Redegørelse om inspektion i Sampension Livsforsikring A/S

24-01-2019

Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion i Sampension Livsforsikring A/S (herefter selskabet), hvor fokus var på selskabets investeringer i infrastruktur.

 

Inspektionen var et led i en temainspektion, hvor samme tema blev undersøgt i otte livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Inspektionen omfattede selskabets organisering og processer for investering i infrastruktur, herunder selskabets stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Prudent person-princippet tilsiger, at pensionsselskaberne skal foretage investeringerne sådan, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt. Selskabets investeringsstrategi skal afspejle det, kunderne er stillet i udsigt. Det enkelte selskab må alene investere i aktiver, hvis risici selskabet kan forstå og håndtere, herunder at selskabet kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om, jf. ”Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet”.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet fem udvalgte investeringer i infrastruktur med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis.

Inspektionens hovedkonklusioner

Selskabet tilbyder gennemsnitsrenteprodukter, markedsrenteprodukter og et særligt produkt for genforsikring af pensionsforpligtelser for tjenestemænd. Selskabet har ca. 275.000 kunder og investeringsaktiver for 266 mia. kr.

Medio 2018 udgjorde porteføljeandelen af alternative investeringer i pensionssektoren 11 pct. af balancen (eksklusiv ejendomme), mens andelen af investeringer i infrastruktur udgjorde 3 pct. Selskabets porteføljeandel i alternative investeringer var 10 pct., og selskabets porteføljeandel i infrastrukturaktiver var 2 pct.

Selskabets infrastrukturportefølje bestod af investeringer i omkring 10 infrastrukturfonde med meget forskellige fokusområder. Selskabet forventede at gennemføre co-investeringer med nogle af disse fonde. Derudover havde selskabet foretaget enkelte direkte investeringer i landbaserede vindmølleparker.

 

Bestyrelsens politik og retningslinjer for investeringsområdet

Selskabets infrastrukturportefølje omfattede investeringer med meget forskellige risikoprofiler og strukturer. Finanstilsynet vurderede, at selskabets investeringspolitik og retningslinjer ikke i tilstrækkelig grad fastlagde, hvilken risikoprofil infrastrukturinvesteringer skulle have.

Finanstilsynet påbød derfor bestyrelsen at sikre, at selskabets investeringspolitik og retningslinjer indeholder identifikation og afgrænsning af de risici, selskabet ønsker at påtage sig indenfor infrastrukturinvesteringer. Selskabet blev i denne sammenhæng også bedt om at redegøre for, hvordan investeringsstrategien sikrer, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt.

 

Investeringsrisiko og risiko/afkast-vurdering

Før investering i infrastrukturfonde analyserede og identificerede selskabet en række risici forbundet med investeringen, men efter investeringsbeslutningen var truffet, identificerede selskabet ikke risici i de faktiske investeringer, der blev foretaget af fondene. Selskabet blev på den baggrund påbudt at sikre, at der sker en tilstrækkelig løbende identificering af risici, samt at der sker en tilstrækkelig systematisk overvågning og rapportering af udviklingen i risici i investeringerne.

Selskabet blev endvidere påbudt at sikre, at der for investeringer i infrastruktur løbende sker en tilstrækkelig måling af risici og vurdering af afkast/risiko-forholdet. Denne vurdering skal dokumenteres og medtages i investeringsindstillinger og rapportering som en del af grundlaget for at vurdere, om aktiver investeres således, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt. Selskabet skal i den forbindelse sikre, at alle væsentlige informationer løbende inddrages i værdiansættelsen af infrastrukturaktiverne.

 

Risikostyring

Risikostyringsfunktionen fik ikke forelagt nye væsentlige investeringer til udtalelse med henblik på at forholde sig til risikoprofilen i investeringerne, inden de blev foretaget. Selskabet blev derfor påbudt at sikre, at risikostyringsfunktionen har mulighed for at udtale sig om risikoen, inden der træffes investeringsbeslutninger.

Selskabet blev også bedt om at redegøre for, at den årlige rapport fra den ansvarlige for risikostyringsfunktionen giver bestyrelsen et tilstrækkeligt overblik over selskabets risici og risikostyringssystem.

 

Værdiansættelsesproces

Finanstilsynet bad selskabet om at redegøre for håndteringen af interessekonflikter i værdiansættelsesprocessen i forhold til investeringsafdelingens involvering i processen.

 

Senest opdateret 24-01-2019