Lov om værdipapirhandel m.v. § 31 - Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne - Tower Group A/S.

15-02-2010

Finanstilsynets afgørelse af 10. februar 2010

Plesner Advokatfirma
Att.: advokat Mads Dambæk
Amerika Plads 37
2100 København Ø

 

Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S

De har som advokat for BXR Real Estate Investments B.V. (tidligere RPG Real Estate B.V.) ved brev af 3. februar 2010 til Finanstilsynet oplyst, at BXR Real Estate Investments B.V., gennem selskabet BXR Tower B.V., som fuldt ud ejes af BXR Real Estate Investments B.V. har gennemført tegning af nye aktier i Tower Group A/S i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning af 28. januar 2010. BXR Tower B.V. besidder efter kapitalforhøjelsen og yderligere opkøb den 3. februar 2010 57,41 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Tower Group A/S og anmoder i den forbindelse om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S.

 

Finanstilsynets afgørelse
Det er Finanstilsynets vurdering, at Tower Group A/S på tidspunktet for kapitalforhøjelsen var et nødlidende selskab, og at selskabets eksistens var direkte truet, da selskabet ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for selskabets fortsatte drift. Det er således Finanstilsynets vurdering, at BXR Tower B.V. på det foreliggende grundlag er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet giver hermed BXR Tower B.V. dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Nærværende afgørelse vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet bemærker, at tilsynet anser nogle af de oplysninger, som er indeholdt i afgørelsen for fortrolige. Afgørelsen vil derfor kun delvist blive offentliggjort den 15. februar 2010.

Sagens faktiske omstændigheder
De har som advokat for BXR Real Estate Investments B.V. ved brev af 3. februar 2010 til Finanstilsynet oplyst, at BXR Real Estate Investments B.V. gennem selskabet BXR Tower B.V., som fuldt ud ejes af BXR Real Estate Investments B.V. har nytegnet aktier i Tower Group A/S i overensstemmelse med en rekonstruktionsplan udarbejdet mellem BXR Real Estate Investments B.V. og Tower Group A/S. Rekonstruktionsplanen blev forelagt aktionærerne på den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2009, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til kapitaludvidelser, der forhøjer selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld. De nødvendige kapitaludvidelser blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. januar 2010. Efter nytegningen og yderligere opkøb den 3. februar 2010 besidder BXR Tower B.V. 57,41 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Tower Group A/S. BXR Tower B.V. anmoder på den baggrund om dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S.

De har ved brev af 5. november 2009 til Finanstilsynet oplyst, at Tower Group A/S havde behov for at få tilført kapital til brug for selskabets fortsatte drift. De understregede i Deres brev, at Tower Group A/S’ likviditetsbehov var akut, og at tilførsel af likviditet var nødvendig for, at Tower Group A/S kunne betale lønninger og andre nødvendige driftsomkostninger.

De oplyste i brev af 5. november 2009 følgende om Tower Group A/S’ finansielle udvikling og aktuelle situation:

· At Tower Group A/S den 23. december 2008 måtte nedjustere det forventede årsresultat for 2008/2009 fra et positivt resultat på DKK 15 – 20 mio. til et negativt resultat i niveauet DKK 90 – 100 mio. før værdireguleringer og skat.

· At Tower Group A/S, på tidspunktet for nedjusteringen, gennem de sidste måneder havde arbejdet intensivt med refinansieringen af selskabets kortfristede gældsforpligtelser.

· At Tower Group A/S den 2. februar 2009 havde oplyst fortsat at være i dialog med selskabets banker omkring en videreførelse af selskabets gældsforpligtelser.

· At Tower Group A/S den 10. marts 2009 engagerede Catella Corporate Finance A/S som selskabets finansielle rådgiver til at afdække markedet for mulige investorer. Resultatet oplystes at være, at det ikke var realistisk at rejse tilstrækkelig kapital fra selskabets eksisterende aktionærkreds, og at en traditionel markedsemission med fortegningsret ikke kunne forventes at tilføre selskabet de nødvendige midler.

· At Tower Group A/S den 14. maj 2009 havde oplyst markedet om, at de driftsmæssige tab, der blev konstateret i andet halvår af 2008, havde betydet en meget anstrengt likviditetssituation for selskabet.

