Prospektforordningen

Herunder kan du finde information om prospektforordningen samt ændringerne til forordningen i medfør af forordningen for fremme af SMV-vækstmarkeder.

Prospektforordningen

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EFEØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningens formål er at hjælpe virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, med at få adgang til finansiering. Forordningen forenkler og ensretter de regler og procedurer, der skal følges ved udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, virksomheder offentliggør, når de udbyder værdipapirer til offentligheden, som gør investor i stand til at træffe en informeret beslutning.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/07/2017

Anvendelsesdato: 21/07/2019

SMV-vækstmarkeder

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115 af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, for så vidt angår fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (EØS-relevant tekst).

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Formålet med ændringerne er at fremme anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ved at lette overgangen til regulerede markeder og visse oplysningskrav.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 31/12/2019

Anvendelsesdato: 31/12/2019 

Genopretningspakke for kapitalmarkederne

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/337 af 16. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Genopretningspakken har til formål at fremme en hurtig økonomisk genopretning efter COVID19-krisen ved at lette finansiering via kapitalmarkederne samtidig med at sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Det sker ved at lette administrative byrder ved at:

  • give en tidsbegrænset mulighed indtil udgangen af 2022 til at offentliggøre et forkortet EU-genopretningsprospekt for virksomheder, der allerede er tilstede på kapitalmarkederne under visse begrænsninger
  • tidsbegrænset indtil udgangen af 2022 forhøjelse af tærsklen for undtagelsen for kreditinstitutter fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i tilfælde af udbud eller optagelse til handel på et reguleret marked af visse værdipapirer, der ikke er kapitalandele
  • varig justering af frist for finansielle formidleres offentliggørelse af tillæg til prospekter
  • mulighed for udskydelse af brugen af elektroniske rapporteirngsformat (ESEF) ifm. udarbejdelse og offentliggørelse af udstederes årsrapporter, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter. 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/03/2021

Anvendelsesdato: 20/03/2021

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 20-04-2020

ESA-retningslinjer