Redegørelse om inspektion i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

13-11-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj – juni 2013 på inspektion i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (herefter DIP).

På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på pensionskassens forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. pensionskassens ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

DIP administrerer pensionsordninger for omkring 21.000 medlemmer. Medlemssystemet er outsourcet. Pensionskassen udbyder primært traditionelle gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus, hvor grundlagsrenterne ligger mellem 0,5 pct. og 4,5 pct. Alle ordninger er tegnet på grundlag, der er betingede af, at pensionskassen har tilstrækkelig kapital til at dække underskud. For hovedparten af medlemmerne, der har en ordning med grundlagsrente på 1,5 pct., er pensionerne endvidere betingede af en række andre forhold, bl.a. afkast og dødelighed. Hermed vil ydelserne og dermed forpligtelserne kunne nedsættes, såfremt forholdene tilsiger det.

DIP udbetaler tillægspension til pensionisterne. Tillægspensionen er finansieret af bl.a. udbetalinger fra det kollektive bonuspotentiale, og på sigt ved brug af egenkapitalen. Modellen medfører, at der på kort sigt vil ske omfordeling af det kollektive bonuspotentiale indenfor en kontributionsgruppe. En sådan omfordeling kan ikke imødegås af anvendelse af egenkapital. Finanstilsynet har derfor givet DIP påbud om at ændre modellen for tillægspensioner.

Pensionskassen har endvidere fået påbud om at fastlægge tilstrækkelige retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen indenfor to områder. For outsourcede aktiviteter skal sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende. For investeringsområdet skal der udarbejdes tilstrækkelige rammer for koncentrationsrisiko og renterisiko.

DIP’s gennemsnitlige investeringsafkast over de seneste 5 år er lavere end i sammenlignelige virksomheder. Dette er bl.a. en konsekvens af bestyrelsens valg om ikke at anvende rentederivater til at nedsætte rentefølsomheden, hvilket har medført en relativ stor forskel på rentefølsomheden på investeringsaktiverne og de pensionsmæssige hensættelser. Finanstilsynet har som følge heraf givet en risikooplysning, og anmodet om en redegørelse for pensionskassens investeringsstrategi for opnåelse af bedst mulige afkast under hensyntagen til risici.

Finanstilsynet har desuden givet pensionskassen et påbud om at redegøre for, at omkostningsstrukturen for pensionister og ikke-pensionister er rimelig.

Endelig har DIP fået påbud om at sikre, at selskabets anmeldte grundlag er baserede på betryggende levetidsforudsætninger når medlemmernes ydelser forøges som følge af præmiestigninger eller bonustilskrivninger.

DIP har 2. kvartal 2013 opgjort pensionskassens kapitalbehov til 1,4 mia. kr. Basiskapitalen udgjorde på samme tid 6,2 mia. kr., således at pensionskassens solvensgrad var på 4,5.

 

Senest opdateret 13-11-2013