Ansøgning - Boligkreditformidler

Her kan du læse, hvorvidt du skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed som boligkreditformidler og hvilke krav der stilles for at få tilladelse.

Hvis en virksomhed, som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til forbrugere, indgår sådanne aftaler med en forbruger på vegne af en kreditgiver eller bistår en forbruger med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale, skal virksomheden have tilladelse som boligkreditformidler af Finanstilsynet.

Her finder du de dokumenter, som skal vedhæftes den ansøgning, som du foretager via Virk.dk. 

Dokumenterne bedes udfyldes elektronisk.

Erklæring om ansvarsforsikring

Erklæring om garantistillelse i stedet for ansvarsforsikring

Erklæring for oprettelse af klientkonto

Erklæring for garantistillelse for betroede midler

Hvem skal indberette?

En boligkreditformidler skal én gang om året, senest den 1. august, indberette virksomhedens omsætning, antal kunder, antal ansatte med kundekontakt og antal indgåede kundeaftaler.

Hvordan indberetter du?

Du kan indberette her

Virksomheder som ansøger for første gang, eller som ansøger på ny, skal ikke indsende særskilt Fit & Proper-skema. Fit & Proper-vurderingen indgår i selve ansøgningsskemaet for virksomheden.

Personer som skal indtræde i en stilling, efter en virksomhed er blevet registreret, som kræver en Fit & Proper-vurdering, skal udfylde et særskilt Fit & Proper-skema.

Skemaet kan findes her

Finanstilsynet har inddraget følgende virksomheders tilladelser til boligkreditformidling i 2024:

Finanstilsynet har den 1. marts 2024 inddraget Plata ApS’ tilladelse som boligkreditformidler.

Skal jeg have tilladelse?

Boligkreditformidler:

Hvis en virksomhed, som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til forbrugere, indgår sådanne aftaler med en forbruger på vegne af en kreditgiver eller bistår en forbruger med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale, skal virksomheden have tilladelse som boligkreditformidler af Finanstilsynet.

Rådgivning: 

Rådgivning defineres efter lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, som personlige anbefalinger, der gives til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter eller boligkreditaftaler.

Boligkreditaftale:

En aftale, i henhold til hvilken en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit sikret ved pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller kreditaftaler, som ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksisterende eller projekterede bygninger.

Forbrugere:

Forbrugere defineres som en person, der i forbindelse med rådgivning omfattet af denne lov, hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Alle disse regler om tilladelse til at drive virksomhed som boligkreditformidler findes i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. 

Hvem skal ikke have en tilladelse?

Der findes flere undtagelser fra lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. Dette kan i visse tilfælde betyde, at din virksomhed ikke skal have en tilladelse som boligkreditformidler, selvom du rådgiver om boligkreditaftaler.

Undtagelser:

Loven indeholder blandt andet undtagelser ved rådgivning til medarbejdere, lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning. Du kan læse mere om undtagelserne fra loven i § 1, stk. 3 i lov om lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Ansøgningsskema

Virksomheder, der ønsker at yde rådgivning om og/eller formidling af boligkreditaftaler samt tilbyde boligkreditaftaler, skal anvende et ansøgningsskema, når de søger om tilladelse.

Find link til ansøgningsskemaet under fanen ’Ansøgning’.

Fit & Proper-skema

Ud over ansøgningsskemaet skal alle medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion udfylde et Fit & Proper-skema. Bestyrelsen og direktionen skal være Fit & Proper (egnet og hæderlig). Dette gælder også for ansvarlige deltagere i interessentskaber og indehavere af enkeltmandsvirksomheder samt de for virksomheden ledelsesansvarlige. Der skal udfyldes et skema for hvert medlem af ledelsen. Sammen med skemaet skal vedlægges et CV.

Virksomheder som ansøger for første gang, skal ikke indsende særskilt Fit & Proper-skema. Fit & Proper vurderingen indgår i selve ansøgningsskemaet for virksomheden.

Personer som skal indtræde i en stilling, efter en virksomhed er blevet registreret, som kræver en Fit & Proper-vurdering, skal udfylde et særskilt Fit & Proper-skema.

Skemaet kan findes her

Erklæringer

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges en række erklæringer, disse erklæringer er fastsat i Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

Og for så vidt angår boligkreditformidlerens ansvarsforsikring, så fremgår kravene hertil af forordning nr. 1125/2014.

 • ERKLÆRING OM ANSVARSFORSIKRING FOR BOLIGKREDITFORMIDLERE (eller anden tilsvarende garanti mod erstatningskrav).
 • ERKLÆRING OM GARANTISTILLELSE FOR BOLIGKREDITFORMIDLERE (hvis boligkreditformidleren modtager betroede midler).
 • ERKLÆRING OM GARANTISTILLELSE FOR KLIENTKONTO FOR BOLIGKREDITRÅDGIVERE (hvis boligkreditformidleren modtager betroede midler).

Forretningsgange

Herudover skal der vedlægges forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder.