· At det ikke var lykkedes Tower Group A/S’ ledelse at stabilisere selskabets fortsatte drift, og at selskabet i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen og årsrapporten for 2008/2009 kunne konstatere, at resultatet for regnskabsåret var negativt med DKK 237,9 mio. før skat af fortsættende aktiviteter.

· At en række af Tower Group A/S’ bankforbindelser, der havde andenprioritetssikkerhed i Tower Group A/S’ ejendomme, ved deres repræsentant bekræftede, at Tower Group A/S er et nødlidende selskab, og at bankerne ikke ønskede at medvirke til yderligere usikrede kreditudvidelser efter udløb af en midlertidig kreditfacilitet den 31. oktober 2009. At den midlertidige kreditfacilitet ikke skabte likviditet til at servicere Tower Group A/S’ efterstillede obligationsgæld på DKK 300 mio., hvor næste rentebetaling på DKK 25,5 mio. forfaldt den 22. november 2009. 

· At Tower Group A/S havde meddelt, at selskabet ikke forventede at kunne betale obligationsrenter på DKK 25,5 mio., der forfaldt den 22. november 2009.

BXR Real Estate Investments B.V.  og Tower Group A/S udarbejdede på den baggrund en rekonstruktionsplan, der skulle sikre Tower Group A/S den fornødne driftskapital. Rekonstruktionsplanen indeholdt og forudsatte, at Tower Group A/S gennemførte en aktietegning ved konvertering af eksisterende gæld (obligationsgæld og bankgæld) og efterfølgende foretog en kontant forhøjelse af aktiekapitalen (aktieemission med fortegningsret garanteret af BXR Real Estate Investments B.V.). Rekonstruktionsplanen indeholdt derudover følgende vilkår:

· At obligationsejerne som led i rekonstruktionsplanen skulle acceptere, at obligationsvilkårene ændredes, således at hovedstolen blev nedskrevet fra DKK 300 mio. til DKK 30 mio., at løbetiden blev forlænget til 2020, at allerede påløbne renter blev frafaldet, og at obligationerne herefter blev rentefri.

· At de banker, der havde andenprioritetssikkerhed i Tower Group A/S’ ejendomme, accepterede at tegne aktier ved konvertering af EUR 39,391 mio. af den eksisterende gæld til aktier til en kurs, der modsvarede, at disse banker efter den efterfølgende kontante aktieemission i Tower Group A/S får 20 pct. af aktierne i selskabet, accepterede, at løbetiden under de eksisterende låneaftaler blev forlænget til 5 år og accepterede en nærmere bestemt afdragsordning vedrørende den midlertidige kreditfacilitet, en periodevis rentenedsættelse m.m.

· At en kreditor A accepterede at konvertere DKK 60,264 mio. af den eksisterende gæld til aktier i Tower Group A/S og forlænge den eksisterende kreditfacilitet til 5 år.

 

· At en kreditor B accepterede en reduktion af den eksisterende gæld fra EUR 22,8 mio. til EUR 12,5 mio. og en 5-årig forlængelse af den tilbageværende kreditfacilitet på EUR 5 mio. mod tilbagebetaling af EUR 7,5 mio. i forbindelse med gennemførelsen af rekapitaliseringen. 

 

· At en række tyske banker, der havde førsteprioritetssikkerhed i Tower Group A/S’ ejendomme, under visse betingelser accepterede ikke at håndhæve deres rettigheder under eksisterende låne- og sikkerhedsstillelsesaftaler i en periode efter rekonstruktionen af selskabets kapital var gennemført.


I Deres anmodning om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S henviser De til, at BXR Real Estate Investments B.V. ved brev af 5. november 2009 anmodede om Finanstilsynets forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for at opnå dispensation fra tilbudspligten, og at Finanstilsynet den 2. december 2009 over for BXR Real Estate Investments B.V. tilkendegav, at BXR Tower B.V., såfremt den udarbejdede rekonstruktionsplan blev gennemført, ville være dispensationsberettiget på grund af Tower Group A/S’ ekstraordinære økonomiske situation.

Rekonstruktionsplanen blev forelagt aktionærerne på den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2009, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til kapitaludvidelser, der forhøjer selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld. De nødvendige kapitaludvidelser blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. januar 2010.

Det var oplyst, at rekonstruktionsplanen ville reducere Tower Group A/S’ gæld med i alt DKK 752.437 tusinde samtidigt med, at Tower Group A/S fik tilført DKK 162.047.538 i yderligere kapital til brug for den fortsatte drift.

