Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s

14-07-2017

Finanstilsynet var i marts og april 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s.

 

Indledning

 

Undersøgelsen omfattede følgende områder: Fonds-, funding og likviditetsområdet, IT-området, LTV-overvågning og ejerboligmodel. Finanstilsynet gennemgik endvidere vurderingsrapporter for 200 ejendomme, heraf 100 vurderet ved besigtigelse og 100 værdiansat ved brug af instituttets ejerboligmodel. Finanstilsynet gennemførte i forlængelse heraf besigtigelse af 33 ejendomme.

 

Sammenfatning og risikovurdering

BRFkredit bevæger sig i nogen grad væk fra klassisk realkredit med direkte sammenhæng mellem lån og de obligationer, der udstedes for at finansiere lånene (match-funding). BRFkredit anvender i den forbindelse i stigende grad afledte finansielle instrumenter til afdækning af uønskede ubalancer mellem lån og obligationer ved lån uden direkte obligationsside. Det indebærer større og nye risici og kræver derfor fastlæggelse af den ønskede risikoprofil og øget fokus på risikostyring.

Ledelsen i BRFkredit har ikke fastsat tilstrækkelig klare grænser for størrelsen af de ubalancer mellem lån og obligationer, som BRFkredit må påtage sig for lån uden direkte obligationsside inden for det overordnede balanceprincip. BRFkredit har oplyst, at ledelsen ønsker at begrænse ubalancer mellem sådanne lån og obligationer mest muligt ved brug af afledte finansielle instrumenter, og at BRFkredit agerer ud fra dette ønske. Risikoprofilen kan dog ændres inden for de givne rammer, og der mangler kontrol af og rapportering på, at finansieringen sammensættes med den ønskede lave risiko. Det indebærer en risiko for, at BRFkredit påtager sig en uønsket risiko samtidig med, at den risiko, BRFkredit reelt påtager sig, ikke er afspejlet i ledelsesrapporteringen. BRFkredit modtog på denne baggrund påbud om afgrænsning samt kontrol af og rapportering på anvendelse af mulighederne for ubalance, der ligger i det overordnede balanceprincip.

BRFkredits øgede anvendelse af afledte finansielle instrumenter indebærer en øget afhængighed af finansielle modparter, som de afledte finansielle instrumenter indgås med. Dette skyldes, at der i lovgivningen er fastsat krav om, at de finansielle modparter skal have en vis kreditrating samtidig med, at der stilles særlige krav til aftalegrundlaget. Det er derfor vigtigt, at BRFkredit forholder sig til mulighederne for at indgå aftaler med andre finansielle modparter, særligt i en situation hvor de finansielle markeder er under pres.

Det er Finanstilsynets vurdering, at BRFkredit på flere områder ikke har tilstrækkelig styring på IT-sikkerhedsområdet samt at ledelsesrapporteringen ikke giver et retvisende og dækkende IT-risikobillede. BRFkredit efterlever ikke fuldt ud lovgivningens krav på IT-området. BRFkredit fik påbud om at forbedre IT-sikkerheds- og risikostyringen, adgangsstyringen til systemer og data, ændringsstyringen samt beredskabsplanlægningen.

BRFkredits risikostyring på likviditetsområdet fremstod generelt betryggende. Instituttets skriftlige dokumentationsgrundlag bag risikostyringen på likviditetsområdet er imidlertid utilstrækkelig på en række punkter, hvilket kan indebære en eksponering overfor potentielle styringsmæssige risici. Herudover er der flere mangler i forhold til instituttets rapportering af likviditetsrisici. BRFkredit fik derfor påbud om at forbedre det skriftlige dokumentationsgrundlag i henholdsvis likviditetspolitikken, direktionsinstruksen og beredskabsplanen.

Finanstilsynet konstaterede, at BRFkredit havde værdiansat 11 ud af de gennemgåede ejendomme for højt, mens 5 andre ejendomme var værdiansat i den højeste ende af intervallet for ejendommenes markedsværdi. Andelen af for højt vurderede ejendomme ligger i den høje ende sammenlignet med andre realkreditinstitutter.

 

Senest opdateret 14-07-2017