Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S (kreditområdet)

06-11-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i FIH Erhvervsbank som opfølgning på tidligere inspektioner, senest i marts 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet Acquisition Finance engagementer (investeringer foretaget af kapitalfonde m.fl. i holdingselskaber, som ejer erhvervsvirksomheder) samt engagementer i FS Property Finance A/S, der ejes af Finansiel Stabilitet A/S, og som administreres af FIH Erhvervsbank, der fortsat har en del af kreditrisikoen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankens nedskrivninger, solvensbehov og kreditstyring.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt de 10 største af de svage Acquisition Finance engagementer, som havde et engagement på i alt 3,2 mia. kr., og som hver udgjorde fra 100 til 1.200 mio. kr. Endvidere var udvalgt 3 andre større engagementer fra 100 til 200 mio. kr. til kunder med finansielle problemer. Endelig gennemgik Finanstilsynet de 20 største engagementer fra 100 til 1.700 mio. kr. i FS Property Finance A/S.

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditstyring fortsat generelt var god, og Finanstilsynet konstaterede, at banken havde fulgt op på konklusionerne fra tidligere undersøgelser.
 
Finanstilsynet gennemgik 60 pct. af bankens Acquisition Finance engagementer og fandt, at bankens nedskrivninger på disse engagementer og deres bidrag til bankens solvensbehov var tilstrækkelige.
 
FIH Erhvervsbank overdrog i 2012 bankens ejendomsrelaterede udlån til FS Property Finance A/S ejet af Finansiel Stabilitet A/S. FIH Erhvervsbank yder et underskudsabsorberende lån på 1.650 mio. kr. til FS Property Finance, mens bankens moderselskab FIH Holding A/S garanterer for underskud derudover. FS Property Finance A/S' formål er at afvikle udlån.
 
Det underskudsabsorberende lån var ultimo juni 2013 optaget i FIH Erhvervsbanks regnskab med en dagsværdi på 786 mio. kr. Værdiansættelsen er bl.a. baseret på bankens skøn over nuværende og fremtidige nedskrivninger på engagementerne i FS Property Finance A/S samt bankens skøn over afvikling af engagementer og selskabets fremtidige renteindtjening.
 
Finanstilsynet gennemgik 70 pct. af engagementerne i FS Property Finance og fandt, at bankens dagsværdi på det underskudsabsorberende lån var retvisende. I bankens opgørelse af sit solvensbehov er der et tillæg, som svarer til den fulde værdi af den ikke nedskrevne del af det underskudsabsorberende lån.
 
Banken har i nogen tid haft drøftelser med EU Kommissionen om, hvorvidt overdragelsen i 2012 af ejendomsrelaterede udlån mv. til FS Property Finance A/S er forenelig med EU’s statsstøtteregler. I den forbindelse har banken besluttet at hensætte 80 mio. kr. i regnskabet. Endvidere har banken besluttet at foretage et tillæg til solvensbehovet på 320 mio. kr. svarende til ca. 1,3 procentpoint for at afdække risikoen ved denne sag.
 
Banken fik tre påbud om opgørelse af solvensbehovet. Banken skal således ophøre med at modregne gruppevise nedskrivninger ved opgørelsen af solvensbehovet. Dette indebærer et tillæg til solvensbehovet på ca. 0,3 procentpoint. Endvidere skal banken foretage de nødvendige justeringer i sin 8+ opgørelse af solvensbehovet, også selvom banken indtil videre alene anvender denne metode til sammenligning med solvensbehovet opgjort efter bankens egen metode. Endelig skal banken analysere de operationelle risici og et eventuelt solvensbehov i forbindelse med strategiimplementering og omkostningsreduktioner.
 
Banken fik en risikooplysning om, at skønt bankens forretningsmodel og strategi var mere afklaret end ved inspektionen i marts 2012, var det fortsat uklart, om banken kan gennemføre strategien fuldt ud, og om bankens forretningsmodel kan sikre en passende rentabilitet.
 
Finanstilsynet har i de senere år fulgt bankens likviditet tæt, og Finanstilsynet fandt, at likviditeten var væsentligt forbedret siden inspektionen i marts 2012.

FIH Erhvervsbank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2013 til 13,9 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2013 var 22,7 procent. De ovennævnte tillæg vedrørende drøftelserne med EU Kommissionen og ophør af modregning for gruppevise nedskrivninger forøger solvensbehovet til ca. 15,5 procent opgjort pr. 30. juni 2013.

 

Senest opdateret 06-11-2013