BXR Real Estate Investments B.V. er en del af BXR Group, der er et internationalt joint venture med fokus på investering. BXR Real Estate Investments B.V. udgør sammen med sine affilierede et af de største ejendomsselskaber i Centraleuropa. BXR Tower B.V., som fuldt ud ejes af BXR Real Estate Investments B.V. garanterer fortegningsemissionen og tegner og besidder BXR koncernens aktier i Tower Group A/S. BXR Tower B.V. er således den direkte ejer af koncernens aktier i Tower Group A/S.

BXR Real Estate Investments B.V. eller BXR Tower B.V. var ikke i forvejen aktionærer og havde ikke anden kapitalandel eller relation til Tower Group A/S forud for rekonstruktionen af kapitalstrukturen i selskabet.

Efter gennemførelsen af rekonstruktionsplanen og en optionsaftale med kreditor A om at købe dennes aktier i selskabet vil BXR Tower B.V. besidde mellem 54,22 pct. og 59,78 pct. af den samlede aktiekapital i Tower Group A/S. Da de eksisterende aktionærer tildeles fortegningsret i forbindelse med den efterfølgende kontante aktieemission, afhænger BXR Tower B.V.’s andel af stemmerettighederne og aktiekapital af, i hvilket omfang de eksisterende aktionærer vælger at udnytte denne fortegningsret.

Offentligt tilgængelige oplysninger om Tower Group A/S
Tower Group A/S blev skabt i oktober 2006, i forbindelse med at Hebojama A/S overtog aktiemajoriteten i SIS International A/S og omdøbte selskabet til Tower Group A/S.

SIS International A/S blev stiftet den 14. august 1961 under navnet SIS Kontorinventar A/S og havde aktiviteter inden for udvikling, produktion og markedsføring af et bredt program af kvalitetsmøbler og udstyr til skoler, kontorer og institutioner.

I regnskabsåret 1988 blev SIS International A/S optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Aktiekapitalen var på daværende tidspunkt DKK 62.557.100 fordelt på 625.571 aktier à nominelt DKK 100,00.

Ved fondsbørsmeddelelse af 1. oktober 2006 blev det offentliggjort, at Hebojama ApS og SIS Holding ApS havde indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale om Hebojama ApS’ erhvervelse af 75,6 pct. af aktiekapitalen i SIS International A/S, svarende til SIS Holding ApS’ samlede beholdning af aktier i SIS International A/S.

På den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2006 blev bestyrelsen skiftet ud og SIS International A/S blev navneændret til Tower Group A/S.

Den 7. december 2006 offentliggjorde Tower Group A/S, at det havde indgået købsaftaler vedrørende tyske ejendomme for ca. DKK 1.013 mio. bestående af 200.155 m2, som fordelte sig på 3.195 boliglejemål og 58 erhvervslejemål.

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 5. januar 2007 ændrede Tower Group A/S sine vedtægter, så de bl.a. reflekterede selskabets nye aktiviteter inden for køb, salg, drift og udvikling af fast ejendom. Samtidigt blev aktiekapitalen nedsat fra nominelt DKK 62.557.100 til nominelt DKK 6.255.710 til dækning af underskud via en samtidig nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra DKK 100,00 til DKK 10,00.

I perioden 15. februar til 1. marts 2007 udbød Tower Group A/S op til 5.004.568 stk. nye aktier à nominelt DKK 10,00 til en kurs på 55,00 kr. pr. aktie. Udbuddet skete med fortegningsret for selskabets aktionærer. Udbudsresultatet blev tegning af 4.646.006 stk. nye aktier, hvorved selskabet opnåede et bruttoprovenu på DKK 254,9 mio.

Den 29. juni 2007 besluttede Bestyrelsen i Tower Group A/S at gennemføre et aktieudbud på 479.000 stk. nye aktier. Udbuddet blev gennemført i form af en rettet emission til investorer i Danmark uden fortegningsret for selskabets Eksisterende Aktionærer. Bruttoprovenuet udgjorde DKK 40 mio.

Den 21. september 2007 offentliggjorde Tower Group A/S, at havde indgået aftale om erhvervelse af yderlige ejendomme for DKK 259 mio. således at den samlede portefølje nu udgjorde knap DKK 3 mia.

