Lov om finansiel virksomhed § 225 - Udsættelse af frist til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124 - Capinordic Bank A/S

04-02-2010

Finanstilsynets afgørelse af 4. februar 2010

Bestyrelsen og direktionen for
Capinordic Bank A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup
 +kopi til revisorer

I brev af 30. januar 2010 meddelte Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 Capinordic Bank A/S en frist til den 3. februar 2010 til på ny at opfylde solvenskravet. Tilsynet bemærkede på daværende grundlag, at solvenskravet omfatter det af banken opgjorte kapitalbehov på 130,6 mio. kr. med tillæg af det kapitalbehov, som er forbundet med retssager, som indebærer risiko for banken, jf. nærmere nedenfor.

Banken har i brev af 3. februar 2010 anmodet Finanstilsynet om, at den af Finanstilsynet i brev af 30. januar 2010 fastsatte frist til opfyldelse af solvenskravet udskydes til den 10. februar 2010 eller om muligt til den 17. februar 2010. Banken begrunder anmodningen med, at ”en frist på 14 dage vil give et mere realistisk tidsrum for at implementere og sikre iværksættelsen af de fornødne tiltag.”

Finanstilsynet har besluttet ikke at imødekomme anmodningen om udsættelse af fristen for opfyldelse af solvenskravet til den 17. februar 2010.

Tilsynet har vurderet, at banken på et tidligere tidspunkt skal kunne færdiggøre de tiltag, der er nødvendige for opfyldelse af lovens bestemmelser om solvens.

Videre har banken, således som tilsynet anmodede om i brev af 30. januar 2010, indleveret en solvensbehovsopgørelse, jf. § 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som efter bankens opfattelse tager højde for alle bankens risici.

Som anført i brev af 30. januar 2010 og som nærmere drøftet med banken blandt andet ved møde i dag, følger det af bankens orientering, at der umiddelbart må antages at være væsentlige risici forbundet med retssager. Banken oplyser, at den har medregnet disse risici i solvensbehovet.

Banken har indleveret en sagkyndig vurdering af risikoen på de enkelte retssager. Banken har oplyst, at dette materiale også har til formål at skabe fornøden afklaring til brug for bankens aflæggelse af årsrapport for 2009. Banken har i solvensbehovsopgørelsen af 3. februar 2010 medregnet retlige risici for et samlet beløb på 23,1 mio. kr.

Finanstilsynet har for nærværende ikke haft lejlighed til at tage nærmere stilling til dette materiale. Det bemærkes, at der ved opgørelse af solvensbehov skal være fyldestgørende dokumentation for, at opgørelsen er sket på passende forsigtig vis og afspejler et stressniveau, som er usandsynligt men ikke helt utænkeligt.

Finanstilsynet kan på det foreliggende grundlag konstatere, at bankens bestyrelse og direktion har vurderet, at banken har et solvensbehov, jf. § 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, opgjort til 31,08 pct. af de risikovægtede poster svarende til en basiskapital på 369,7 mio. kr. Ifølge bankens oplysninger har banken en faktisk solvens på 16,3 pct. af de risikovægtede poster svarende til en basiskapital på 193,6 mio. kr. Således oplyser banken i brev af 3. februar 2010, at den har et yderligere kapitalbehov på 176,1 mio. kr.

Finanstilsynet fastsætter under hensyntagen til ovenstående bankens solvenskrav, jf. § 124, stk. 5, til 31,08 pct. i overensstemmelse med det af banken vurderede behov.

For en ordens skyld bemærkes, at tilsynets nærmere gennemgang af bankens solvensbehovsopgørelse kan indebære, at tilsynet fastsætter et højere individuelt solvenskrav, jf. § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, end banken har opgjort. Videre kan tilsynet pålægge et pengeinstitut at foretage nedskrivninger af aktiver m.v. til brug for opgørelsen af basiskapitalen, jf. § 124, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

Der skal i denne forbindelse henvises til tilsynets engagementsgennemgang den 3. februar 2010, hvoraf fremgik, at der må forventes et højere solvenskrav på ca. 30 mio. til dækning af risiko på engagementerne med [udeladt].

Finanstilsynet skal i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 meddele banken frist til opfyldelse af solvenskravet til den 10. februar 2010, kl. 12.00.

Det bemærkes, at fristen gives på betingelse af, at banken ikke foretager usædvanlige dispositioner, at banken meddeler eller har meddelt urigtige eller ufyldestgørende oplysninger, og at der ikke indtræder begivenheder, som væsentligt forringer bankens økonomiske stilling eller indskydernes sikkerhed i fristens løbetid. Det er ligeledes en betingelse, at der ikke foretages udbetalinger til fysiske eller juridiske personer, som er nærtstående i forhold til banken, herunder øvrige selskaber i Capinordic koncernen.

Finanstilsynet har endvidere taget til efterretning, at der samtidig med meddelelsen af denne frist stilles en uigenkaldelig garanti fra moderselskabet på anfordringsvilkår som dækker den del af krav fra indskydere i den svenske filial, som ikke er dækket af henholdsvis danske og svenske indskydergarantier. Moderselskabet skal endvidere på forhånd erklære, at moderselskabet afstår fra dækning under statsgarantien i henhold til lov om finansiel stabilitet for eventuelle regreskrav, som opstår i forbindelse med indfrielse af garantiforpligtelsen. Sådanne krav vil således have samme stilling i forbindelse med betalingsstandsning og konkurs som krav fra indskydere i den svenske filial, der ikke er dækket af henholdsvis danske og svenske indskydergarantier. Moderselskabets forpligtelser i henhold til den nævnte garanti skal senest den 8. februar 2010, kl. 12, afdækkes. Der henvises til separat korrespondance herom.

Ydermere er det en betingelse, at der på intet tidspunkt i fristens løbetid opsiges indlån i den svenske filial, som samlet overstiger et beløb på 100 mio. SEK.

Fristen er videre betinget af, at bankens bestyrelse og direktion over for Finansiel Stabilitet A/S allerede har erklæret, at banken ønsker at overdrage sin virksomhed til en køber anvist af Finansiel Stabilitet A/S, hvis ikke kapitalen er retableret inden udløbet af fristen, jf. § 7 i lov om finansiel stabilitet.

Finanstilsynet henleder opmærksomheden på, at oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på aktier udstedt af bankens moderselskab, hurtigst muligt skal offentliggøres, jf. § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 27 a i lov om værdipapirhandel.

Finanstilsynet henleder opmærksomheden på, at et noteret selskab i henhold til § 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. er forpligtet til at offentliggøre intern viden, jf. § 34, stk. 2, umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selvom forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt og gennem samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Finanstilsynet oplyser, at en udsteder i henhold til samme lovs § 27, stk. 6, kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, for ikke at skade sine berettigede interesser. Anvendelsen af denne bestemmelse forudsætter, at udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt. Hvis bankens moderselskab vælger at udsætte offentliggørelse under henvisning til lovens § 27, stk. 6, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet.

Henset til at banken i forbindelse med samtlige drøftelser og korrespondance i indeværende uge har været repræsenteret af direktør Henrik Vad, som også er direktør i bankens moderselskab, anser Finanstilsynet moderselskabet for orienteret om de ovenfor anførte kapitalmarkedsretlige problemstillinger.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter proceduren i § 7 i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken.

Dette brev sendes i kopi til bankens revisorer og Finansiel Stabilitet A/S.Med venlig hilsen


Flemming Nytoft Rasmussen

 

Senest opdateret 27-11-2012