Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Vejle Boldklub Holding A/S

18-01-2010

Regnskabsregler: IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 8, IAS 12, IAS 18, IAS 18, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 38, IAS 39 og IFRS-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1329 af 14. december 2004 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.
Dokumenttype: Årsrapporten for 2008
Regnskabsår: 2008
Afgørelsesdato: 18. januar 2010

Fondsrådets afgørelse
Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporten for 2008 indeholder en række fejl, og at Vejle Boldklub Holding A/S derfor skal udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport for 2008, hvori disse fejl er rettet. Alternativt kan Vejle Boldklub Holding A/S vælge at fremrykke udarbejdelsen og offentliggørelsen af årsrapporten for 2009, hvori fejlene tilsvarende er rettet.

Fondsrådets afgørelse vedrører følgende forhold:

1 Indregning af indtægter fra sponsorater
Virksomheden har undladt at periodisere væsentlige indtægter fra visse sponsorater med en løbetid på op til ét år. Dette har medført, at såvel årets resultat som egenkapitalen er opgjort for højt.

2. Oplysning om kontraktrettigheder
Virksomheden har undladt at identificere og give økonomiske informationer om individuelle immaterielle aktiver (spillerkontrakter), der er væsentlige for regnskabet.

3 Indregning af omkostninger vedrørende kapitalforhøjelse og handel på Dansk AMP
Virksomheden har fejlagtigt indregnet en del af de omkostninger, der vedrører optagelse til handel på Dansk AMP,  over egenkapitalen som omkostninger vedrørende kapitaludvidelse. Disse omkostninger skulle rettelig have været indregnet over resultatopgørelsen.

4 Oplysninger om rentebetalinger i pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen indeholder ikke separate poster for rentebetalinger.

5. Noteoplysninger vedrørende skat
Noteoplysningerne vedrørende skat er mangelfulde.

6 Oplysning vedrørende ophørt aktivitet i modervirksomheden i 2007
Fodboldvirksomheden, der er overført fra modervirksomheden til en dattervirksomhed, er i modervirksomheden en ophørt virksomhed. På trods heraf er fodboldaktiviteten ikke som krævet efter IFRS 5 præsenteret som en ophørende aktivitet i modervirksomheden.

7 Måling af kapitalandele i dattervirksomhed ved første indregning
Fodboldvirksomheden er i 2007 overført til den nystiftede dattervirksomhed VB Sport A/S. Ved første indregning er kapitalandelene i modervirksomhedens årsregnskab målt til indre værdi korrigeret for koncernintern avance og ikke som krævet efter IAS 39 til dagsværdi (virksomheden har valgt at indregne kapitalandelene efter IAS 39 i stedet for efter IAS 27).

8 Regnskabsmæssig virkning af overførsel af fodboldvirksomhed
Ved overførslen af fodboldaktiviteten fra modervirksomheden til den nystiftede dattervirksomhed VB Sport A/S anses aktiviteten for at være overført fra 1. juli 2007, uanset at dattervirksomheden først er stiftet den 28. november 2007.

9 Manglende sammenligningstal i anlægsnote
Der mangler sammenligningstal i anlægsnoten vedr. materielle anlægsaktiver.

10 Vejle Football Academy Ltd.
Virksomheden har i forbindelse med regnskabskontrolsagen konstateret, at den ejer 70 pct. af kapitalandelene (med tilhørende stemmerettigheder) i en virksomhed i Nigeria. Kapitalandelene er ikke indregnet i årsregnskabet og Vejle Football Academy Ltd. er ikke konsolideret i koncernregnskabet.

11 Måling af kapitalandele i dattervirksomheder
Virksomheden har i henhold til den beskrevne regnskabspraksis valgt at måle kapitalandele i dattervirksomheder til dagsværdi i årsregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomhederne VB Sport A/S og VB Plus A/S er dog målt til indre værdi korrigeret for koncernintern avance, hvilket ikke kan anses for at være udtryk for dagsværdien.

12 Goodwill
Virksomheden har under anvendt regnskabspraksis beskrevet og kommenteret goodwill, uanset at virksomheden ikke har indregnet goodwill i balancen. Omtalen er derfor egnet til at skabe tvivl hos regnskabslæseren.

13 Nærtstående parter
Virksomheden har fejlagtigt ikke anset den associerede virksomhed VST I A/S som en nærtstående part.

14 Pengestrømsopgørelse
Virksomheden har ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for modervirksomheden.

Læs hele afgørelsen her (pdf).

Senest opdateret 18-01-2010