I november 2007 gennemførte Tower Group A/S en samlet kapitaludvidelse med et samlet bruttoprovenu på DKK 550 mio., hvoraf DKK 250 mio. blev rejst ved udbud af nye aktier og DKK 300 mio. gennem obligationsudstedelse af erhvervsobligationer.

Den 10. juli 2008 gennemførte Tower Group A/S en rettet emission til finansielle investorer i Danmark. Kapitaludvidelsen blev tegnet til markedskurs og bruttoprovenuet udgjorde DKK 63,3 mio.

Den 23. december 2008 offentliggjorde Tower Group A/S, at selskabet måtte nedjustere det forventede årsresultat for 2008/2009 fra et positivt resultat på DKK 15 – 20 mio. til et negativt resultat i niveauet DKK 90 – 100 mio. før værdireguleringer og skat.

Den 2. februar 2009 offentliggjorde Tower Group A/S, at selskabet fortsat er i dialog med selskabets banker omkring en videreførelse af selskabets gældsforpligtelser.

Den 14. maj 2009 offentliggjorde Tower Group A/S, at de driftsmæssige tab, der blev konstateret i andet halvår af 2008, har betydet en meget anstrengt likviditetssituation for selskabet.

Den 23. juli 2009 offentliggjorde Tower Group A/S, at selskabet har været i forhandling med en række danske banker med 2. prioritetspant i selskabets ejendomme og har ultimo april 2009 mod supplerende pantsikring opnået en midlertidig kreditfacilitet på DKK 66,1 mio. til at afhjælpe de kortsigtede likviditetsudfordringer vedrørende ejendomsdriften.

Den 29. september 2009 offentliggjorde Tower Group A/S, at resultatet for regnskabsåret 2008/09 udgjorde DKK - 237,9 mio. før skat af fortsættende aktiviteter, mod et forventet resultat på DKK -110 mio. til DKK -120 mio.

Den 29. oktober 2009 offentliggjorde Tower Group A/S referat af den ordinære generalforsamling i selskabet den 29. oktober 2009, hvor bestyrelsens rekonstruktionsplan for selskabet blev fremlagt.

Den 12. november 2009 offentliggjorde Tower Group A/S, at selskabets likviditetssituation var meget anstrengt og at selskabet ikke kunne servicere selskabets forpligtelser, hvorfor der var behov for gennemførsel af en rekonstruktion af koncernens kapitalstruktur for styrkelse af koncernens likviditet og solvens. Uden gennemførelse af rekonstruktionsplanen vil selskabet efter ledelsens opfattelse ikke være going concern. Samme dato offentliggjorde Tower Group A/S ligeledes, at selskabet ikke forventede at kunne betale obligationsrenter, der forfaldt den 22. november 2009.

Den 28. januar 2010 offentliggjorde Tower Group A/S, at der som led i selskabets forestående restrukturering samme dag var indgået aftale med den nye investor BXR Tower B.V. om en tegningsgaranti for den forestående fortegningsretsemission på alt DKK 162,1 mio, som blev indstillet til aktionærernes godkendelse på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling samme dag kl. 16.00.

Den 28. januar 2010 offentliggjorde Tower Group A/S ligeledes, at nedenstående 4 punkter på dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling var blevet enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen:”

1.      nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 68.321.512,50 med henblik på henlæggelse til særlig fond.

2.      nedsættelse af selskabets aktiekapital med yderligere nominelt DKK 546.259,50 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier.

3.      forhøjelse af selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 103.594.302 ved konvertering af gæld.

4.      forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling med op til nominelt DKK 143.880.975, svarende til 95.920.650 stk. aktier à nominelt DKK 1,5.

Gældskonverteringen blev tegnet ved konvertering af gæld stor DKK 650.305.289. Der konverteres til 69.035.242 stk. aktier af DKK 1,5 (nom. DKK 103.552.863). Efter gældskonverteringen udgør aktiekapitalen 76.708.894 stk. aktier (nom. DKK 115.063.341).”

Det retlige grundlag
Reglerne om overtagelsestilbud, herunder pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud, findes i kapitel 8 i lov om værdipapirhandel m.v. og i bekendtgørelse nr. 947 af 26. september 2008 om overtagelsestilbud.

Tilbudspligten følger af § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det fremgår af bestemmelsen:"Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen

1) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet,

2) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer,

3) får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,

4) på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller

5) kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne."

