Redegørelse om inspektion i Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet)

16-09-2019

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Sparekassen Kronjylland. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med sparekassen. Inspektionen omfattede bl.a. sparekassens risikovurdering, risikostyring, sparekassens politikker og procedurer på hvidvaskområdet, sparekassens kundekendskab, sparekassens håndtering af korrespondentbanker og sparekassens interne kontroller.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassen Kronjylland er et mellemstort pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Øst- og Midtjylland. Sparekassen har fokus på private kunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen har et antal udenlandske korrespondentforbindelser udenfor EU/EØS.

Sparekassen fik påbud om at sikre, at hvidvaskpolitikken afgrænser sparekassens risici på hvidvaskområdet og at sikre, at politikken er indrettet på en sådan måde, at den kan danne baggrund for en rapportering.

Derudover fik sparekassen påbud om at sikre, at sparekassen i forbindelse med etablering af en korrespondentforbindelse uden for EU/EØS vurderer de oplysninger, som indhentes som led i kundekendskabsproceduren. Vurderingen skal tydeliggøre de risikoelementer, som er forbundet med etableringen af den konkrete korrespondentforbindelse. I de tilfælde, hvor sparekassen vurderer, at der gælder skærpede krav til kundekendskabsproceduren i forbindelse med etablering af korrespondentforbindelse indenfor EU/EØS, skal
sparekassen ligeledes vurdere de indhentede oplysninger og i vurderingen tydeliggøre de risikoelementer, som er forbundet med etableringen.

Sparekassen fik også påbud om at sikre, at forretningsgangene på korrespon-dentforbindelser bliver udbygget således, at det angives hvilke elementer, der skal inddrages i vurderingen af det kundekendskabsmateriale, som indhentes forud for etableringen og i den løbende overvågning.

Endvidere fik sparekassen påbud om at udarbejde fyldestgørende procedurer for gennemførelsen af interne kontroller på hvidvaskområdet.

Endelig fik sparekassen en påtale for, at sparekassens interne revision ikke havde gennemført revision af risikostyringen på hvidvask- og terrorfinansie-rings-området. Finanstilsynet konstaterede imidlertid ved inspektionen, at den interne revision havde planlagt revision af hvidvask- og terrorfinansieringsområdet i løbet af 2018.

 

Senest opdateret 16-09-2019