Resumé af afgørelse om påtale til A/S Storebæltsforbindelsen vedrørende årsrapporterne for 2021 og 2022

13-06-2024

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for 2021 og 2022 for A/S Storebæltsforbindelsen. Årsregnskaberne er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Styrelsens kontrol af årsrapporterne gav anledning til, at styrelsen har givet virksomheden en påtale for, at virksomheden ikke havde medtaget oplysninger om den benyttede værdiansættelsesmetode og inputtene brugt til dagsværdimålingen
ved værdiansættelse af genudlån fra den danske stat. Styrelsen har udelukkende påtalt dette forhold, da fejlen er korrigeret i årsrapporten for 2023, som er offentliggjort inden styrelsen har truffet sin endelige afgørelse.

Styrelsens kontrol af årsrapporterne gav ligeledes anledning til, at styrelsen har givet virksomheden en påtale for, at virksomheden ikke har oplyst korrekt om virksomhedens genudlån fra den danske stat herunder givet mangelfulde oplysninger
om transaktioner med virksomhedens nærtstående parter. Styrelsen har udelukkende påtalt dette forhold, da fejlen er korrigeret i årsrapporten for 2022, som er offentliggjort, inden styrelsen har truffet endelig afgørelse.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 13-06-2024