Det grundlæggende formål med reglerne om tilbudspligt er at beskytte minoritetsaktionærerne. Dette fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 71, som fremsat den 9. november 1995:

"Der skabes ofte markant ændrede vilkår og udsigter i et selskab, hvor overdragelsen af aktierne medfører ændringer i indflydelsen på selskabet. Aktionærerne har også i denne situation krav på ligelig behandling. Derfor skal minoritetsaktionærerne også sikres mulighed for at kunne afhænde deres aktier »på identiske betingelser«, jf. § 31, stk. 1. Som udgangspunkt betyder dette, at de øvrige aktionærer skal tilbydes den pris, der svarer til den pris, som erhververen selv har betalt for aktieposten."

Finanstilsynet har efter § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. mulighed for at fritage fra forpligtelsen til at fremsætte et overtagelsestilbud efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., såfremt særlige forhold gør sig gældende.

Fondsrådet har i to tilfælde meddelt dispensation fra tilbudspligten. Den ene dispensation blev givet i en situation, hvor en overdragelse kun medførte ubetydelig ændring for minoritetsaktionærerne med hensyn til forudsætningerne for selskabets videre drift og for deres investering, idet overdragelsen ikke medførte ændringer i ledelses- og pantsætningsforhold, ejerkredsen eller det indbyrdes ejerforhold mellem ejerne og ikke skete med hensigt om videreoverdragelse. Den anden dispensation blev givet i en situation, hvor selskabet på tidspunktet for en kapitalforhøjelse var et nødlidende selskab, og hvor selskabets eksistens var direkte truet. Der blev på den baggrund meddelt dispensation til erhververen af de nytegnede aktier, der ved tegningen havde opnået majoriteten af aktierne og stemmerettighederne i selskabet. Ved dispensationen blev der lagt vægt på, at minoritetsaktionærerne måtte antages at have interesser i, at selskabet fik tilført likvider til brug for selskabets fortsatte drift, således at selskabet fik mulighed for at genskabe tilliden til selskabet og derved forøge værdien i selskabet. Endvidere blev der lagt vægt på, at en undtagelse fra tilbudspligten gjorde det muligt hurtigere at få vedtaget og gennemført yderligere foranstaltninger, der var nødvendige for at stabilisere selskabet. En tilbudsperiode ville således forlænge usikkerheden om selskabets fremtid og derved forøge risikoen for konkurs.

I forbindelse med økonomi- og erhvervsministerens lovforslag om tilbudspligt ved emissioner, jf. lovforslag nr. L 102 fremsat den 12. marts 2008, bemærkes følgende i lovbemærkningerne om muligheden for at opnå dispensation fra tilbudspligten:

"Finanstilsynet har i øvrigt konkret mulighed for at dispensere fra tilbudspligten, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, jf. § 31, stk. 4. Praksis med hensyn til anmodning om dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, er relativ sparsom. Et eksempel på et forhold, der efter gældende praksis og efter en konkret vurdering vil kunne medføre dispensation fra tilbudspligten, er rekonstruktionstilfælde, hvor udstederens eksistens er direkte truet. Her må en rekonstruktion forventes at være i minoritetsaktionærernes interesse, og dette vil således kunne indgå i en afvejning af, om der er behov for et overtagelsestilbud. I tilfælde, hvor det ikke har været tilsigtet at opnå bestemmende indflydelse vil en dispensation eksempelvis kunne gøres betinget af, at erhververen inden for en vis tidsfrist afhænder en del af aktiebeholdningen, så den bestemmende indflydelse ikke længere besiddes. Derudover kan der stilles som betingelse, at der i perioden, hvor den bestemmende indflydelse besiddes, sikres, at erhververen ikke anvender sin bestemmende indflydelse i selskabet."

Finanstilsynets vurdering
BXR Tower B.V. har anmodet Finanstilsynet om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., i forbindelse med, at der er gennemført en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering og nytegning som følge af Tower Group A/S’ likviditetsproblemer. BXR Tower B.V. besidder efter kapitalforhøjelsen og yderligere opkøb den 3. februar 2010 57,41 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Tower Group A/S og dermed flertallet af aktierne og stemmerettighederne i Tower Group A/S.

