Fondsmæglerselskabers periodiske oversigter

06-07-2018

Finanstilsynet har i 2017 gennemgået 13 udvalgte fondsmæglerselskabers periodiske oversigter til detailkunder i forbindelse med udøvelse af skønsmæssig porteføljepleje. Gennemgangen skete med henblik på at undersøge, om oversigterne levede op til kravene i den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

 

Gennemgangen viste, at de periodiske oversigter i flere af de udvalgte fondsmæglerselskaber ikke indeholdt oplysninger om gebyrernes samlede størrelse eller angivelse af fordelingen af som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelse af ordrerne.

Herudover fandt Finanstilsynet i de enkelte selskaber andre overtrædelser af reglerne, som har medført tilsynsreaktioner i form af påbud eller påtaler. Der er offentliggjort særskilte redegørelser herom.

Finanstilsynet har desuden i 2017 gennemført inspektioner i 3 af de 13 udvalgte fondsmæglerselskaber og har offentliggjort særskilte redegørelser herom.

Kravene til indholdet af de periodiske oversigter er pr. 3. januar 2018 fastsat i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber. Der er ikke væsentlig forskel på de tidligere og de nye krav på området. Dog skal det bemærkes, at fondsmæglerselskaber nu som udgangspunkt skal give deres porteføljeplejekunder periodiske oversigter hver tredje måned.

Gennemgangens konklusioner

Gennemgangens konklusioner er gengivet i punktform herunder:

  • I størstedelen af de udvalgte fondsmæglerselskaber modtager detailkunderne en nota fra deres egen depotbank efter hver handel.
  • I hovedparten af de udvalgte fondsmæglerselskaber fremsendes de periodiske oversigter til selskabets detailkunder kvartalsvis eller månedsvis. Endvidere er der et enkelt fondsmæglerselskab, der alene sender periodiske oversigter halvårligt. Dette er dog ikke længere en mulighed efter ikrafttræden af MiFID II den 3. januar 2018, da der nu som udgangspunkt skal sendes periodiske oversigter til detailkunder kvartalsvis.
  • I størstedelen af de udvalgte fondsmæglerselskaber fremsender selskaberne selv periodiske oversigter til selskabernes kunder. Herudover er der et enkelt fondsmæglerselskab, der har indgået aftale med kundernes konto- og depotførende pengeinstitut om, at alle periodiske oversigter fremsendes af pengeinstituttet.
  • Ved gennemgangen af de periodiske oversigter konstaterede Finanstilsynet, at kunderne i enkelte af de udvalgte fondsmæglerselskaber ikke fik tilstrækkelige oplysninger om indholdet og værdiansættelsen af deres portefølje.
  • For flere af de udvalgte fondsmæglerselskaber indeholder de periodiske oversigter ikke oplysninger om gebyrernes samlede størrelse eller angivelse af fordelingen af som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelse af ordrerne.
  • Herudover indeholder de periodiske oversigter i et af de udvalgte fondsmæglerselskaber ikke en sammenligning af kundens porteføljeresultat med et benchmark, som følger af den aftale, der er indgået mellem kunden og selskabet.
  • I et af de udvalgte fondsmæglerselskaber fremgår de samlede udbytter, renter og eventuelle andre indbetalinger, der i den angivne periode er sendt til kunderne, ikke af de periodiske oversigter.

Finanstilsynet har meddelt tilsynsreaktioner til flere fondsmæglerselskaber som opfølgning på gennemgangen. Se redegørelser vedrørende disse tilsynsreaktioner herunder:

Redegørelse om påtale til Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Redegørelse om påbud til PP Capital Asset Management Fondmæglerselskab A/S

Redegørelse om påtale til ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S

Redegørelse om påbud til Miranova Fondmæglerselskab A/S

Redegørelse om påbud til Stonehenge Fondmæglerselskab A/S

 

Senest opdateret 06-07-2018