyn A/S

01-07-2010

Finanstilsynets afgørelse af 30. juni 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Nova Bank Fyn A/S
Vestre Stationsvej 7
Postboks 189
5100 Odense C


 

Meddelelse i henhold til § 75, samt overskridelse af § 145 i henhold til lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har i brev af 23. juni 2010 modtaget en meddelelse fra direktionen i Nova Bank Fyn A/S om, at banken ikke overholder det individuelle solvensbehov pr. 31. maj 2010 efter § 124, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Meddelelsen er meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75.


Banken meddeler, at Finansiel Stabilitet A/S har givet tilsagn om tilstrækkelig kapitalisering, således at banken opfylder solvensbehovet pr. 31. maj 2010.


Banken meddelere endvidere, at kapitaltilførslen vil ske i form af aktiekapital, da bankens kapitalsammensætning gør, at banken ikke kan anvende yderligere supplerende kapital i henhold til grænserne i § 135 i lov om finansiel virksomhed. Tilførsel af aktiekapital kræver, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.


Som en konsekvens af det øgede nedskrivningsbehov og deraf følgende reduktion i basiskapitalen, meddeler banken, at en række engagementer vil overstige grænsen for store engagementer på 25 % af bankens basiskapital.


Efter den omtalte kapitaltilførsel vil disse engagementer være under grænsen på 25 % i henhold til § 145 i lov om finansiel virksomhed.


Finanstilsynet meddeler banken en frist til den 31. juli 2010 til at opfylde det individuelle solvensbehov efter § 124, stk. 4, samt til overholdelse af grænserne i § 145.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en pressemeddelelse fra banken. 


Kopi af dette brev er sendt til bankens eksterne revision samt Finansiel Stabilitet A/S.


 

Kristian Vie Madsen      
Underdirektør 


 

Senest opdateret 01-07-2010