Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

29-11-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i august - september 2013 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på kreditrisici.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har siden seneste undersøgelse i slutningen af 2011 arbejdet hen imod at gøre forretningsmodellen mere holdbar. Banken baserer sig således i større omfang på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Bankens indtjening har været negativ de seneste 5 år, særligt som følge af høje omkostninger og høje nedskrivninger. Banken har iværksat en række tiltag for at rette op på disse forhold.

Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 39 pct. til privatkunder (49 pct. i gruppe 3-institutter) og ca. 61 pct. (51 pct. i gruppe 3-institutter) til erhvervskunder. Banken er i særlig grad eksponeret mod landbruget, der tegner sig for ca. 21 pct. af de samlede udlån (9,9 pct. i gruppe 3-institutter), og således udgør en større andel end ved seneste inspektion, som følge af faldende udlån. På trods af mange svage landbrugsengagementer, fremstod bankens håndtering af svage landbrugsengagementer rettidig og fornuftig.

Banken blev senest undersøgt i slutningen af 2011, hvor banken fik flere påbud relateret til mangler i forretningsgange, kreditstyring m.v., der bar præg af en udpræget decentral struktur. Finanstilsynet konstaterede ved denne inspektion væsentlige forbedringer i kreditstyringen, og der var derfor kun få påbud vedrørende bankens kreditstyring. Banken har dog fortsat svagheder med hensyn til at identificere og håndtere svage engagementer.

Finanstilsynet gav banken påbud i forhold til at forbedre procedurer for § 78-engagementer samt påbud om styrkelse af compliance- og risikostyringsfunktionen.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 43 største udlånsengagementer, 330 stikprøveengagementer blandt bankens øvrige udlånsengagementer samt udlånsengagementer med bankens bestyrelse og direktion.

Blandt bankens 43 største engagementer (alle engagementer over 20 mio. kr.) var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 22 engagementer, svarende til 64 pct. målt på volumen. Banken havde konstateret OIV på 20 af disse. Boniteten af de mindre engagementer var bedre end blandt de store engagementer, men også her fandt Finanstilsynet betydelige svaghedstegn. Der er således risiko for yderligere nedskrivninger på engagementerne, såfremt et økonomisk opsving udebliver. Boniteten blandt de mindre engagementer er dårligere end i tilsvarende pengeinstitutter.

På baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer konstaterede Finanstilsynet et behov for yderligere nedskrivninger på i alt 461,3 mio. kr. kr. siden 31. marts 2013, heraf 92,1 mio. kr. vedrørende de 43 største engagementer. Banken har i 2. og 3. kvartal 2013 af egen drift udgiftsført nedskrivninger for i alt 231,5 mio. kr., således at Finanstilsynet alene påbyder banken at nedskrive yderligere ca. 230 mio. kr., som banken har tilkendegivet at ville udgiftsføre i sin delårsrapport pr. 30. september 2013. En ikke uvæsentlig del af mernedskrivningerne kan tilskrives svagheder i identifikationen af OIV på særligt mindre engagementer. Herudover har der også været en generel negativ udvikling blandt bankens mange svage engagementer, som følge af den konjunkturmæssige situation.

Allerede inden Finanstilsynets undersøgelse havde banken pr. 30. juni 2013 en forholdsvis lav solvensoverdækning på 2,9 pct. i forhold til bankens egen solvensbehovsopgørelse på 10,2 pct.

På baggrund af undersøgelsen har banken efter dialog med Finanstilsynet forhøjet sit solvensbehov til 12,6 pct. efter der er taget højde for de nye nedskrivninger, og der er afsat kapital til risici på øvrige områder, herunder særligt kreditrisici blandt mindre engagementer. Der er også afsat kapital til eventuelle erstatningssager. Bankens faktiske solvens kan efter de yderligere nedskrivninger opgøres til 10,1 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

Finanstilsynet har på denne baggrund fastsat et solvenskrav på 12,6 pct. Banken har desuden modtaget et påbud om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde solvenskravet.

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal banken derfor senest 5. december 2013 fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at banken igen kan overholde det individuelt fastsatte solvenskrav.

Banken har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsede påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytter til aktiekapitalen eller renter på hybrid kernekapital og anden ansvarlig lånekapital og påbud om, at banken ikke påtager sig nye væsentlige risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder solvenskravet.

Se Finanstilsynets afgørelse her

 

Senest opdateret 29-11-2013