Redegørelse om temainspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (Bevilling af udlån til erhvervskunder)

12-09-2017

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

 

Formålet med inspektionen var primært at vurdere sparekassens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere sparekassens bevillingsgrundlag.

 

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 69 bevillinger af udlån i perioden april – december 2016. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt ejendomsfinansiering.

Finanstilsynet fandt, at sparekassens risikovillighed var over niveauet for de andre gruppe 2-institutter, der indgik i undersøgelsen, og dermed også præget af øget konkurrence om kunderne. Der var således en del tilfælde, hvor sparekassen havde bevilget udlån til kunder med forhøjet risiko. Eksempler herpå var, at der var bevilget udlån til kunder med spinkle kapitalforhold, at kunderne havde utilfredsstillende indtjening, at der manglede indsigt i kundens privatøkonomi, at sparekassen havde undladt at tage relevante kautioner, og at sparekassen havde accepteret en lav egenfinansiering ved projektsalg, hvor ejendommene ikke er solgt på forhånd. Sparekassen havde også i to tilfælde ydet udlån, der var uforsigtige som følge af kundernes svage økonomi og sparekassens manglende analyser heraf.

Finanstilsynet finder, at det er vigtigt at være opmærksom på, at omfanget af bevillinger med forhøjet risiko ikke bliver for stort. Sparekassen er mere disponeret for tab på denne del af porteføljen ved mindre, negative ændringer i konjunkturerne end ved porteføljer med normal risiko.

Finanstilsynet konstaterede, at beskrivelser og risikoanalyser i bevillingsgrundlaget i enkelte tilfælde kunne have været bedre, men dog var acceptable. Manglerne var f.eks., at regnskabs- og budgetmateriale eller kundebeskrivelser var ufuldstændige. Kvaliteten var generelt på et konsistent niveau, men der var dog to tilfælde, hvor bevillingsgrundlaget var utilstrækkeligt til at træffe beslutning. I begge tilfælde vurderede Finanstilsynet endvidere, ud fra en vurdering af risikoen i bevillingerne, at bevillingerne var uforsigtige. Finanstilsynet bemærkede i den forbindelse, at den manglende kvalitet i bevillingsgrundlaget medførte en øget risiko. Finanstilsynet understregede, at sparekassen fortsat skal have fokus på at forbedre bevillingsgrundlaget.

 

Som led i inspektionen blev bevillingerne sammenholdt med sparekassens kreditpolitik. Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen i en del tilfælde fraveg fra kreditpolitikkens udgangspunkt, samt at antallet af fravigelser var højt sammenlignet med andre gruppe 2-institutter. Fravigelser kan føre til øget risiko, f.eks. i de tilfælde, hvor sparekassen fraviger fra kravet til kaution.

 

Generelt finder Finanstilsynet, at det er vigtigt, at bestyrelsen løbende holder øje med omfanget og formålet med eventuelle fravigelser fra kreditpolitikken samt løbende vurderer, om kreditpolitikken sikrer den ønskede risikoprofil.

 

Senest opdateret 12-09-2017