Redegørelse om påbud til Saxo Bank A/S vedrørende værdiansættelse af bankens domicilejendom

15-03-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en besigtigelse af Saxo Banks domicilejendom. Besigtigelsen er foretaget med henblik på at vurdere, om den opskrivning af domicilejendommen, som banken har foretaget i halvårsrapporten for 1. halvår 2012, er i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Sammenfatning

På baggrund af besigtigelsen vurderer Finanstilsynet, at bankens domicilejendom var værdiansat for højt i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2012. Endvidere vurderer Finanstilsynet, at forskellen mellem bankens og tilsynets værdiansættelse er væsentlig, og at der dermed er tale om en væsentlig fravigelse af regnskabsreglerne. Da bankens årsrapport for 2012 er nært forestående, har banken modtaget et påbud om at indregne domicilejendommen til den af Finanstilsynet vurderede lavere værdi i årsrapporten for 2012.
 
Fravigelsen af regnskabsreglerne i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2012 er uddybet nedenfor.

Værdiansættelse af domicilejendom

I henhold til regnskabsreglerne skal domicilejendomme indregnes i regnskabet til dagsværdi så hyppigt, at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentligt fra domicilejendommens dagsværdi på balancetidspunktet.

Banken havde i halvårsrapporten for 1. halvår 2012 værdiansat domicilejendommen til 750 mio. kr. Finanstilsynet vurderer, efter at have besigtiget ejendommen, at dagsværdien pr. 30. juni 2012 udgjorde 720 mio. kr. Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at ejendommens dagsværdi også udgjorde 720 mio. kr. pr. 31. december 2012.

Forskellen mellem den af banken opgjorte dagsværdi på 750 mio. kr. og den af Finanstilsynets opgjorte dagsværdi på 720 mio. kr. udgør 30 mio. kr. svarende til 4 pct. af den af banken anvendte dagsværdi. Efter skat udgør forskellen 22,6 mio. kr. svarende til 17 pct. af totalindkomst i alt og 0,7 pct. af egenkapitalen i såvel koncern- som selskabsregnskabet i halvårsrapporten for 1. halvår 2012. Det er Finanstilsynets vurdering, at der henset til påvirkningen af anden totalindkomst i alt er tale om en væsentlig forskel, og at det derfor var en væsentlig fravigelse af regnskabsreglerne, at domicilejendommen var indregnet med 750 mio. kr. i halvårsrapporten for. 1. halvår 2012.

 

Senest opdateret 15-03-2013