Redegørelse om inspektion i Pædagogernes Pensionskasse

16-09-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj – juni måned 2012 på inspektion i Pædagogernes Pensionskasse (herefter PBU).

På inspektionen blev pensionskassens væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. pensionskassens ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

2. Sammenfatning og risikovurdering

PBU administrerer pensionsordninger for mere end 110.000 medlemmer. Hovedparten af medlemmerne har ugaranterede forsikringsprodukter, hvor ikke-pensionister i henhold til det anmeldte tekniske grundlag har et markedsrenteprodukt indtil pensionering og pensionister har et gennemsnitsrenteprodukt. Størstedelen af administrationen er outsourcet til Forca A/S.

Pensionskassens produkter har været diskuteret som led i inspektionen. Det er Finanstilsynets vurdering, at størstedelen af pensionskassens medlemmer i dag har en form for hybridprodukt, som, Finanstilsynet vurderer, er forbundet med stor uklarhed, fordi medlemmerne før pensionering har et markedsrenteprodukt og derefter får et gennemsnitsrenteprodukt i forbindelse med pensionering.

Pensionskassens anmeldte tekniske grundlag indebærer bl.a., at pensioneringen i gennemsnitsrentemiljøet sker på ubetryggende forudsætninger. Pensionskassen har derfor som fast praksis i regnskabet suppleret medlemmernes opsparing i forbindelse med medlemmernes overgang til pensionering for at udligne forskellen mellem opsparingen og det beløb, pensionskassen skal reservere i henhold til den pensionsydelse, som medlemmet har på gennemsnitsrenteproduktet.

Der har på den baggrund været drøftelser relateret til pensionskassens håndtering af produktet, bl.a. i forhold til hvordan pensionskassen skal hensætte til pensionen i henhold til de gældende regnskabsregler, samt hvordan pensionskassen skal opgøre kapitalkravet.

Pensionskassens bestyrelse har i oktober 2012 besluttet og efterfølgende anmeldt ændringer i produktet, således at der fremadrettet er tale om et rent markedsrenteprodukt, hvor medlemmerne bærer den investeringsmæssige risiko også efter pensioneringstidspunktet. Ændringen bevirker, at pensionskassen ikke fremadrettet skal supplere medlemmets opsparing ved pensioneringstidspunktet.

Finanstilsynet har påtalt, at bestyrelsen ikke havde tilstrækkelig klarhed over pensionskassens kapitalgrundlag i forbindelse med en ændring af forretningsmodellen, som skete juni 2011. Ved ændringen overgik en ikke ubetydelig del af de ikke-pensionerede medlemmer fra et gennemsnitsrenteprodukt til et produkt svarende til markedsrente indtil pensionering og gennemsnitsrente herefter. Bestyrelsen var vidende om, at indførelsen af Finanstilsynets levetidsbenchmark, som blev offentliggjort i december 2010, kunne medføre et behov for, at pensionskassen skulle hensætte yderligere midler til at sikre en tilstrækkelig afdækning af pensionskassens forsikringsforpligtelser. Bestyrelsen blev forelagt et skøn tilbage i august 2010, og pensionskassen har ikke dokumenteret, at der på tidspunktet for den endelige stillingtagen til ændringen i medlemmernes produkter blev inddraget et opdateret skøn eller en beregning med udgangspunkt i Finanstilsynets offentliggjorte benchmark.

Finanstilsynet har derudover påtalt, at direktionen i forbindelse med den endelige stillingtagen til den gennemførte ændring ikke havde tilstrækkelig klarhed over pensionskassens kapitalgrundlag og dermed ikke i situationen i tilstrækkeligt omfang var i stand til at vurdere konsekvenserne af de risici, som var forbundet med ændringen.

Finanstilsynet finder, at det er kritisabelt, at hverken bestyrelsen eller direktionen, forud for en endelig stillingtagen til ændringen sikrede sig et opdateret grundlag med henblik på at kunne foretage en tilstrækkelig vurdering af konsekvenserne af indførelsen af de nye levetider.

Pensionskassen har i perioden 2009-2012 anmeldt høje niveauer for risikoforrentning af egenkapitalen. Finanstilsynet har derfor anmodet pensionskassen om at redegøre for, at risikoforrentningerne afspejler den risiko, som egenkapitalen har løbet for forsikringstagerne. Finanstilsynet har endvidere påbudt pensionskassen at redegøre for, at det er rimeligt, at pensionskassens pensionister ikke bidrager til betaling af pensionskassens administrationsomkostninger.

Finanstilsynet vurderer overordnet set, at bestyrelsen ikke har haft tilstrækkelig fokus på det forsikringsmæssige område. Finanstilsynet har derfor givet pensionskassen en risikooplysning. Bestyrelsen bør således fremover have øget fokus på, at forsikringstagerne behandles betryggende og rimeligt.

Finanstilsynet har derudover givet pensionskassen påbud om at forbedre centrale følsomhedsanalyser i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet har endvidere påtalt, at pensionskassen ikke har indregnet katastroferisiko i det individelle solvensbehov, selvom risikoen var identificeret og beregnet. Endeligt har pensionskassen fået en påtale for, at bestyrelsen frem til 2012 ikke har sikret overensstemmelse mellem metode og sikkerhedsniveau ved opgørelse af det individuelle solvensbehov. Pensionskassen har ikke overfor Finanstilsynet kunne dokumentere, at bestyrelsen er tilstrækkeligt aktivt involveret i arbejdet med opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet vil følge op på bestyrelsens involvering i forhold til godkendelse af opgørelsesmetoden.

Pensionskassen har endvidere fået påbud om at sikre en større forankring i bestyrelsen af de outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende.

Pensionskassen har pr. ultimo 2012 opgjort et krav til basiskapitalens størrelse på 1,5 mia. kr. og en basiskapital på 2,6 mia. kr. svarende til en solvensgrad på 1,7.

 

Senest opdateret 16-09-2013