Det drejer sig om forretningsgange for:

 • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
 • God skik
 • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
 • Indberetningsordning for virksomheder med mere end fem ansatte
 • Lønpolitik
 • Håndtering af interessekonflikter
 • Sammen med forretningsgangene skal der vedlægges et eksempel på en rådgivningsaftale. 

Tjekliste til ansøgning

Inden ansøgningen sendes til Finanstilsynet, skal du tjekke, at du har vedlagt alle dokumenter:

 • Ansøgningsskema
 • Fit & Proper skema(er)
 • CV(er)
 • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
 • God skik
 • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
 • Indberetningsordning for virksomheder med mere end fem ansatte
 • Lønpolitik
 • Håndtering af interessekonflikter
 • Sammen med forretningsgangene skal der vedlægges et eksempel på en rådgivningsaftale.
 • Erklæring om ansvarsforsikring.
 • Erklæring om oprettelse af klientkonto (kun hvis der modtages betroede midler).
 • Erklæring om garantistillelse(kun hvis der modtages betroede midler).

For at kunne få tilladelse skal virksomheden desuden være registeret hos Erhvervsstyrelsen. Det vil sige, at virksomheden skal have et CVR-nummer. Virksomheden skal desuden have hovedkontor og hjemsted i Danmark. Har virksomheden en lignende tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union, eller i et land som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan Finanstilsynet tillade, at virksomheden driver virksomhed som boligkreditformidler i Danmark. 

Ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til finanstilsynet@ftnet.dk, eller pr. brev til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Hvilke krav stilles der til boligkreditformidlerens kompetencer?

Finanstilsynet har fastsat en række regler om kompetencekrav for boligkreditformidlere. Disse regler er nærmere defineret i Bekendtgørelsen om kompetence krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere.

Boligkreditformidleren skal kunne rådgive om og formidle boligkreditaftaler

Boligkreditformidlere skal blandt andet sikre, at der i virksomheden er ansatte, som har tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning om og formidling af boligkreditaftaler.

Det betyder at de ansatte skal have viden om bl.a. følgende områder:

 • Produktkendskab
 • Lovgivning herunder om forbrugerbeskyttelse og gæld
 • Processen ved køb af fast ejendom
 • Tinglysning
 • Markedet for boligkreditaftaler
 • God skik
 • Kreditvurdering af forbrugere
 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • Skatteregler

Det er virksomhedens ansatte, der samlet set skal kunne rådgive om og formidle boligkreditaftaler.

Boligkreditformidleren skal endvidere sikre, at de ansatte gennemgår regelmæssige efteruddannelsesforløb inden for de områder, som den ansatte yder rådgivning og rådgivningstjenester om. Dette skal sikre, at de ansatte til stadighed har opdaterede kompetencer.

Hvordan skal en boligkreditformidler dokumentere, at kompetencekravene er overholdt?

For at sikre, at kompetencekravene overholdes er det virksomhedens ansvar, at der er udarbejdet en forretningsgang for systematiske uddannelsesforløb. Forretningsgangen skal sikre, at de ansatte i virksomheden, har de fornødne kompetencer til rådgivning om og formidling af boligkreditaftaler. Ansatte skal have gennemgået det systematiske uddannelsesforløb, inden de begynder rådgivning og formidling. Det er virksomheden, der skal sikre, at de ansatte har gennemgået et uddannelsesforløb.

Personer der ansættes hos en boligkreditformidler og som opfylder kompetencekravene i bekendtgørelsens § 4 kan yde rådgivning og rådgivningstjenester om og formidling af boligkreditaftaler. Fastsættelsen af om en ansat har det fornødne kompetenceniveau kan, indtil den 21. marts 2019, ved at virksomheden ser om den ansatte enten har gennemført en relevant teoretisk uddannelse eller at denne har mindst 2 års ansættelse hos en boligkreditformidler og derigennem opnået kompetencerne.

Læs mere om kompetencekrav for boligkreditgivere og boligkreditformidlere i vejledningen til bekendtgørelsen.

Årlig indberetning

En boligkreditformidler skal én gang om året, senest den 1. august, indberette virksomhedens omsætning, antal kunder, antal ansatte med kundekontakt og antal indgåede kundeaftaler.

Hvordan indberetter du?

Du kan indberette her.

Årlig afgift

Som boligkreditformidler skal du betale en årlig afgift. Finanstilsynets bevilling dækkes af afgifter fra de virksomheder, der er underlagt tilsyn. Afgiftspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under tilsyn en del af et kalenderår.

Afgiften for boligkreditformidlere vil i 2016 ca. være kr. 16.725. De faste afgiftsbeløb i lov om finansiel virksomhed er grundbeløb i 2004. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor kan beløbet på opkrævningen variere væsentligt i forhold til det som står i lovens § 361 stk. 1. Reguleringen fremgår af lovens § 361 stk. 2.

Ofte stillede spørgsmål om afgifter

Skal jeg også være finansiel rådgiver?

Læs mere her.

Senest opdateret 15-04-2019