Redegørelse om inspektion til Vorbasse Hejnsvig Sparekasse

15-03-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Vorbasse Hejnsvig Sparekasse.

Inspektionen var en kreditundersøgelse, hvor sparekassens større engagementer blev gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har en meget høj eksponering mod landbrugssektoren, som ultimo september 2012 udgjorde 37,8 % af de samlede udlån og garantier. Heraf udgør engagementer med mælkeproducenter langt størstedelen. Sparekassen modtog en risikooplysning om, at den høje eksponering mod landbrug på den baggrund er særlig sårbar, og at sparekassen aktivt bør forsøge at reducere denne risiko.

Sparekassen har fået en risikooplysning om, at sparekassen har for mange store engagementer i forhold til tilsynsdiamantens pejlemærker. Andelen af store engagementer er opgjort til 323 pct. af basiskapitalen, hvor tilsynsdiamantens pejlemærke er 125 pct. Endvidere har sparekassen enkelte meget store engagementer, der hver for sig nu udgør mere end 25 pct. af basiskapitalen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at overskridelserne er begrundet i, at nedskrivningerne har reduceret basiskapitalen.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 50 engagementer bestående af de 40 største engagementer og 10 andre store og svage engagementer, i alt svarende til ca. 54 pct. af de samlede udlån og garantier. En stor del heraf var landbrugsengagementer.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 28 engagementer, svarende til 64 pct. målt på volumen. Finanstilsynet fandt endvidere behov for yderligere nedskrivninger for 67,1 mio. kr.

Sparekassen fik som følge heraf en risikooplysning om, at boniteten blandt sparekassens største erhvervskunder er væsentligt under gennemsnittet af andre mindre pengeinstitutter (Gruppe 3 institutter), og sparekassen skal derfor følge disse engagementer meget nøje.

Sparekassen modtog endvidere påbud om, at revisionen skal foretage en stikprøvegennemgang blandt de mindre engagementer med henblik på at fastslå, hvorvidt sparekassen i den løbende overvågning af engagementer rettidigt identificerer svage engagementer og i øvrigt konstaterer OIV i overensstemmelse med reglerne.

Som følge af forværringer i flere engagementer har sparekassen gennem det seneste år givet låntagere henstand i form af akkorder, delvis rentenulstilling eller favørrente. Finanstilsynet henledte sparekassens opmærksomhed på, at disse tiltag sætter sparekassens basisindtjening under et yderligere pres. I de tilfælde, hvor engagementet opretholdes, har sparekassen  en lavere indtjening på en fortsat stor risiko.

Sparekassen fik også påbud om at anse tre engagementer som forbundne som følge af fælles administration og personsammenfald i virksomhedernes ledelser.

Sparekassens indberettede solvensbehov ultimo september 2012 var 9,9 pct. Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen grundlag for at fastsætte et solvenskrav på 14,8 pct. efter de nye nedskrivninger.

Nedskrivningerne har medført, at sparekassens faktiske solvens ultimo september 2012 er lavere end Finanstilsynets opgjorte solvenskrav på 14,8 pct. Sparekassens faktiske solvens, der ultimo september 2012 er opgjort til 9,4 pct., er imidlertid over lovens minimumskrav på 8 pct. 

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal sparekassen derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at sparekassen inden for en overskuelig fremtid igen kan overholde solvenskravet.

Sparekassen har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om, at sparekassen ikke må udbetale udbytte eller renter til garantkapital og hybrid kernekapital, samt at sparekassen ikke påtager sig væsentlige nye risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil sparekassen igen overholder solvenskravet.

Se i øvrigt Finanstilsynets afgørelse vedrørende fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende påbud til Vorbasse Hejnsvig Sparekasse

 

Senest opdateret 15-03-2013