Redegørelse om inspektion i Østervrå Andelskasse

17-11-2017

Finanstilsynet var i juni og juli 2017 på inspektion i Østervrå Andelskasse. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets ordinære inspektion i 2016.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassens forretningsmodel baserer sig primært på traditionel ind- og udlånsvirksomhed. Udlånet er primært ydet til privatkunder (52 pct.) og mindre erhvervsdrivende (48 pct.) i Nordjylland.

Andelskassen har i løbet af 2017 haft betydelige kapitalmæssige udfordringer. Som følge af inspektionens resultater fastsatte Finanstilsynet ved særskilt afgørelse af 11. august 2017 en frist til at opfylde et forøget solvenskrav samt en frist til opfyldelse af minimumskapitalkravet. Disse kapitalkrav har andelskassen opfyldt, men har efterfølgende måttet tilføre yderligere kapital for ikke igen at bryde med kapitalkravene. Ud over kapitalkravene er der krav om en buffer (kapitalbevaringsbufferen), som andelskassen efterfølgende ikke har opfyldt.

 

Basisindtjeningen er negativ, og andelskassen har store driftsmæssige udfordringer. Desuden har andelskassen i det seneste halve år påtaget sig betydelige omkostninger til ekstern rådgivning.

 

Finanstilsynet vurderer, at andelskassens udlånsportefølje er behæftet med betydelige risici. Desuden har andelskassen et lavt kendskab til sine kunder.

 

På baggrund af risiciene og styringen heraf vurderer Finanstilsynet, at andelskassens forretningsmodel indeholder uholdbare elementer.

 

Andelskassen har aktuelt ikke en nævneværdig solvensoverdækning. Finanstilsynet gav derfor en risikooplysning om, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at andelskassen inden for kort tid får solvensproblemer. Andelskassen bør derfor iværksætte tiltag, der øger kapitaliseringen, reducerer risici og øger indtjeningen.

 

Finanstilsynet konstaterede, at andelskassen havde forvaltet indlånsmidler i strid med gældende regler. Samtlige medlemmer af andelskassens ledelse, som har medvirket til denne beslutning, er nu fratrådt deres hverv i andelskassen.

 

Habilitetskravene har i flere tilfælde været overtrådt. Finanstilsynet vurderer, at der som følge af bestyrelsens og investorkredsens sammensætning er væsentlig risiko for manglende overholdelse af habilitetskrav, hvorfor andelskassen fik påbud om at have særlig fokus på dette.

 

Finanstilsynet fandt, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation af beslutningsgrundlaget for væsentlige bestyrelsesbeslutninger. Andelskassen fik påbud om at rette op på dette. Andelskassen fik også påbud om, at bestyrelsen skal foretage en årlig aktivgennemgang og en årlig risikovurdering. Endvidere fik andelskassen påbud om, at udlån til bestyrelsen og til personer knyttet til direktionen på forhånd skal bevilges af bestyrelsen.

 

Finanstilsynet konstaterede, at andelskassen ikke i tilstrækkeligt omfang havde efterlevet påbud fra inspektionen i 2016. Der var således fortsat mangler i kreditstyringen, herunder manglende efterlevelse af kreditpolitikken, utilstrækkelige bevillingsgrundlag samt mangler i rapporteringen. Endvidere var der fortsat mangler indenfor compliance- og risikostyring. Andelskassen fik påbud på alle disse områder. Andelskassen har fortsat behov for at styrke viden, datakvalitet og intern kontrol på regnskabs- og kapitalområdet.

 

Finanstilsynet gennemgik de 30 største udlån, yderligere 54 svage udlån, 3 nye udlån samt alle udlån til bestyrelse og direktion og låntagere nært knyttet hertil.

 

Finanstilsynet fandt nye nedskrivninger for 3,1 mio. kr., hvilket blandt andet kunne tilskrives svag kreditstyring og manglende identifikation af udlån omfattet af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Af de gennemgåede udlån blev der identificeret OIV i 11 udlån, som andelskassen ikke havde identificeret. Finanstilsynet fandt endvidere, at værdien af andelskassens domicilejendom skulle nedskrives med knap 1,4 mio. kr. Inspektionen medførte et samlet fald i kapitalgrundlaget på godt 5 mio. kr.

 

Andelskassens solvensbehov blev øget fra 17,4 pct. til 18,8 pct. opgjort pr. 11. august 2017.

 

Andelskassen fik, blandt andet med baggrund i den meget svage kapitaloverdækning, påbud om at udarbejde en kapitalfremskaffelsesplan.

 

Senest opdateret 17-11-2017