Redegørelse om inspektion i Leasing Fyn Bank A/S

20-12-2010

 

1. Indledning

 

Finanstilsynet var i november 2010 på inspektion i Leasing Fyn Bank A/S.

 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Finanstilsynet gennemgik bankens 31 største udlånsengagementer samt alle engagementer med bankens direktion og bestyrelse.

 

De gennemgåede engagementer udgjorde cirka 2/3 af bankens engagementsmasse.

 

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af institutter.

 

2. Sammenfatning og risikovurdering.

 

Bankens forretningsmodel består i at udøve leasing- og factoringvirksomhed i relation til danske erhvervskunder. Herudover modtager banken i mindre målestok indlån formidlet via de tre sparekasser i ejerkredsen.

 

Cirka 43 procent af bankens engagementsvolumen vedrørte transport, post og telefon medens andre 30 % vedrører handel, restaurant- og hotelvirksomhed.

 

Undersøgelsen viste, at bankens kreditgivning og kreditstyring er betryggende. I den forbindelse konstateredes, at engagementerne i stor udstrækning er afdækket sikkerhedsmæssigt.

 

Det blev konstateret, at en tredjedel af den gennemgåede engagementsmasse havde svaghedstegn.

 

Banken støttes likviditetsmæssigt af de tre fynske sparekasser, som indirekte ejer banken. Bankens likviditet skønnes på denne baggrund at være tilfredsstillende.

 

Banken fik ved undersøgelsen to påbud af mere teknisk karakter.

 

Banken har pr. 30. september 2010 opgjort et solvensbehov på 13 procent af basiskapitalen, svarende til minimumskapitalkravet for pengeinstitutter på 5 mio. euro. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici. Den faktiske solvens pr. 30. september 2010 var 31,3 procent.


 

 

Senest opdateret 28-02-2012