Redegørelse om inspektion i GF Forsikring A/S

21-03-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var ultimo oktober til primo november 2012 på inspektion i GF Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

GF Forsikring tegner primært forsikringer til private husholdninger.  Salget foregår hovedsaligt gennem klubberne, som er ejerne af selskabet. Selskabet strategi er at være landsdækkende med lokal kontakt til forsikringstagerne via klubberne. Ledelsens strategi har fokus på vækst, og Finanstilsynet har givet GF Forsikring en risikooplysning om at være opmærksom på de
risici, som en vækststrategi giver.

Finanstilsynet har påbudt bestyrelsen at udarbejde outsourcingsaftaler i overensstemmelse med lovgivningen. Endeligt har Finanstilsynet meddelt selskabet behovet for fortsat at forbedre datagrundlaget, der anvendes ved opgørelsen af selskabets hensættelser.

Finanstilsynets konklusion er, at bestyrelsen og direktionen er aktivt deltagende i virksomhedens drift samt at selskabets basiskapital har en størrelse, der kan rumme de fremtidige udfordringer, som selskabets står overfor. Finanstilsynet forventer fremadrettet at bestyrelse og direktion har fokus på forretningsmodellens lønsomhed og kapitalplanlægning.

GF Forsikring G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 351 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. juni 2012 udgør
1.325 mio. kr., således at selskabet overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 974 mio. kr. svarende til 277 pct.

 

Senest opdateret 21-03-2013