Redegørelse om inspektion i BRFkredit Bank A/S

01-11-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i BRFkredit Bank A/S i perioden juni til august 2013. Undersøgelsen var en funktionsundersøgelse, hvor kreditområdet og bankens overordnede forretningsmodel blev gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er fortsat kendetegnet ved en høj afhængighed af BRFkredit A/S. Forretningsmodellen for banken er udfordret af begrænsede distributionskanaler.

Bankens indtjening er lav i forhold til sammenlignelige institutter, hvilket blandt andet skyldes ulønsomme vilkår på privatengagementer. Banken har haft negative resultater i de seneste 5 år. Baseret på finanstilsynets fremskrivning må banken forventes fortsat at have underskud selv i et scenarie med et begyndende økonomisk opsving. Finanstilsynet gav på den baggrund en risikooplysning om bankens lave indtjening. Banken fik desuden en risikooplysning om, at den bør erstatte supplerende kapital, som ikke længere kan medregnes i kapitalgrundlaget, når EU’s kapitalkravsforordning træder i kraft i Danmark i 2014.

Finanstilsynet gennemgik bankens 35 største engagementer og 250 af bankens øvrige engagementer, i alt svarende til 35 pct. af bankens udlån og garantier.

Finanstilsynet konstaterede i lighed med tidligere undersøgelser, at banken har en række ejendomsrelaterede erhvervsengagementer, som i de senere år har medført høje nedskrivninger.  Finanstilsynet konstaterede på undersøgelsen, at kreditkvaliteten af bankens store engagementer er lav, idet der var objektiv indikation for værdiforringelse på 13 ud af de 35 største engagementer.

Banken havde ikke indregnet alle omkostninger forbundet med realisering af bankens sikkerhed i form af pant i fast ejendom, ligesom de indregnede omkostninger ikke afspejlede en antagelse om, at ejendommen realiseres inden for 6 måneder. Banken blev påbudt at sikre, at nedskrivningerne sker i henhold til regnskabsbekendtgørelsen og skal dokumentere over for Finanstilsynet, at omkostningsniveauet er i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Banken har gjort tiltag til at forbedre den økonomiske indsigt for en del af privatkundeporteføljen siden Finanstilsynets seneste undersøgelse af banken i 2011. Banken er dog generelt fortsat udfordret ved begrænset økonomisk indsigt i privatkundernes økonomi. Kreditkvaliteten af bankens privatkundeportefølje er præget af, at banken tidligere, fremfor baseret på en fuld kreditvurdering, har givet lån baseret på pant i kundens ejendom, som siden er faldet i værdi.

Gennemgangen af engagementer indikerede behov for yderligere nedskrivninger på 98 mio. kr. i forhold til 1. kvartal. Heraf nedskrev banken 53 mio. kr. i regnskabet pr. 30. juni 2013. Banken havde desuden pr. 30. juni nedskrevet 29 mio. kr. ud fra et skøn af bankens ledelse vedrørende ikke-identificerede nedskrivninger i privatkundeporteføljen. Samlet set fik banken påbud om at nedskrive yderligere 16 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013.

BRF har pr. 30. juni 2013 opgjort solvensprocenten til 23,7 pct. før de ovenfor omtalte fundne nedskrivninger. Det indberettede solvensbehov pr. 30. juni 2013 var 13,5 pct. Både solvensprocent og solvensbehov vil falde marginalt som følge af de nye nedskrivninger.

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens opgjorte solvensbehov samlet set tager tilstrækkelig højde for de nuværende risici i banken. Banken fik påbud om, at bankens solvensbehovsopgørelse havde en række mangler, herunder ikke i tilstrækkeligt omfang adresserede bankens mulige risici på forskellige områder samt påbud om, at banken skulle sikre en intern kontrol af solvensbehovsopgørelsen. Banken fik derudover enkelte påbud på andre områder.

 

Senest opdateret 01-11-2013