Lov om finansiel virksomhed § 20, stk. 1, nr. 2, og § 21, stk. 1 - Rimelige og betryggende kursværn i livsforsikring

29-01-2010

Finanstilsynets afgørelse af 29. januar 2010

Afgørelse

For, at et aktivt kursværn er i overensstemmelse med lovgivningens principper om rimelige og betryggende forhold, skal følgende krav overholdes:

  • Forsikringstageren skal som udgangspunkt belastes med et aktivt kursværn svarende til det reelle kursværn på tidspunktet for anmodning om genkøb.
  • Det aktive kursværn må ikke indeholde margener i forhold til det senest opgjorte reelle kursværn.
  • Selskabet skal mindst månedligt opgøre det reelle kursværn.
  • Kursværnet skal være betryggende og rimeligt over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.


Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd

Begrundelse
Som en del af genkøbsfradraget kan selskaber – hvis der er mulighed herfor i forsikringsaftalerne – indføre kursværn. En kunde i et selskab med aktiveret kursværn skal betale en procentdel af opsparingen, hvis ordningen genkøbes eller flyttes.

Det er ikke alle selskaber, der for alle grupper af forsikrede ifølge aftalerne har adgang til at indføre kursværn. Denne principielle afgørelse vedrører alene selskaber med adgang til at indføre kursværn.

Kursværnet indgår som en del af genkøbsfradraget og har dermed indvirkning på tilbagekøbsværdien. Lov om finansiel virksomhed § 20, stk. 1, nr. 2, angiver, at selskaberne skal anmelde:

grundlaget for beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer,”

§ 21, stk. 1, angiver, at:

”De efter § 20, stk. 1, nr. 1-5, anmeldte forhold skal være betryggende og rimelige overfor den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.”

Det er Finanstilsynets opfattelse, at ovenstående krav til kursværn gælder såvel i forhold til den forsikringstager, som genkøber sin forsikring som den resterende bestand af forsikringer.

Vurderingen af, hvorvidt et kursværn er betryggende og rimeligt, indeholder to væsentlige faktorer: 

  • frekvens for opgørelse af det reelle kursværn
  • mulighed for afvigelser mellem det reelle kursværn og det aktive kursværn (margener)


Det er tilsynets opfattelse, at der er metodefrihed i valget af model for opgørelsen af det reelle kursværn. Selskabernes metoder varierer afhængig af selskabets indretning af forsikringsforretningen. I det løbende tilsyn med anmeldelser af det tekniske grundlag gennemgår tilsynet selskabernes modeller til opgørelse af kursværn.

Det aktive kursværn for forsikringstageren skal svare til det reelle kursværn på tidspunktet for anmodningen om genkøb. Selskaber med aktivt kursværn skal mindst månedligt opgøre det reelle kursværn.

Efter Finanstilsynets opfattelse er såvel positive som negative afvigelser mellem det aktive kursværn og det reelle kursværn i begge retninger urimelige og ubetryggende overfor forsikringstagerne. Det er derfor ikke muligt at indregne en margen ved opgørelsen af det aktive kursværn. Der skal således være en entydig sammenhæng mellem det aktive kursværn, det reelle kursværn og det tab, som forsikringstagerne har oplevet ved anmodningstidspunktet.

Det indebærer, at to forsikringstagere, der anmoder om genkøb på to forskellige tidspunkter kan blive belastet med forskelligt kursværn på én og samme fremtidige udbetalingsdato.

Selskaberne skal fortsat indberette kursværn i overensstemmelse med Finanstilsynets brev af 17. februar 2009.

Sagsfremstilling
Markedsudviklingen 2008/2009 har betydet, at et antal selskaber har aktiveret et kursværn.

Tilsynet har besluttet at øge tilsynsindsatsen i den forbindelse. Tilsynet anmodede i brev af 17. februar 2009 samtlige selskaber med et aktivt kursværn pr. 31. januar 2009 om forskellige redegørelser samt løbende indberetninger.

Senest opdateret 29-01-2010