Regnskabskontrol af årsrapport 2008 for Amagerbanken A/S

18-11-2009

 

Regnskabsregler: IAS 1, IAS 39, IAS 40, IFRS 7
Dokumenttype: Årsrapport 2008 og delårsrapporter for 2009
Regnskabsår: 2008 / 2009
Afgørelsesdato: 18. november 2009

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Amagerbanken A/S’ årsrapport for 2008. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet på Fondsrådets vegne udfører i medfør af § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel.

 

Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets vurdering, at Amagerbanken A/S’ årsrapport for 2008 på såvel koncernniveau som moderselskabsniveau indeholder nedenstående fejl:

 • Nedskrivninger på udlån
  Amagerbanken A/S har ikke målt en række udlån i henhold til reglerne i IAS 39.63, idet banken ved beregning af fremtidige betalingsstrømme af sikkerheder i form af børsnoterede aktier ikke har taget udgangspunkt i den officielle børskurs. Der mangler som følge heraf nedskrivninger for 86 mio. kr.
 • Oplysninger om måleusikkerhed ved regnskabsmæssige skøn
  Amagerbanken A/S har ikke oplyst om de forudsætninger, banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn. Kravet fremgår af IAS 1.116. I forlængelse heraf har Amagerbanken A/S ikke oplyst om den forøgede usikkerhed, bankens manglende model for gruppevise nedskrivninger på erhverv medfører.
 • Investeringsejendomme
  Banken har ikke i henhold til IAS 40.75 oplyst størrelsen af lejeindtægter og driftsomkostninger vedrørende investeringsejendomme.
 • Manglende sammenligningstal
  Årsrapporten indeholder ikke sammenligningstal for egenkapitalopgørelsen som krævet i henhold til IAS 1.36.
 • Kvantitative oplysninger om kreditrisiko
  Amagerbanken A/S har ikke givet oplysninger om kreditrisiko i henhold til IFRS 7 fordelt på passende kategorier af finansielle instrumenter, herunder tilstrækkelige oplysninger om væsentlige grupper af udlån med særlig kreditrisiko.

 

Banken fik et udkast til afgørelse i partshøring, hvori det var indstillet, at banken skulle offentliggøre korrigerende/supplerende information, hvori fejlene var korrigerede.


Endvidere skulle banken overfor Finanstilsynet sandsynliggøre, at bankens manglende model for gruppevise nedskrivninger på erhverv ikke var af væsentlig betydning for årsrapporten for 2008.

 

Supplerende/korrigerende information

Banken har efterfølgende udsendt korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2008 og udsendt nye ændrede delårsrapporter for 2009, hvori de ovenfor nævnte punkter 1, 3 og 4 er korrigerede.


Banken har dog ikke overfor Finanstilsynet på tilfredsstillende vis kunnet sandsynliggøre, at den manglende model for gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv ikke medfører en fejl i årsrapporten for 2008, ligesom de primære forudsætninger banken har anvendt og de regnskabsmæssige værdiers følsomhed overfor de metoder, forudsætninger og skøn, der ligger til grund for beregningen af værdierne, ikke vurderes at være tilstrækkelig oplyst.


Det er derfor Fondsrådets vurdering, at der for så vidt angår punkterne 2 og 5 fortsat er fejl i årsrapporten for 2008. For så vidt angår delårsrapporterne for 2009 kan det på det foreliggende grundlag ikke afgøres, om den manglende model for gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv medfører fejl eller ej.

 

Påbud

Fondsrådet har forstået, at banken i den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2008 og i de ændrede delårsrapporter for 2009 har foretaget de rettelser og har givet de informationer, banken p.t. er i stand til.


Det vurderes, at tilvejebringelse af dataregistreringer og etablering af en model for gruppevise nedskrivninger (herunder til brug for en vurdering af, hvorvidt den manglende model for gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv giver anledning til en fejl i årsrapporten for 2008, henholdsvis delårsrapporterne for 2009) vil tage nogen tid, således at banken tidligst ville kunne komme med korrigerende/supplerende information på det tidspunkt, hvor banken skal aflægge årsrapporten for 2009. Fondsrådet skal på baggrund heraf påbyde Amagerbanken A/S til brug for årsrapporten for 2009 at have etableret en model for gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv, der indebærer, at banken i årsrapporten for 2009 kan foretage gruppevise nedskrivninger på udlån til erhverv i overensstemmelse med regnskabsreglerne herfor i IAS 39.


Endvidere skal Fondsrådet påbyde Amagerbanken A/S i årsrapporten for 2009 for såvel koncern- som for moderselskabsregnskabet at oplyse om de primære forudsætninger, banken har anvendt for fremtiden samt andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed. Oplysningerne skal gives på en måde, så de hjælper regnskabsbrugeren med forståelsen af ledelsens vurderinger om fremtiden, jf. IAS 1.116 og IAS 1.120.


Endelig skal Fondsrådet påbyde Amagerbanken A/S i årsrapporten for 2009 at give kvantitative oplysninger om kreditrisiko i henhold til IFRS 7 fordelt på efter bankens forhold passende kategorier af finansielle instrumenter i såvel koncern- som moderselskabsregnskabet. Banken skal i denne forbindelse give tilstrækkelige oplysninger om væsentlige grupper af udlån med særlig kreditrisiko.


Se hele afgørelsen her (pdf)

 

 

Senest opdateret 16-09-2014