MAR

Herunder finder du information om den gældende forordning om markedsmisbrug, MAR, samt de seneste ændringer i medfør af forordningen for fremme af SMV-vækstmarkeder.

MAR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

De centrale formål med MAR, er at styrke gennemsigtigheden, markedsintegriteten og investorbeskyttelsen på de finansielle markeder. MAR vil styrke bestemmelserne om markedsmisbrug samt det eksisterende marked i Danmark ved at udvide dets anvendelsesområde til nye markeder, auktioner på auktionsplatforme.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 02/07/2014

Anvendelsesdato: 03/07/2016

SMV-vækstmarkeder

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115 af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, for så vidt angår fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (EØS-relevant tekst).

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Formålet med ændringerne er at fremme anvendelsen af SMV vækst markeder ved at lette visse rapporteringsbyrder som insiderlister, likviditetsaftaler, mv.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 31/12/2019

Anvendelsesdato: 31/12/2021 

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter. 
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 20-04-2020

ESA-retningslinjer