Redegørelse om inspektion i PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

02-05-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået med fokus på selskabets forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet tegner frivillig supplerende opsparing samt gruppeliv til medlemmerne i de 5 pensionskasser i PKA-samarbejdet. Selskabets bestand for den supplerende opsparing og gruppelivsordningen var ultimo 2012 på henholdsvis 15.000 kunder og 170.000 kunder. Opsparingsproduktet er omfattet af garanterede grundlagsrenter mellem 0,5 pct. og 5 pct. og et gennemsnit på 1,3 pct. ultimo 2012.

Administrationen af selskabet er outsourcet til PKA A/S, der har videreoutsourcet medlemsservice og drift af medlemsadministrationen til Forca A/S.

Finanstilsynet har påbudt selskabet at udarbejde retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye produkter for at sikre, at ansvaret herfor er forankret i selskabets ledelse.

Finanstilsynet har endvidere givet selskabet påbud om at forbedre centrale følsomhedsanalyser i opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Selskabet har desuden fået påbud om at sikre en større forankring i bestyrelsen af de outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende.

Finanstilsynet har endeligt påbudt selskabet, at det i retningslinjerne på investeringsområdet skal fastsætte varighedsrammer for alle de typer af obligationer, som selskabet investerer i.

Selskabet har desuden fået risikooplysninger om, at bestyrelsens retningslinjer vedrørende kreditrisiko for modparter på likviditet og indgåelse af kontrakter med afledte finansielle instrumenter ikke vurderes tilstrækkelige.

Selskabet har ultimo 2012 opgjort sit kapitalbehov til 314 mio. kr. Basiskapitalen udgjorde på samme tid 510 mio. kr. således, at selskabets solvensgrad var på 1,6.

 

Senest opdateret 02-05-2013