Redegørelse om påbud til Nykredit Realkredit A/S på markedsrisikoområdet

20-10-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Nykredit Realkredit A/S revurderet instituttets tilladelse til at opgøre kapitalkravet for markedsrisiko ved en intern model. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, om institutter med tilladelse til interne modeller fortsat opfylder kravene.

 

Sammenfatning og vurdering

 

Nykredit Realkredit A/S har tilladelse til at anvende instituttets Value-at-Risk model (VaR-model) til opgørelse af kapitalkravet for generel risiko på markedsrisikoområdet. Nykredit Realkredit anvender en parametrisk VaR-model. Den anvendte metode er relativ simpel, ikke i overensstemmelse med best practice, og anvendes kun i mindre grad af instituttet selv i risikostyringen på området. Det er derfor Finanstilsynets samlede vurdering, at VaR-modellen ikke er tilstrækkeligt risikofølsom eller retvisende for instituttets markedsrisiko. Nykredit Realkredit fik påbud om at udvikle en forbedret VaR-model til opgørelse af kapitalkrav for markedsrisiko, og instituttet har igangsat udviklingen af modellen. Finanstilsynet har tilladt, at instituttet, indtil modellen er udviklet, kan fortsætte med at anvende den nuværende model, men med et øget kapitalkrav for modellen.

 

Kreditspændsrisiko på danske og svenske realkreditobligationer er en af instituttets væsentligste markedsrisici. Instituttet anvender en forenklet metode til modellering af kreditspændsrisiko, som ikke opgør risikoen præcist, særligt i forhold til væsentligheden af risikoen. Instituttet fik påbud om at forbedre modelleringen af kreditspændsrisikoen. Finanstilsynet konstaterede desuden, at instituttets modellering af kreditobligationer ikke i tilstrækkelig grad afspejler risikoen, og instituttet blev påbudt at udbedre dette.

 

Derudover konstaterede Finanstilsynet, at instituttets anvendelse af modellen ikke er i overensstemmelse med kapitalkravsforordningen på en række områder, bl.a. er den anvendte observationsperiode for modellen for kort, og instituttet analyserer ikke tilstrækkeligt hyppigt, om det anvendte stressscenario for stresset VaR bør ændres. Nykredit Realkredit fik påbud om at sikre, at de pågældende mangler på modelsiden blev løst.

 

Som et led i revurderingen har Finanstilsynet desuden gennemgået Nykredit Realkredits håndtering og styring af VaR-modellen. Styringen har bl.a. til formål at sikre, at problemer hurtigt identificeres og løses, så modellen forbliver retvisende.

 

Finanstilsynet konstaterede, at Nykredit Realkredits interne processer ikke var tilstrækkelige til at sikre, at problemer, som havde eksisteret over en længere periode, blev identificeret og løst rettidigt i modellen. Nykredit Realkredit fik påbud om at forbedre processen for løbende kontrol og udvikling af modellen, og om at forbedre processen for mere gennemgribende modelvalideringer. Instituttet skal herunder styrke sin indsats, fokus og systematik vedrørende disse processer og sikre øget funktionsadskillelse imellem modeludvikling og validering.

 

Ved tilladelse til at opgøre kapitalkrav efter interne modeller er det et krav, at modellerne også anvendes til risikostyring, hvilket øger fokus på at sikre retvisende og risikofølsomme modeller. Nykredit Realkredit anvender kun i mindre grad VaR-modellen i risikostyringen på markedsrisikoområdet. Instituttet fik derfor påbud om at sikre, at den forbedrede VaR-model anvendes som en integreret del af risikostyringen.

 

Instituttet skal som nævnt anvende et øget kapitalkrav for den interne model på markedsrisiko, i form af en øget multiplikationsfaktor. Nykredit Realkredit koncernens faktiske solvens pr. 30. juni 2017 var 22,10 procent, og ændringen svarer til et fald på 0,18 procentpoint i solvensen. Nykredit Realkredit har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2017 til 10,1 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til justering af solvensbehovet. Ændringen i kapitalkravet er implementeret pr. 30. september 2017.

 

Senest opdateret 20-10-2017