Det må lægges til grund, at Tower Group A/S på tidspunktet for kapitalforhøjelsen var et nødlidende selskab, hvis eksistens var direkte truet. Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at Tower Group A/S den 23. december 2008 offentliggjorde oplysninger om, at Tower Group A/S’ likviditet var under pres. Tower Group A/S har efterfølgende i regnskabsmeddelelse af 2. februar 2009 oplyst, at Tower Group A/S fortsat var i dialog med selskabets banker omkring en videreførelse af selskabets gældsforpligtelser. Tower Group A/S har yderligere den 14. maj 2009 oplyst markedet om, at de driftsmæssige tab, der blev konstateret i andet halvår af 2008, har betydet en meget anstrengt likviditetssituation for selskabet. Det er endvidere over for Finanstilsynet oplyst, at Tower Group A/S har behov for at få tilført kapital for at kunne betale lønninger og andre nødvendige driftsomkostninger og undgå konkurs på grund af mangel på likviditet samt, at Tower Group A/S kun kan opnå finansiering hertil, såfremt den udarbejdede rekonstruktionsplan gennemføres.

Finanstilsynet har ved vurderingen også lagt vægt på, at Tower Group A/S’ bankforbindelser, der har andenprioritetssikkerhed i Tower Group A/S’ ejendomme, over for Finanstilsynet ved deres repræsentant har bekræftet, at Tower Group A/S er et nødlidende selskab, og at bankerne ikke ønskede at medvirke til yderligere usikrede kreditudvidelser efter udløb af en midlertidig kreditfacilitet den 31. oktober 2009, der blev forlænget til den 31. januar 2010.

Finanstilsynet har endelig lagt vægt på, at Tower Group A/S i selskabsmeddelelse af 12. november 2009 har meddelt, at selskabet ikke forventede at kunne betale obligationsrenter, der forfaldt den 22. november 2009.

Det forhold, at et selskab ikke kan fremskaffe den fornødne likviditet til brug for den fortsatte drift, må efter Finanstilsynets vurdering anses for at være en særlig omstændighed, der efter en konkret vurdering kan begrunde en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Reglerne om overtagelsestilbud har til formål at beskytte minoritetsaktionærerne i forbindelse med et kontrolskifte. Minoritetsaktionærernes interesser skal således tages i betragtning, når det skal vurderes, hvorvidt der kan meddeles dispensation fra tilbudspligten.

Efter det oplyste vil rekonstruktionsplanen reducere Tower Group A/S’ gæld med i alt DKK 752.437 tusinde og samtidig medføre, at Tower Group A/S får tilført DKK 162.047.538 i yderligere kapital til brug for den fortsatte drift.

Finanstilsynet finder, at omstændighederne i forhold til minoritetsaktionærerne medfører, at en dispensation fra tilbudspligten kan gives. Rekonstruktionsplanen ses ikke at medføre ændringer af betydning for minoritetsaktionærerne med hensyn til forudsætningerne for selskabets videre drift og for deres investering. Det bemærkes i den forbindelse, at værdien af Tower Group A/S-aktien er lav, og at et overtagelsestilbud derfor vil ske til en kurs, der alt andet lige vil være væsentlig lavere end den kurs, aktierne er blevet købt for. Minoritetsaktionærerne må således antages at have en interesse i, at Tower Group A/S får reorganiseret sin kapitalstruktur, der kan sikre selskabets videreførelse og værdien af minoritetsaktionærernes investering. Der lægges her vægt på, at provenuet for de af BXR Tower B.V.’ tegnede aktier bliver tilført Tower Group A/S kontant.

Det er således Finanstilsynets samlede vurdering, at en dispensation fra tilbudspligten både vil være i aktionærernes og Tower Group A/S’ interesse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Finanstilsynets vurdering, at BXR Tower B.V. er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

BXR Tower B.V. gives hermed dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.

Finanstilsynet har bemærket, at markedet den 28. januar 2010 er blevet gjort bekendt med, at BXR Tower B.V. er ny investor i Tower Group A/S og at BXR Tower B.V. efter gennemførelsen af rekonstruktionen vil have aktiemajoriteten i Tower Group A/S.

På baggrund af nærværende afgørelse er det Finanstilsynets vurdering, at markedet har behov for oplysninger om den tildelte dispensation. Finanstilsynet skal således anmode om, at BXR Tower B.V. straks offentliggør, at BXR Tower B.V. har modtaget dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Tower Group A/S.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at nærværende afgørelse ligeledes vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på direkte telefon 33 55 82 07 eller 33 55 83 52.
 

Julie Galbo        Emma Meersohn
vicedirektør       fuldmægtig

Senest opdateret 15-02-2010